Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết báo cáo chuẩn

Được đăng lên bởi tumlumproduction
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY VÀ VIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(hoặc BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)
Dành cho sinh viên Viện Điện tử - Viễn thông, ĐHBK Hà Nội (kể từ K55)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHBK-ĐTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015
của Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

2015

MỤC LỤC

1

Phần 1. Trình bày đồ án
Về cơ bản, các thức trình bày đồ án tốt nghiệp hay báo cáo thực tập tốt nghiệp là giống
nhau. Những điểm nào khác biệt giữa đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp sẽ được ghi
rõ.

1.1 Các quy định về chiều dài, font và khổ giấy
Đồ án phải được in trên giấy A4 với font chữ 13, Times New Roman
(Unicode); lề trên: 2,54 cm; lề dưới: 2,54 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2,0 cm. Tổng
số trang của đồ án từ 50 trang trở lên (với giãn dòng 1.5), không kể phần phụ lục.
Tổng số trang của báo cáo thực tập tốt nghiệp nằm trong khoảng từ 20 đến
30 trang.

1.2 Thứ tự các phần của đồ án
1.2.1 Bìa ngoài
Bìa ngoài bao gồm các thông tin sau (xem Phụ lục 1):


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (kèm theo biểu tượng của trường)



Viện Điện tử-Viễn thông



Tên đồ án



Tên tác giả, lớp và khoá học của tác giả



Tên các giảng viên hướng dẫn (ghi đầy đủ học hàm và học vị)



Tháng và năm viết đồ án

1.2.2 Bìa trong
Ngoài các nội dung giống hệt như bìa ngoài còn có tên của cán bộ phản biện
do chủ tịch hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp điền vào (xem Phụ lục 1).
1.2.3 Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
Biểu mẫu này dành cho giảng viên hướng dẫn nhận xét và chấm điểm (xem
Phụ lục 2).
1.2.4 Nhận xét của cán bộ phản biện
Biểu mẫu này dành cho cán bộ phản biện nhận xét và chấm điểm (xem Phụ
lục 3).
1.2.5 Lời nói đầu
Phần này trình bày một cách rất khái quát về mục đích của đồ án đồng thời
bao gồm lời cảm ơn đối với những tổ chức và cá nhân đã góp phần trong việc hoàn
thiện đồ án.

2

1.2.6 Tóm tắt đồ án
Phần này trình bày những mục đích và các kết luân quan trọng nhất của đồ
án với chiều dài khoảng 1 trang bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.
1.2.7 Mục lục
Phần mục lục liệt kê tên và đánh số trang các chương, các mục lớn trong
chương và các mục nhỏ trong các mục lớn (xem Phụ lục 4). Nếu soạn thảo bằng
Microsoft Word, có thể sử dụng chức năng tự động tạo mục lục (References  Table
of Contents). Chú ý để có thể sử dụng chức năng này, tiêu đề của chương và của các
mục trong chương phải được định dạng kiểu Heading1, 2, 3 ...
1.2.8 Danh sách hình vẽ
Danh sách hình vẽ liệt kê tên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY VÀ VIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(hoặc BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)
Dành cho sinh viên Viện Điện tử - Viễn thông, ĐHBK Hà Nội (kể từ K55)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHBK-ĐTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015
của Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
2015
Hướng dẫn viết báo cáo chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết báo cáo chuẩn - Người đăng: tumlumproduction
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn viết báo cáo chuẩn 9 10 352