Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ

Được đăng lên bởi Diep Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ
1. Giới thiệu
Luận văn Thạc sĩ là kết quả nghiên cứu, phân tích và được viết bởi chính tác
giả. Đặc biệt Phần Kết quả Nghiên cứu phải là sản phẩm lao động khoa học của chính
tác giả, không là kết quả nghiên cứu của người khác và chưa được người nào công bố
trong bất kỳ công trình nào khác. Nếu kết quả là công trình nghiên cứu khoa học hoặc
một phần công trình khoa học của một tập thể mà trong đó tác giả đóng góp phần chính
thì phải có đủ căn cứ chứng minh sự đồng ý của các thành viên trong tập thể đó cho
phép sử dụng.
Luận văn phải thỏa mãn yêu cầu của một luận văn khoa học và các yêu cầu
quản lý của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Nông Lâm TP.
HCM. Mục đích của Hướng dẫn này là giải thích và minh họa các yêu cầu nêu trên để
học viên theo đó mà hoàøn thành tốt về Luận Văn Thạc sĩ.
2. Điều kiện, thời gian bảo vệ Luận văn Thạc sĩ và xét tốt nghiệp
* Điều kiện Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
-

Đã theo học và thi đạt các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ.

-

Hoàn tất kinh phí học tập.

-

Không vi phạm kỷ luật học tập và pháp luật Nhà nước.

-

Còn thời hạn học tập theo qui định.

-

Một tháng trước khi Bảo vệ Luận văn, học viên cần tiếp xúc với VP SĐH
để rà soát Bảng Điểm, nộp các chứng chỉ Triết học, Lý luận dạy học, Ngoại
ngữ và 05 hình đúng kích thước qui định (3*4 cm không kể biên).

-

Được CBHDKH và Người Phản biện đồng ý cho phép bảo vệ Luận văn.
* Thời gian Bảo vệ Luận văn và xét tốt nghiệp

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ được tiến hành hằng năm 2 đợt, đợt tháng 4 và đợt
tháng 8 Mỗi lần ít nhất 02 học viên/chuyên ngành.
Xét tốt nghiệp và cấp văn bằng thạc sĩ hằng năm vào tháng 10.
Học viên căn cứ thời hạn và kế hoạch học tập, nghiên cứu mà đăng ký kế
hoạch seminar kết quả nghiên cứu tại bộ môn/khoa chuyên ngành (xem Qui định
seminar chuyên ngành).
3. Trách nhiệm của học viên
Học viên nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn khoa học của cán bộ
hướng dẫn khoa học (CBHDKH) theo quyết định công nhận của Hiệu trưởng và được
sinh hoạt học thuật tại Bộ môn/khoa chuyên ngành. Tuy nhiên học viên cần chủ động
làm việc, đảm bảo tính trung thực và chính xác của kết quả, bài viết phải đảm bảo tính
khoa học và thỏa mãn các yêu cầu của Bản Hướng dẫn này. Nhiệm vụ tối thiểu của
học viên:

-

Đăng ký thời gian seminar về Đề cương Nghiên cứu, seminar về Kết quả
nghiên cứu tại đơn vị sinh hoạt chuyên môn.

-

Tổ chức và theo dõi tốt quá trình nghiên cứu, số liệu được phân tích đúng
kiểu.

-

Bài viết được trình bày rõ ràn...
HƯỚNG DN VIT LUN VĂN THC S
1. Gii thiu
Lun văn Thc sĩ là kết qu nghiên cu, phân tích và được viết bi chính tác
gi. Đặc bit Phn Kết qu Nghiên cu phi là sn phm lao động khoa hc ca chính
tác gi, không là kết qu nghiên cu ca người khác và chưa được người nào công b
trong bt k công trình nào khác. Nếu kết qu là công trình nghiên cu khoa hc hoc
mt phn công trình khoa hc ca mt tp th mà trong đó tác gi đóng góp phn chính
thì phi có đủ căn c chng minh s đồng ý ca các thành viên trong tp th đó cho
phép s dng.
Lun văn phi tha mãn yêu cu ca mt lun văn khoa hc và các yêu cu
qun lý ca B Giáo dc & Đào to và Phòng Đào to SĐH trường ĐH Nông Lâm TP.
HCM. Mc đích ca Hướng dn này là gii thích và minh ha các yêu cu nêu trên để
hc viên theo đó mà hoàøn thành tt v Lun Văn Thc sĩ.
2. Điu kin, thi gian bo v Lun văn Thc sĩ và xét tt nghip
* Điu kin Bo v Lun văn Thc sĩ
- Đã theo hc và thi đạt các môn hc ca chương trình đào to thc sĩ.
- Hoàn tt kinh phí hc tp.
- Không vi phm k lut hc tp và pháp lut Nhà nước.
- Còn thi hn hc tp theo qui định.
- Mt tháng trước khi Bo v Lun văn, hc viên cn tiếp xúc vi VP SĐH
để rà soát Bng Đim, np các chng ch Triết hc, Lý lun dy hc, Ngoi
ng và 05 hình đúng kích thước qui định (3*4 cm không k biên).
- Được CBHDKH và Người Phn bin đồng ý cho phép bo v Lun văn.
* Thi gian Bo v Lun văn và xét tt nghip
Bo v Lun văn Thc sĩ được tiến hành hng năm 2 đợt, đợt tháng 4 và đợt
tháng 8 Mi ln ít nht 02 hc viên/chuyên ngành.
Xét tt nghip và cp văn bng thc sĩ hng năm vào tháng 10.
Hc viên căn c thi hn và kế hoch hc tp, nghiên cu mà đăng ký kế
hoch seminar kết qu nghiên cu ti b môn/khoa chuyên ngành (xem Qui định
seminar chuyên ngành).
3. Trách nhim ca hc viên
Hc viên nghiên cu và làm vic dưới s hướng dn khoa hc ca cán b
hướng dn khoa hc (CBHDKH) theo quyết định công nhn ca Hiu trưởng và được
sinh hot hc thut ti B môn/khoa chuyên ngành. Tuy nhiên hc viên cn ch động
làm vic, đảm bo tính trung thc và chính xác ca kết qu, bài viết phi đảm bo tính
khoa hc và tha mãn các yêu cu ca Bn Hướng dn này. Nhim v ti thiu ca
hc viên:
HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ - Người đăng: Diep Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ 9 10 39