Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết tiểu luận

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 10658 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
TRÌNH BÀY BÌA
Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Tiểu luận triết học
(tên đề tài)
Sinh viên: Nguyễn Văn A
Lớp: 21/6
Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Minh Tuấn
Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
KIỂU CHỮ, TRANG GIẤY
- Kiểu chữ: VnTime, co chữ 13-14, dãn dòng 1,5 lines.
Riêng các tiết: VnTimeH,
các mục: VnTime (bold),
các tiểu mục: VnTime (ital).
- Trang giấy: Giấy A4, cách lề trên 3,5cm, lề dưới 3cm,
lề trái 3,5cm, lề phải 3cm.
- Đánh số trang: top, center (bên trên, giữa).

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
CÁCH TRÍCH DẪN TÀI LIỆU
- Trích dẫn trực tiếp: trích dẫn nguyên văn đoạn tài
liệu, mở đầu và kết thúc bằng các dấu "…"
- Trích dẫn gián tiếp: trích dẫn không nguyên văn (tóm
tắt, rút gọn), viết liền trong câu.
Khi nhắc đến tên tác giả: mở ngoặc đơn sau tên, ghi rõ
năm xuất bản.
- Dẫn nguồn tài liệu: ví dụ [2, 25], 2 là thứ tự tài liệu
trong danh mục tài liệu tham khảo, 25 là trang số.

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
BỐ CỤC TIỂU LUẬN
Mục lục (1 trang)
Bảng kê chữ viết tắt (1 trang)
MỞ ĐẦU (1 trang)
- Lý do nghiên cứu đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu.
- Kết cấu tiểu luận.

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
NỘI DUNG
Chương 1 (4-5 trang)
1.1. THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY (tiết)
1.1.1. Mặt tích cực (mục)
1.1.2. Mặt tiêu cực
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
Chương 2 (4-5 trang)
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
KẾT LUẬN (1 trang)
- Khái quát kết qủa nghiên cứu.
- Đề xuất, kiến nghị khoa học.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1 trang)
(Tổng cộng 13-15 trang)

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Trọng Chuẩn (2002), Một số vấn đề về triết
học-con người-xã hội, NXB. KHXH, HN.
2. Cornforth, Maurice (2002), Triết học mở và xã hội
mở, NXB. KHXH, HN.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đại hội
Đảng lần thứ IX, NXB. CTQG, HN.
4. Võ Minh Tuấn (2004), "Về xu hướng vận động đạo
đức sinh viên", tạp chí Triết học (5).

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
3 NGUYÊN TẮC CHỌN ĐỀ TÀI
1. Vận dụng lý luận triết học để nghiên cứu một vấn đề
thực tiễn.
2. Lựa chọn từ chính thực tiễn cụ thể mà mình am
hiểu/quan tâm.
3. Tên đề tài cần ngắn gọn, dễ hiểu, đủ ý, có tính triết
học, tránh chung chung sáo mòn.

HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ ĐỀ TÀI (chỉ có tính gợi ý)
1. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội hiện đại.
2. Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong nền kinh tế
thị trư...
HƯỚNG DẪN VIẾT
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
TRÌNH BÀY BÌA
Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Tiểu luận triết học
(tên đề tài)
Sinh viên: Nguyễn Văn A
Lớp: 21/6
Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Minh Tuấn
Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Hướng dẫn viết tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết tiểu luận - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn viết tiểu luận 9 10 725