Ktl-icon-tai-lieu

Huy động nguồn lực phát triển ở trường phổ thông

Được đăng lên bởi nhansoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 6

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(Resource Mobilization)

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(Resource Mobilization)
THỜI LƯỢNG: 10 tiết (4 tiết lý thuyết, 6 tiết thực hành)
MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề huy động nguồn lực phát triển trường phổ thông nhằm cung cấp cho
người học kiến thức về nguồn lực, vai trò của hiệu trưởng trong việc huy động nguồn lực,
các kinh nghiệm huy động nguồn lực. Từ đó giới thiệu cho học viên kỹ năng xây dựng kế
hoạch huy động tốt các nguồn lực phát triển trường phổ thông.

-

MỤC TIÊU
Sau khi học xong chuyên đề học viên sẽ:
Phát biểu được khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lực
Nêu được vai trò của hiệu trưởng trong việc huy động nguồn lực
Xây dựng được quy trình huy động nguồn lực phát triển trường phổ thông
Mong muốn đổi mới công tác huy động nguồn lực phát triển trường phổ thông
NỘI DUNG
o
TỔNG QUAN VỀ NGUỒN LỰC CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG

1.1

-

-

Khái niệm
Theo quan điểm hệ thống: “Nguồn lực là tất cả những yếu tố và phương tiện mà
hệ thống có quyền chi phối, điều khiển sử dụng để thực hiện mục tiêu của mình Đối với
hệ thống kinh tế - xã hội, có thể chia nguồn lực ra các bộ phận khác nhau như: nguồn
nhân lực (con người), nguồn tài lực (nguồn tài chính) và nguồn vật lực (nguồn cơ sở vật
chất) và thông tin”.
1.2
Nguồn lực của trường phổ thông
Nguồn lực của trường phổ thông là tập hợp các yếu tố mà trường sử dụng để thực
hiện mục tiêu của mình, bao gồm:
1.2.1 Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực của trường phổ thông là lực lượng giáo viên, cán bộ, nhân viên với năng lực chuyên môn của
từng người tham gia vào các hoạt động của nhà trường.
Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, là vốn quý nhất để phát triển nhà trường. Tập hợp,
tạo cơ hội cho mọi thành viên của trường phát huy hết khả năng cho hoạt động của
trường là huy động được nguồn lực lớn nhất cho sự phát triển của nhà trường.
1.2.2 Nguồn lực tài chính
Xét ở khía cạnh cơ chế điều hành khác nhau, nguồn tài chính cho trường phổ
thông, bao gồm:
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi trong dự toán đã được cơ quan Nhà

-

-

-

-

-

nước có thẩm quyền quyết định và giao thực hiện để bảo đảm thực hiện các chức năng,
nhiệm vụ của nhà trường.
Nguồn tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước là tất cả những yếu tố về nguồn vốn tiền tệ
mà Nhà nước cho phép các trường được huy động trực tiếp trong khuôn khổ thực hiện xã
hội hoá nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho trường và được sử dụng theo chế độ quy định
để thực hiện mục tiêu của nhà trường.
1.2....
CHUYÊN ĐỀ 6
HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(Resource Mobilization)
Huy động nguồn lực phát triển ở trường phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huy động nguồn lực phát triển ở trường phổ thông - Người đăng: nhansoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huy động nguồn lực phát triển ở trường phổ thông 9 10 113