Ktl-icon-tai-lieu

I. BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC

1. Những quan niệm cơ bản về nhận thức trong lịch sử triết học trước Mác
2. Quan niệm về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng
II. THỰC TIỄN – VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

1. Khái niệm thực tiễn
2. Vai trò của thực tiển đối với nhận thức
III. CÁC TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC

1. Biện chứng của quá trình nhận thức
2. Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận
3. Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học
IV. VẤN ĐỀ CHÂN LÝ

1. Khái niệm chân lý
2. Các tính chất của chân lý
V. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA HỌC

1. Phương pháp nhận thức trực tiếp
2. Phương pháp nhận thức gián tiếp
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 42. Trình bày những quan điểm cơ bản về nhận thức của triết học trước Mác và
quan niệm về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Trong lịch sử triết học có rất nhiều quan điển khác nhau về nhận thức, nguồn gốc và
bản chất của nhận thức. Lý luận nhận thức là một trong những nội dung cơ bản của triết học
và là một trong những trọng tâm của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy
tâm.
Chủ nghĩa duy tâm xuất phát từ việc thừa nhận ý thức, tinh thần là cái có trước, cái
quyết định - vật chất là cái có sau, cái phụ thuộc, nên họ cho rằng nhận thức của con người
không phải là sự phản ánh hiện thực khách quan... mà là sự tự nhận thức về bản thân. Nhưng
ngay cả sự tự nhận thức về bản thân cũng là cái đã có sẵn ở trong óc con người hoặc do sự
quyết định của lực lượng siêu nhiên. Về thực chất chủ nghĩa duy tâm đã phủ nhận nguồn gốc
vật chất của nhận thức, khả năng nhận thức của con người.
Chủ nghĩa duy vật tuy xuất phát từ việc thừa nhận vật chất có trước quyết định ý thức,
ý thức là cái có sau cái phụ thuộc. Nhưng do tính chất máy móc và siêu hình, nên đã hiểu
nhận thức chỉ là sự phản ánh đơn giản về hiện thực. Cho nên họ không thấy được vai trò của
thực tiễn đối với nhận thức.
Triết học Mác - Lênin đã phê phán những quan điểm sai lầm của chủ nghĩa duy tâm,
khắc phục những thiếu sót hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước đây và đã giải quyết một cách
khoa học về bản chất của nhận thức. Nhận thức là một quá trình phản ánh hiện thực khách
quan vào trong bộ óc con người, nhưng không phải là sự phản ánh giản đơn, thụ động mà là
một quá trình phản ánh mang tính tích cực năng động và sáng tạo.
(1) Vấn đề chủ thể và khách thể: Chủ thể nhận thức hiểu theo nghĩa rộng là xã hội
loài người nói chung. Hiểu theo nghĩa hẹp là dân tộc, giai cấp... cá nhân thể hiện trong hoạt

80

động thực tiễn xã hội. Khách thể củ...
80
I. BN CHT CA NHN THC
1. Nhng quan nim cơ bn v nhn thc trong lch s triết hc trước Mác
2. Quan nim v nhn thc ca ch nghĩa duy vt bin chng
II. THC TIN – VAI TRÒ CA THC TIN ĐỐI VI NHN THC
1. Khái nim thc tin
2. Vai trò ca thc tin đối vi nhn thc
III. CÁC TRÌNH ĐỘ NHN THC
1. Bin chng ca quá trình nhn thc
2. Nhn thc kinh nghim và nhn thc lý lun
3. Nhn thc thông thường và nhn thc khoa hc
IV. VN ĐỀ CHÂN LÝ
1. Khái nim chân lý
2. Các tính cht ca chân lý
V. MT S PHƯƠNG PHÁP NHN THC KHOA HC
1. Phương pháp nhn thc trc tiếp
2. Phương pháp nhn thc gián tiếp
B. CÂU HI HƯỚNG DN ÔN TP
u hi 42. Trình y nhng quan đim cơ bn v nhn thc ca triết hc trước Mác
quan nim v nhn thc ca ch nghĩa duy vt bin chng?
Trong lch s triết hc có rt nhiu quan đin khác nhau v nhn thc, ngun gc và
bn cht ca nhn thc. Lý lun nhn thc mt trong nhng ni dung cơ bn ca triết hc
mt trong nhng trng tâm ca cuc đu tranh gia ch nghĩa duy vt và ch nghĩa duy
tâm.
Ch nghĩa duy m xut phát t vic tha nhn ý thc, tinh thn i trước, cái
quyết định - vt cht cái sau, cái ph thuc, nên h cho rng nhn thc ca con người
không phi s phn ánh hin thc khách quan... s t nhn thc v bn thân. Nhưng
ngay c s t nhn thc v bn thân cũng cái đã sn trong óc con ngưi hoc do s
quyết đnh ca lc lượng siêu nhiên. V thc cht ch nghĩa duy tâm đã ph nhn ngun gc
vt cht ca nhn thc, kh năng nhn thc ca con người.
Ch nghĩa duy vt tuy xut phát t vic tha nhn vt cht có trước quyết định ý thc,
ý thc cái sau cái ph thuc. Nhưng do tính cht y móc su nh, nên đã hiu
nhn thc ch là s phn ánh đơn gin v hin thc. Cho nên h không thy được vai trò ca
thc tin đối vi nhn thc.
Triết hc c - Lênin đã pphán nhng quan đim sai lm ca ch nghĩa duy tâm,
khc phc nhng thiếu sót hn chế ca ch nghĩa duy vt trước đâyđã gii quyết mt cách
khoa hc v bn cht ca nhn thc. Nhn thc mt quá trình phn ánh hin thc khách
quan vào trong b óc con người, nhưng không phi là s phn ánh gin đơn, th động
mt quá trình phn ánh mang tính tích cc năng động và sáng to.
(1) Vn đề ch th khách th: Ch th nhn thc hiu theo nghĩa rng xã hi
loài người nói chung. Hiu theo nghĩa hp là dân tc, giai cp... nhân th hin trong hot
I. BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
I. BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
I. BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC 9 10 382