Ktl-icon-tai-lieu

IQ Test

Được đăng lên bởi Phan Thị Thanh Hải
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong hình sau:

8. Trường hợp nào dưới đây bị sai?

2. Các số còn thiếu là số nào (theo chiều kim đồng hồ)
9. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A. 19-16-35 B. 21-27-37 C. 20-14-34 D. 18-15-36
3. Điền số thích hợp vào ô trống:

4. Tìm số còn thiếu

A. Số 11
B. Số 13
C. Số 12
D. Số 15
E. Số 16
F. Số 14
10. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

5. Điền số thích hợp vào ô trống

A. Số 1
B. Số 2
C. Số 3 D. Số 4
11. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
6. Điền số thích hợp vào ô trống

7. Số nào thay thế cho dấu ?

A. 40 B. 41 C. 42 D. 43 E. 47

A. 1523 B. 1417 C. 1360 D. 1198
12. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

F. 9

13. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

20. Điền số còn thiếu vào ô trống:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
14. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A. 99 B. 110 C. 125
D. 145
E. 155
15. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A. 56 B. 54 C. 58 D. 52
21. Điền số thích hợp vào ô trống

22. Số nào sẽ thay thế cho dấu ?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
16. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

23. Số nào sẽ thay thế cho dấu ?

A. 5 B. 7 C. 1 D. 0 E. 11
17. Tìm số còn thiếu trong ô trống

A. 18 B. 21 C. 29 D. 33
18. Số nào không hợp quy luật?

A. 25 B. 28 C. 30 D. 35 E. 39
24. Số nào sẽ thay thế cho dấu ?

A. 4 B. 17 C. 188 D. 322
19. Điền vào dấu ? số nào dưới đây:

A. -2

B. -6

C. 3

D. 48

A. 981 B. 879 C. 610 D. 450 E. 281 F. 110

25. Số nào sẽ thay thế cho dấu ?

30. Tìm số còn thiếu

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
E. 5
F. 6
G. 7
26. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
31. Tìm số còn thiếu

A. 4 B. 7 C. 14 D. 17 E. 27
27. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
32. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
8
10 5
8
14 9
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
33. Thay thế dấu ? bằng số phù hợp

A. 25 B. 24 C. 23 D. 22
28. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A. 48 B. 49 C. 50 D. 51
34. Điền số thích hợp vào dấu ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
35. Điền số thích hợp vào ô trống

29. Tìm số phù hợp để thay thế dấu chấm hỏi?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
36. Điền số thích hợp vào dấu ?

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

37. Điền số thích hợp vào dấu ?

42. Điền số thích hợp vào dấu ?

A. 89 B. 90 C. 91 D. 92
43. Điền số thích hợp vào dấu ?
A. 93 B. 94 C. 95 D. 96
38. Điền số thích hợp vào dấu ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
44. Điền số thích hợp vào dấu ?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
39. Điền số thích hợp vào dấu ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
40. Điền số thích hợp vào dấu ?

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
41. Điền số thích hợp vào ô trống

A. 2...
1. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong hình sau:
2. Các số còn thiếu là số nào (theo chiều kim đồng hồ)
A. 19-16-35 B. 21-27-37 C. 20-14-34 D. 18-15-36
3. Điền số thích hợp vào ô trống:
4. Tìm số còn thiếu
5. Điền số thích hợp vào ô trống
6. Điền số thích hợp vào ô trống
7. Số nào thay thế cho dấu ?
A. 40 B. 41 C. 42 D. 43 E. 47
8. Trường hợp nào dưới đây bị sai?
9. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A. Số 11 B. Số 13 C. Số 12
D. Số 15 E. Số 16 F. Số 14
10. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A. Số 1 B. Số 2 C. Số 3 D. Số 4
11. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A. 1523 B. 1417 C. 1360 D. 1198
12. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8 F. 9
IQ Test - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IQ Test - Người đăng: Phan Thị Thanh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
IQ Test 9 10 750