Ktl-icon-tai-lieu

java

Được đăng lên bởi Lpt Tpl
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. CHỌN ĐỘNG CƠ - PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1. Chọn động cơ điện
- công suất trên trục công tác
P1
8.4 = 8.4
- Tải trọng tương đương
t1
0.7 = 0.7
t2
0.3 = 0.3
P21 t1

Ptđ

0.8 P1
t1

t2

2

t2

= 7,93

- Hiệu suất chung
+ hiệu suất nối trục
1=1
nt
+ hiệu suất 1 cặp bánh răng
0.98 = 0.98
br
+ hiệu suất bộ truyền xích
0.93 = 0.93
x
+ hiệu suất 1 cặp ổ lăn
0.995 = 0.995
ol
c

3
br

nt

x

4
ol

= ,86

- Công suất cần thiết trên trục đông cơ
Ptđ
Pct
= 9,25
c

Tra bảng phụ lục P1.3 ta chọn động cơ 4A112M4Y3 có
Pđc
11 = 11
nđc
1458 = 1458
2. Phân phối tỷ số truyền
-Tốc độ quay của trục bánh răng
nt
240 = 240
- Tỷ số truyền chung
nđc
utt
= 6,08
nt
chọn tỷ số truyền ux
2=2
utt
uh
= 3,04
ux
Để đảm bảo bối trơn hộp giảm tốc, ta chọn un = 1, 2 uc
uh = un.uc = 1.2 u2c
uc

uh
1.2

= 1,59

un

uh

= 1,91
uc
- Tốc độ trên từng trục
nđc
n1
= 1458
nt

n2
n3
n4

n1
un
n2
uc
n3

= 763,67
= 480,00

= 240,00
ux
- công suất trên từng trục
P1
Pct nt ol = 9,20
P2

P1

P3

P2

br
2
br

ol

= 8,97

ol

= 8,57

P4
P3 x ol = 7,93
- Mooment xoắn trên từng trục
9.55 106 Pct
Tt
= 60569,51
nđc
T1
T2
T3
T4

9.55 106 P1
n1
9.55 106 P2
n2
9.55 106 P3
n3
9.55 106 P4

= 60266,66
= 112195,40
= 170575,96

= 315684,92
n4
II. TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN
1. Chọn loại xích
- Vì tải trọng nhỏ, vận tốc thấp nên ta chọn dùng xích con lăn
2. Xác định các thông số xích và bộ truyền xích
a) chọn số răng đĩa xích
- Theo bảng 5.4, với ux = 2 chọn số răng đĩa nhỏ z1
25 = 25
suy ra số răng đĩa lớn z2
ux z1 = 50
b) Xác định bước xích p
- Công suất tính toán
Ptt
P3.kk.kz.kn
Pcp
z01
25 = 25

kz

z01

=1
z1
nO1
200 = 200
nO1
kn
= ,42
n3
kk = ko.ka.kđc.kbt.kđ.kc
Tra bảng 5.6 ta có:
ko
1=1
ka
1=1
kđc
1 =1
kbt
1.3 = 1.3
kđ
1.2 = 1.2
kc
1.25 = 1.25
kk
ko ka kđc kbt kđ kc = 1,95
Như vậy công suất tính toán là:
Ptt
P3 kk kz kn = 6,97
Theo bảng 5.5, với n01 = 200 v/ph chọn bộ truyền xích 3 dãy có bước xích p
thỏa điều kiện bền mỏi
Ptt
Pt
= 2,79
Pcp = 4.8 kw
2.5
c) Khoảng cách trục và số mắt xích
- Ta có khoảng cách trục
a1
40 p = 762.00
- theo công thức 5.12, số mắt xích
2 a1
z1 z2
p
X
z2 z1 2
= 117.5000000
2
p
2
4 a1
chọn Xc
118 = 118
- Tính lại khoảng cách trục theo công thức 5.13 ta được:
a2

0.25 p

383.38125

Xc

0.5

4.7625

z1

z2

6480.25

Xc
1250

0.5

z1

at 5 digits

2

2

z2

19.05 = 19.05 mm

3.906250000

at 5 digits

2

2

z2

z1

2

=

762.99

Để xích không chị lực căng quá lớn, khoảng cách trục a tính được cần giảm bớt một lượng
1250 at 5 digits
ag
0.002 a2 = 0.76676250 0.0095250
6480.25
1.5260
2
Vậy khoảng cách...
I. CHỌN ĐỘNG CƠ - PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1. Chọn động cơ điện
- công suất trên trục công tác
P
1
8.4 = 8.4
- Tải trọng tương đương
t
1
0.7 = 0.7
t
2
0.3 = 0.3
P
P
1
2
t
1
0.8 P
1
2
t
2
t
1
t
2
= 7,93
- Hiệu suất chung
+ hiệu suất nối trục
nt
1 = 1
+ hiệu suất 1 cặp bánh răng
br
0.98 = 0.98
+ hiệu suất bộ truyền xích
x
0.93 = 0.93
+ hiệu suất 1 cặp ổ lăn
ol
0.995 = 0.995
c nt br
3
x ol
4
= ,86
- Công suất cần thiết trên trục đông cơ
P
ct
P
c
= 9,25
Tra bảng phụ lục P1.3 ta chọn động cơ 4A112M4Y3 có
P
đc
11 = 11
n
đc
1458 = 1458
2. Phân phối tỷ số truyền
-Tốc độ quay của trục bánh răng
n
t
240 = 240
- Tỷ số truyền chung
u
tt
n
đc
n
t
= 6,08
chọn tỷ số truyền u
x
2 = 2
u
h
u
tt
u
x
= 3,04
Để đảm bảo bối trơn hộp giảm tốc, ta chọn u
n
= 1, 2 u
c
u
h
= u
n
.u
c
= 1.2 u
c
2
u
c
u
h
1.2
= 1,59
java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
java - Người đăng: Lpt Tpl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
java 9 10 783