Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2013 - 2014

Được đăng lên bởi Tiêu Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học 2013 - 2014

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: TOÁN - Lớp 9 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian
giao đề)
Ngày thi: 21/03/2014
(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)

Số báo danh
........................
Câu


I

A



(4,0

điểm):

Cho

biểu

thức

x  1  xy  x  1  : 1  xy  x  x  1


 
 .
xy  1 1  xy
xy

1
xy

1
 


1. Rút gọn biểu thức A.
2. Cho

1  1 6
. Tìm giá trị lớn nhất của A.
x
y

Câu II (5,0 điểm).
1.Cho phương trình

x 2  2 m  2  x  m 2  2m  4 0 . Tìm

có hai nghiệm thực phân biệt

x1 , x 2

2

1

1

thỏa mãn x 2  x 2  x x 15m .
1 2
1
2

 x  y  z 1

2. Giải hệ phương trình 

m để phương trình

4
4
4
 x  y  z  xyz

.

Câu III (4,0 điểm).
1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a; b) sao cho (a + b 2) chia hết cho
(a2b – 1).
2. Tìm x, y, z  N thỏa mãn x  2 3  y  z .
Câu IV (6,0 điểm) : Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố
định thuộc đoạn thẳng AO (C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua C và
vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M
(M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt
đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.
1. Chứng minh tam giác EMF là tam giác cân.

2. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm
D, I, B thẳng hàng.
3. Chứng minh góc ABI có số đo không đổi khi M di chuyển trên cung BD.
Câu V (1,0 điểm) : Cho x, y là các số thực dương thoả mãn x + y = 1.
1
1
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B  x 3  y3  xy .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học 2013 - 2014

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: TOÁN - Lớp 9 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian
giao đề)
Ngày thi: 21/03/2014
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

Câu

Ý

Điể
m
0,25

Lời giải (vắn tắt)

I
1
Điều kiện: xy  1 .
(4,0đ (2,5đ
 x  1  1  xy    xy  x   xy  1   xy  1  1  xy 
A
:
)
)











xy  1 1  xy

 

xy  1 1  xy 



xy  x







xy  1 1  xy




  xy  x   xy  1   xy  1  1 
 xy  1  1  xy    xy  x   xy  1   x  1  1 



x  1 1  xy 

1 x  1
.
x y  xy
xy

2
1
Theo Côsi, ta có: 6  x 
(1,5đ
)
1
Dấu bằng xảy ra  x 




xy 



0,50

xy

0,50
1,25

1 2
y

1  1 9
.
xy
xy

1
1

x
=
y
=
.
y
9

1
.
9
PT đã cho có hai nghiệm phân biệt có điều kiên:
Vậy: maxA = 9, đạt được khi : x = y =

II
1
(5,0đ (2,5đ
...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ



 !"#$%&'()*
Thời gian: + )," (không kể thời gian
giao đề)
Ngày thi: 21/03/2014
(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)
-. (4,0 điểm): Cho biểu thức
xy x xy x
x 1 x 1
A 1 : 1
xy 1 1 xy xy 1 xy 1
.
1. Rút gọn biểu thức A.
2. Cho
1 1
6
x y
. Tìm giá trị lớn nhất của A.
-. (5,0 điểm).
1.Cho phương trình
04222
22
mmxmx
. Tìm
m
để phương trình
có hai nghiệm thực phân biệt
1
x
,
2
x
thỏa mãn
mxxxx 15
112
21
2
2
2
1
.
2. Giải hệ phương trình
4 4 4
1x y z
x y z xyz
.
-. (4,0 điểm).
1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a; b) sao cho (a + b
2
) chia hết cho
(a
2
b – 1).
2. Tìm
Nzyx ,,
thỏa mãn
.
-./ (6,0 điểm) : Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố
định thuộc đoạn thẳng AO (C khác A C khác O). Đường thẳng đi qua C và
vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M
(M khác B M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt
đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.
1. Chứng minh tam giác EMF là tam giác cân.
012345!
........................
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2013 - 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2013 - 2014 - Người đăng: Tiêu Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2013 - 2014 9 10 624