Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2013 – 2014

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VỀ GIẢI TOÁN
TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2013 – 2014

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
( không kể thời gian giao nhận đề)

Chú ý
- Đề thi gồm 05 bài, 04 trang.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
- Phần thập phân ở kết quả (nếu có) lấy theo yêu cầu của từng câu.
- Thí sinh chỉ được sử dụng các loại máy tính sau:
+ Casio: Fx 500MS, Fx 570 MS, Fx 500ES, Fx 570 ES, Fx 570VN PLUS
+ Vinacal: 500 MS, 570 MS

Điểm toàn bài thi

Bằng số

Bằng chữ

Họ, tên và chữ kí của các giám khảo

Số phách
(Do Chủ tịch HĐ thi ghi)

GK 1

GK 2
Bài 1. (6.0 điểm) . Tính kết quả đúng của các tích sau:
a. M = 3333344444  7777788888

b. N = 1220133
a) Sơ lược cách giải:

Kết quả

b) Sơ lược cách giải:

Kết quả

 un  2  2un 1  3un n le
 un  2  3un 1  2un n chan

Bài 2. (6.0 điểm) Cho dãy số (un ) được xác định u1  1; u2  2 và 

a. Tính u10 ; u15 ; u21
b. Gọi Sn là tổng của n số hạng đầu tiên của dãy số  un  . Lập quy trình bấm phím
để tính Sn và tính S10 , S15 , S 20 . Ghi rõ quy trình bấm phím trên máy nào

a) Kết quả:
u10 

u15 

b) Quy trình bấm phím trên máy ......

u21 
Kết quả

Bài 3. (6.0 điểm)
a. Tìm x, y nguyên dương thoả mãn: y  3 18  x  100  3 18  x  100
b. Tìm các chữ số a, b, c, d sao cho 567abcda là số chính phương
a) Sơ lược cách giải:

Kết quả

b) Sơ lược cách giải:

Kết quả

Bài 4. (6.0 điểm). Kết quả lấy đến 5 chữ số sau dấu phẩy
a. Cho tam giác ABC có cạnh AB=1,2345; cạnh AC=2,3456 và hai trung tuyến BM, CN vuông
góc với nhau. Tính độ dài cạnh BC
b. Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB,CD. Gọi M,N là trung điểm của AB, CD.
Biết MN = 2,2222; BD =3,3333 và AC=5,5555. Tìm diện tích hình thang.
a) Sơ lược cách giải:

Kết quả

b) Sơ lược cách giải:

Kết quả

Bài 5 (6.0 điểm) Kết quả câu b lấy đến 5 chữ số sau dấu phẩy
a. Cho A  282013 . Tìm hai chữ số tận cùng của A.
2
b. Cho góc  thỏa mãn 600    900 . Tìm giá trị nhỏ nhất của F  (tan   1)  (

1
 1) 2
tan 

a) Sơ lược cách giải:

Kết quả

b) Sơ lược cách giải:

Kết quả

HẾT
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VỀ GIẢI TOÁN
TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
( không kể thời gian giao nhận đề)
Chú ý
- Đề thi gồm 05 bài, 04 trang.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
- Phần thập phân ở kết quả (nếu có) lấy theo yêu cầu của từng câu.
- Thí sinh chỉ được sử dụng các loại máy tính sau:
+ Casio: Fx 500MS, Fx 570 MS, Fx 500ES, Fx 570 ES, Fx 570VN PLUS
+ Vinacal: 500 MS, 570 MS
Điểm toàn bài thi Họ, tên và chữ kí của các giám khảo
Số phách
(Do Chủ tịch HĐ thi ghi)
Bằng số Bằng chữ
GK 1
GK 2
Bài 1. (6.0 điểm) . Tính kết quả đúng của các tích sau:
a. M = 3333344444
7777788888
b. N = 122013
3
a) Sơ lược cách giải: Kết quả
b) Sơ lược cách giải: Kết quả
Bài 2. (6.0 điểm) Cho dãy số
( )
n
u
được xác định
2 1
1 2
2 1
2 3 n le
1; 2
3 2 n chan
n n n
n n n
u u u
u u
u u u
a. Tính
10 15 21
; ;u u u
b. Gọi
n
S
tổng của
n
số hạng đầu tiên của dãy số
n
u
. Lập quy trình bấm phím
để tính S
n
và tính
10 15 20
, ,S S S
. Ghi rõ quy trình bấm phím trên máy nào
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2013 – 2014 - Trang 2
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2013 – 2014 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2013 – 2014 9 10 646