Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi lan em
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÃ ĐỀ 1

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 11/6/2014
Đề thi có 02 trang, gồm 31 câu.

Phần I – Trắc nghiệm (2.5 điểm)
I. Chọn từ (A,B,C hoặc D) có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của
các từ còn lại (0.5 đ)
1. A. humor
B. hug
C. plumber
D. erupt
2. A. looked
B. missed
C. watched
D. wanted
II. Chọn đáp án đúng nhất (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau (2.0 đ)
3.
We should ……………….. all the electric appliances when leaving our room.
A. turn off
B. turning off
C. turn on
D. turning on
4.
You don’t like tea, ……………….. ?
A. do you
B. isn’t it
C. don’t you
D. are you
5.
He can’t go to see his friends. He hasn’t got ……………….. time.
A. a
B. many
C. much
D. a lot
6.
- Linh: “I think we should go on a picnic after the exam”. - Lan: “______”.
A. Congratulations
B. That’s a good idea
C. Yes, I’d love to
D. It’s nice of you to say so
7.
Bod failed his physics test. ……………….. , he has to do the test again.
A. So
B. However
C. Because
D. Therefore
8.
The man ……………….. helped us last week is a doctor.
A. which
B. whom
C. who
D. whose
9. Tomorrow the director will have a meeting ……………….. 8:00 am to 10:00 am.
A. between
B. from
C. among
D. in
10. 10.He looked forward to ………………………… his first pay packet.
A. receive
B. have received
C. receiving
D. be receiving
Phần II – Tự luận (7.5 điểm)
I. Sử dụng dạng đúng của từ gợi ý trong ngoặc để điền vào chổ trống ở các câu sau đây
(1.0 đ)
11. The soccer players have played ………………………… . (BEAUTIFUL)
12. This fashion ………………………… wants to modernize the tradition Ao dai. (DESIGN)
13. The forecast says the weather will be ………………………… but cold. (SUN)
14. He is ………………………… in playing soccer. (INTEREST)
II. Biến đổi động từ trong ngoặc ở thì đúng để hoàn thành các câu sau (1.0đ)
15. He had a bad fall while he (repair) ………………………… his roof.
16. I suggest (have) ………………………… a separate wastabasket for westepaper.
17. Why Huy (not want) ………………………… to play soccer last Sunday?
18. If I had enough money, I (buy) ………………………… that hat.

III. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau (2.5 đ)
Have you ever visited London, one of the most famous cities in the world? London is
divided into three parts, The City, the West End and the East End. The City is Britain’s
commercial and banking center. The West End is the part where rich people live. The East End
is the part where poor people live.
Lenin visited London before the Great October Sociali...
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 11/6/2014
Đề thi có 02 trang, gồm 31 câu.
Phần I – Trắc nghiệm (2.5 điểm)
I. Chọn từ (A,B,C hoặc D) có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của
các từ còn lại (0.5 đ)
1. A. humor B. hug C. plumber D. erupt
2. A. looked B. missed C. watched D. wanted
II. Chọn đáp án đúng nhất (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau (2.0 đ)
3. We should ……………….. all the electric appliances when leaving our room.
A. turn off B. turning off C. turn on D. turning on
4. You don’t like tea, ……………….. ?
A. do you B. isn’t it C. don’t you D. are you
5. He can’t go to see his friends. He hasn’t got ……………….. time.
A. a B. many C. much D. a lot
6. - Linh: “I think we should go on a picnic after the exam”. - Lan: “______”.
A. Congratulations B. That’s a good idea
C. Yes, I’d love to D. It’s nice of you to say so
7. Bod failed his physics test. ……………….. , he has to do the test again.
A. So B. However C. Because D. Therefore
8. The man ……………….. helped us last week is a doctor.
A. which B. whom C. who D. whose
9. Tomorrow the director will have a meeting ……………….. 8:00 am to 10:00 am.
A. between B. from C. among D. in
10. 10.He looked forward to ………………………… his first pay packet.
A. receive B. have received C. receiving D. be receiving
Phần II – Tự luận (7.5 điểm)
I. Sử dụng dạng đúng của từ gợi ý trong ngoặc để điền vào chổ trống ở các câu sau đây
(1.0 đ)
11. The soccer players have played ………………………… . (BEAUTIFUL)
12. This fashion ………………………… wants to modernize the tradition Ao dai. (DESIGN)
13. The forecast says the weather will be ………………………… but cold. (SUN)
14. He is ………………………… in playing soccer. (INTEREST)
II. Biến đổi động từ trong ngoặc ở thì đúng để hoàn thành các câu sau (1.0đ)
15. He had a bad fall while he (repair) ………………………… his roof.
16. I suggest (have) ………………………… a separate wastabasket for westepaper.
17. Why Huy (not want) ………………………… to play soccer last Sunday?
18. If I had enough money, I (buy) ………………………… that hat.
MÃ ĐỀ 1
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: TIẾNG ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: TIẾNG ANH - Người đăng: lan em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: TIẾNG ANH 9 10 842