Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012

Được đăng lên bởi tranthi1953
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012
Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian làm bài: 60 phút.
Mã đề thi 394

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;
Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?
A. Phenylamin.
B. Propylamin.
C. Etylamin.
D. Metylamin.
Câu 2: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.
B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic.
C. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ.
D. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ.
Câu 3: Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối.
Công thức của X là
A. H2N – CH(CH3) – COOH.
B. H2N – CH2 – CH2 – COOH.
C. H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH.
D. H2N – CH2 – COOH.
Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là
A. Fe.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. FeO.
Câu 5: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 26,7.
B. 12,5.
C. 25,0.
D. 19,6.
Câu 6: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2.
B. 32,4.
C. 10,8.
D. 21,6.
Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2?
A. C2H5OH.
B. CH3NH2.
C. C6H5NH2.
D. CH3COOH.
Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 11,2.
B. 33,6.
C. 22,4.
D. 5,6.
Câu 9: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 8,2.
B. 15,0.
C. 12,3.
D. 10,2.
Câu 10: Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là:
A. Mg, Na.
B. Zn, Na.
C. Cu, Mg.
D. Zn, Cu.
Câu 11: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?
A. Glucozơ.
B. Metylamin.
C. Etyl axetat.
D. Saccarozơ.
Câu 12: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:
A. Zn, Mg, Cu.
B. Cu, Zn, Mg.
C. Mg, Cu, Zn.
D. Cu, Mg, Zn.
Câu 13: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại tron...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
(Đề thi có 03 trang)
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2012
Môn thi: HOÁ HC - Giáo dc trung hc ph thông
Thi gian làm bài: 60 phút.
đề thi 394
H, tên thí sinh: ..........................................................................
S báo danh: ............................................................................
.
Cho biết nguyên t khi (theo u) ca các nguyên t: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;
Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (32 câu, t câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Trong phân t cht nào sau đây có cha vòng benzen?
A. Phenylamin. B. Propylamin. C. Etylamin. D. Metylamin.
Câu 2: Dãy gm các cht đều không tham gia phn ng tráng bc là:
A. saccarozơ, tinh bt, xenlulozơ. B. fructozơ, tinh bt, anđehit fomic.
C. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ. D. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ.
Câu 3: Cho 3,75 gam amino axit X tác dng va hết vi dung d
ch NaOH thu được 4,85 gam mui.
Công thc ca X là
A. H
2
N – CH(CH
3
) – COOH. B. H
2
N – CH
2
– CH
2
– COOH.
C. H
2
N – CH
2
– CH
2
– CH
2
– COOH. D. H
2
N – CH
2
– COOH.
Câu 4: Nhit phân hoàn toàn Fe(OH)
3
nhit độ cao thu được cht rn là
A. Fe. B. Fe
2
O
3
. C. Fe
3
O
4
. D. FeO.
Câu 5: Cho 5,4 gam Al tác dng hết vi khí Cl
2
(dư), thu được m gam mui.
Giá tr ca m là
A. 26,7. B. 12,5. C. 25,0. D. 19,6.
Câu 6: Đun nóng dung dch cha 18,0 gam glucozơ vi lượng dư dung dch AgNO
3
trong NH
3
, đến
khi phn ng xy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá tr ca m là
A. 16,2. B. 32,4. C. 10,8. D. 21,6.
Câu 7: Dung dch cht nào sau đây phn ng vi CaCO
3
gii phóng khí CO
2
?
A. C
2
H
5
OH. B. CH
3
NH
2
. C. C
6
H
5
NH
2
. D. CH
3
COOH.
Câu 8: Nhit phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO
3
thu được V lít khí CO
2
(đktc). Giá tr ca V là
A. 11,2. B. 33,6. C. 22,4. D. 5,6.
Câu 9: Este X có công thc phân t C
2
H
4
O
2
. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dch NaOH va đủ đến
khi phn ng xy ra hoàn toàn thu được m gam mui. Giá tr ca m là
A. 8,2. B. 15,0. C. 12,3. D. 10,2.
Câu 10: Hai kim loi thường được điu chế bng cách đin phân mui clorua nóng chy là:
A. Mg, Na. B. Zn, Na. C. Cu, Mg. D. Zn, Cu.
Câu 11: Trong phân t cht nào sau đây có cha nguyên t nitơ?
A. Glucozơ. B. Metylamin. C. Etyl axetat. D. Saccarozơ.
Câu 12: Dãy gm các kim loi được xế
p theo chiu tính kh tăng dn là:
A. Zn, Mg, Cu. B. Cu, Zn, Mg. C. Mg, Cu, Zn. D. Cu, Mg, Zn.
Câu 13: Cho dãy các kim loi: Na, Ca, Cr, Fe. S kim loi trong dãy tác dng vi H
2
O to thành
dung dch bazơ
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 14: Khi đun nóng cht X có công thc phân t C
3
H
6
O
2
vi dung dch NaOH thu được
CH
3
COONa. Công thc cu to ca X là
A. HCOOC
2
H
5
. B. CH
3
COOCH
3
. C. C
2
H
5
COOH. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 15: Cho dãy các cht: Al, Al(OH)
3
, Al
2
O
3
, AlCl
3
. S cht lưỡng tính trong dãy là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Trang 1/3 - Mã đề thi 394
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 - Trang 2
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 - Người đăng: tranthi1953
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 9 10 398