Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014-2015

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỲ THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2014-2015
Môn Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ THỌ
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu1 (1,5điểm)
a) Trong các phương trình dưới đây, những phương trình nào là phương trình
bậc 2:
x 2  3 x  2  0;
3x 2  4  0
 2x  1  0

( x là ẩn số m là tham số m khác 1)

(m  1) x 2  mx  12  0

b)Giải phương trình : 2 x  4  6
Câu2 (2,0 điểm)
3 x  y  5
x  y  3

a) Giải hệ phương trình 
b) Rút gọn biểu thức B 

a b b a
ab



ab
a b

,với a,b là số dương.

Câu3 (2,0 điểm)
Cho phương trình bậc 2:
x 2  (2m  1) x  m 2  0 (1)
a) Giải phương trình với m = 1
b) Với giá trị nào của m phương trình (1) có nghiệm kép.Tìm nghiệm kép đó
Câu 4( 3,0 điểm)
Cho (O;R) Dây BC<2R cố định .Gọi A chạy trên cung lớn BC sao cho tam giác
ABC Nhọn kẻ ba đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H
a) Chứng minh AEFH nội tiếp ,xác định tâm I dường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
b) Chứng minh rằng khi A chạy trên cung lớn BC thì tiếp tuyến tại E của (I) luôn
đi qua một điểm cố định.
c) Tìm vị trí A thuộc cung lớn BC để diện tích tam giác AEF lớn nhất
Câu 5(1,5 điểm)
Giải phương trình x 3  6 x 2  5 x  3  (2 x  5) 2 x  3  0
---------Hết------Họ và tên thí sinh:…………………………………..SBD……..
Ghi chú : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN
Câu 1.
a) Các phương trình
x 2  3 x  2  0;3 x 2  4  0; (m  1) x 2  mx  12  0

b) Giải phương trình : 2 x  4  6  2 x  8  x  2
Câu 2.
3 x  y  5
2 x  2
x  1


x  y  3
y  3  x
y  2

a) Giải hệ phương trình 
b) Rút gọn biểu thức
B

a b b a
ab



ab
a b

ab ( a  b )



ab





a b



a b



a b

,

B a b a b 2 a

với a,b là số dương.
Câu 3.
Cho phương trình bậc 2:
x 2  (2m  1) x  m 2  0 (1)
a) Giải phương trình với m = 1:Thay m=1 ta có PT : x 2  3 x  1  0
   3  4  5 PT Có 2 nghiệm x1 
2

3 5
3 5
; x2 
2
2

b) Với giá trị nào của m phương trình (1) có nghiệm kép.Tìm nghiệm kép đó
2

  2m  1  4m 2  4m 2  4m  1  4m 2  4m  1
1
1
0m x
4
4

Câu 4 (3,0 điểm)
a) Dùng định lí đảo và I là trung điểm AH
b) Gọi M là trung điểm BC Chứng minh ME là tiếp tuyến (I)
c) Kẻ đường kính AK ta có BHCK là hình bình hành ( theo định nghĩa) nên H,M, K
thẳng hàng Xét tam giác AHK có OM là đường trung bình suy ra AH=2.OM không
đổi dường tròn ngoại tiếp tam giác AEF nhận AH là đường kính có bán kính bằng
OM không đổi
Tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC nên
2

2

S AEF  OM 
OM
 OM 

không đổi
  S AEF  ...
KỲ THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2014-2015
Môn Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu1 (1,5điểm)
a) Trong các phương trình dưới đây, những phương trình nào là phương trình
bậc 2:
012)1(
012
043
;023
2
2
2
mxxm
x
x
xx
( x là ẩn số m là tham số m khác 1)
b)Giải phương trình :
642 x
Câu2 (2,0 điểm)
a) Giải hệ phương trình
3
53
yx
yx
b) Rút gọn biểu thức
ba
ba
ab
abba
B
,với a,b là số dương.
Câu3 (2,0 điểm)
Cho phương trình bậc 2:
0)12(
22
mxmx
(1)
a) Giải phương trình với m = 1
b) Với giá trị nào của m phương trình (1) có nghiệm kép.Tìm nghiệm kép đó
Câu 4( 3,0 điểm)
Cho (O;R) Dây BC<2R cố định .Gọi A chạy trên cung lớn BC sao cho tam giác
ABC Nhọn kẻ ba đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H
a) Chứng minh AEFH nội tiếp ,xác định tâm I dường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
b) Chứng minh rằng khi A chạy trên cung lớn BC thì tiếp tuyến tại E của (I) luôn
đi qua một điểm cố định.
c) Tìm vị trí A thuộc cung lớn BC để diện tích tam giác AEF lớn nhất
Câu 5(1,5 điểm)
Giải phương trình
032)52(356
23
xxxxx
---------Hết-------
Họ và tên thí sinh:…………………………………..SBD……..
Ghi chú : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ THỌ
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014-2015 - Trang 2
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014-2015 - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014-2015 9 10 167