Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch BDTX của giáo viên THCS

Được đăng lên bởi maithamqn88
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP Q NGÃI
TRƯỜNG THCS VÕ BẨM
---o0o----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
---o0o----

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
CỦA GIÁO VIÊN THCS – NĂM HỌC 2014 -2015
PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên GV: NGUYỄN XUÂN TIÊN
- GVBộ môn: Vật lý- Công nghê
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
- Năm vào ngành: 1992
- Môn được đào tạo: lý- kĩ thuật
- Nhiêm vụ được giao:(khối dạy, lớp dạy, chủ nhiêm)
+ Vật lý: 8B,8C,7E,7G
+ Công nghê : 8B,8C,8D
+ Chủ nhiêm lớp: 8B
PHẦN 2: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
A.

Những căn cứ xây dựng kế họach:

- Căn cứ thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 1/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo bàn hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ công văn số 2389-BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về viêc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên năm học 2014-2015;
Căn cứ công văn số 899-BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2014 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Quảng ngãi về viêc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2014-2015;

2

- Căn cứ hướng dẫn số 313/PGD & ĐT thành phố Quảng Ngãi ngày 29/9/2014
về hướng dẫn thực hiên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học
2014-2015,
- Căn cứ vào kế họach năm học 2014 -2015 của trường THCS Võ Bẩm .
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 20142015 như sau:
B. Đặc điểm tình hình:
Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai quy chế và chương trình BDTX
giáo viên năm học 2014-2015.
1. Thuận lợi :
- Được sự quan tâm của Ban giám hiêu nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của Phòng
GD&ĐT TP Quảng Ngãi đối với công tác BDTX. Bản thân luôn cố gắng nhiêt tình
trong công tác giảng dạy,ham học hỏi tìm tòi kiến thức mới để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiêp vụ.
- Số lượng mô đun nhiều dễ dàng để giáo viên lựa chọn học tập cho phù hợp với bộ
môn được phân công.
2. Khó khăn:
- Đến nay vẫn chưa có sách tài liêu hướng dẫn cụ thể cho công tác BDTX dẫn đến
viêc định hướng trong xây dựng kế hoạch cũng như viêc lựa chọn các mô đun để học
tập còn gặp nhiều khó khăn.
- Nhu cầu tự học tự bồi dưỡng nhiều. Nhưng thời gian giành cho viêc tự học tự bồi
dưỡng hạn chế dẫn đến chất lượng bồi dưỡng thường xuyên chưa được thường xuyên.
C. Nội dung kế họach:
I. Nội dung trọng tâm:
1. Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về viêc bồi dưỡng thường xuyên
trong năm học ( bao gồm thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 1/7/2012, thông t...
1

 !"#$%&'()*+(,-.'./$0
111+2+1111111+2+1111
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
CỦA GIÁO VIÊN THCS – NĂM HỌC 2014 -2015
PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN:
134567-89:;9<=
1!#>?-8&6%@1?-A-A.B
1CD-.E#$.FG7->?-8H+EI-AJK'.,>
1L>45+-A5-.8MNNO
1?-EKP$E5+6,+8%@1QR6.F&6
1.SB>4TEKP$ASH+8UQ.VS*,GW%X'*,GW$.Y-.SB>Z
[&6%@8\!W\W]^W]
[?-A-A.B8\!W\W\
[.Y-.SB>%X'8\!
PHẦN 2: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
A. Những căn cứ xây dựng kế họach :
1L-$_6.?-A6KO`aO2MOa1!-A5GMa]aO2MO$YH!#Sb+*T$455+
6,+c5-.5-.dFG$.ecfS*Kg-A6.Kh-AiFG7-ASb+4S7->j>-+-W'.k6.?-A45
ASb+*T$6.Kh-AiFG7-l
1L-$_$?-A4L-JVOm\N1!1!n-A5GMmaoaO2Mp$YH!#Sb+
*T$455+6,+4q4SB$.KX-A*r-6CSs-Q.HS$?-A6b$cfS*Kg-A6.Kh-AiFG7-
ASb+4S7--L>.3$O2Mp1O2Mol
L-$_$?-A4L-JV\NN1!1C-A5GOma`aO2Mp$YHtSb+*T$45
5+6,+Fu-A-AvS4q4SB$.KX-A*r-6CSs-Q.HS$?-A6b$cfS*Kg-A6.Kh-A
iFG7-ASb+4S7--L>.3$O2Mp1O2Mol
Kế hoạch BDTX của giáo viên THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch BDTX của giáo viên THCS - Người đăng: maithamqn88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kế hoạch BDTX của giáo viên THCS 9 10 689