Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch BDTX

Được đăng lên bởi anhtai0404
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THUY
TRƯỜNG THCS THỦY PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph úc

Số: ...../ KH-THCSLTT

Thủy Phương,, ngày 31 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Thực hiện Công văn số 1354/KH-SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TTBGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên;
Trường THCS Thủy Phươnglập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho
CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:
A. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX :
- Thực hiện kế hoạch BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng
phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục
theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng
giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ
chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt
chuẩn qui định.
- Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng
bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo
đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

- Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các
hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
- Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá
là một trong các tiêu chí làm cơ sở xét thi đua CBQL, giáo viên cuối năm học.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thøc bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết / năm học / giáo viên
- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm;
- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học
- Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS
b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết / năm học / giáo viên
- Dạ...
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THUY
TRƯỜNG THCS THỦY PHƯƠNG
Số: ...../ KH-THCSLTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph úc
Thủy Phương,, ngày 31 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông
giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Thực hiện Công văn số 1354/KH-SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-
BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồiỡng thường xuyên;
Trường THCS Thủy Phươnglập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho
CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:
A. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX :
- Thực hiện kế hoạch BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng
phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục
theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng
giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ
chức, quản hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản giáo dục giáo viên luôn đạt
chuẩn qui định.
- Bảo đảm tất c CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng
bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo
đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
Kế hoạch BDTX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch BDTX - Người đăng: anhtai0404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch BDTX 9 10 761