Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 20152016

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND …………………………céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 973/KH-SGDĐT ………., ngày 03 tháng 7 năm 2015.
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ
NĂM 2015
KÝnh göi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- HiÖu trëng c¸c trêng THPT, PTDT Néi tró;
- Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 220-KH/BTGTU ngày 22/4/2015 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Quảng Nam về Kế hoạch t chức bồi dưỡng chính trị năm 2015
cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn
tỉnh, Së GD&ĐT xây dựng ho¹ch båi dìng chÝnh trÞ hè n¨m 2015 cho ®éi ngò
c¸n bé qu¶n lý, go vn, c«ng nh©n viªn ngµnh GD&ĐT nh Qung Nam nh sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Bồi dưỡng chính trị năm 2015 cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục
Đào tạo của tỉnh nhằm quán triệt các quan điểm chủ trương đường lối của Đảng,
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế hội trong nước
quốc tế nhằm tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, bản
lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công nhân viên trong hệ
thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh; thống nhất tưởng và hành động, củng
cố niềm tin trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.
- Việc tổ chức c lớp bồi dưỡng chính trị năm 2015 cho cán bộ, giáo
viên phải đảm bảo nội dung, có chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo
Chuyên đ 1: Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; kết quả 4 năm thc hin Chỉ thị 03-
CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh vic học tập và làm theo tấm ơng đạo đức Hồ Chí
Minh trên đa bàn tnh; nhng nhim vtrng tâm trong thời gian đến.
Chuyên đ 2: Một số tình hình khu vực thế giới trong thời gian gần đây
và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.
Chuyên đ 3: Những quan điểm chủ trương mới của Đảng về phát triển kinh
tế hội của nước ta. Tình hình kinh tế hội của đất nước, của tỉnh 6 tháng đầu
năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Chuyên đ 4: Công tác đấu tranh tưởng, nâng cao cảnh giác trước các âm
mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Giáo
dục và Đào tạo.
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 20152016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 20152016 - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 20152016 9 10 138