Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi

Được đăng lên bởi mythanhpma
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT TÂN PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ MỸ A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

kÕ ho¹ch båi dìng häC SINH giái
vµ häC SINH n¨ng khiÕu
n¨m häc 2011 - 2012
-----------------&---------------- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện Tân Phước về việc
thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012;
- Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2011- 2012của trường Tiểu học
Phú Mỹ A;
- Căn cứ vào tình hình khảo sát đầu năm học 2011- 2012 của 2 lớp Bốn 1,
Bốn 2 Trường Tiểu học Phú Mỹ A;
Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và HS năng khiếu năm học
2011- 2012 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lí, nâng cao chất
lượng giáo dục”.
- Bồi dưỡng HS giỏi và HS năng khiếu
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
II. Đặc điểm tình hình:
Tổng số học sinh của 2 lớp : 70 – Nữ: 26
Tổng số học sinh năng khiếu (qua khảo sát đầu năm):
Giỏi TV: 24
Kể chuyện: 3
Viết đúng - viết đẹp:
III. Những thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi:
- Công tác bồi dưỡng học sinh n¨ng khiÕu đã thành truyền thống và được
BGH nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh quan tâm và tạo điều kiện tổ
chức bồi dưỡng.
- HS tích cực trong học tập và có năng khiếu.
b. Khã kh¨n:
- Điều kiện kinh tế một số gia đình còn khó khăn nên phụ huynh ít quan
tâm đến việc học của các em.
- Mét sè häc sinh nhµ xa trêng nªn viÖc ®i, vÒ häc gÆp khã kh¨n.
- Trong nh÷ng n¨m qua, tØ lÖ HS giái và HS năng khiếu cña nhµ trêng còn
thấp so với một số trường trong huyÖn.
1

IV. Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô cña viÖc båi dìng häc sinh n¨ng

khiÕu:
a. Ph¬ng híng :

Ph¸t huy kÕt qu¶ cña c«ng t¸c båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu cña nh÷ng
n¨m häc tríc, n¨m häc 2011- 2012, gi¸o viªn phô tr¸ch båi dìng ®· lùa chän
c¸c em häc sinh giái, n¨ng khiÕu ®Ó båi dìng theo kÕ ho¹ch cña nhµ trêng ®· ®Ò
ra.

b. NhiÖm vô
- Båi dìng vµ chän lùa c¸c em häc sinh giái, HS n¨ng khiÕu cã ®ñ tiªu
chuÈn vµ ®iÒu kiÖn dù thi, cã n¨ng khiÕu vÒ kÓ chuyÖn, viÕt ®óng - viÕt ®Ñp, t¹o
®iÒu kiÖn cho c¸c em dù thi cÊp huyÖn, tØnh.
- Båi dìng c¸c em häc sinh ë n¨m häc nµy lµm nÒn t¶ng cho c¸c n¨m häc
kÕ tiÕp.
-ViÖc båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc
trong suèt n¨m häc.
V. kÕ ho¹ch Båi Dìng:
1. Thêi gian båi dìng
- Thùc hiÖn ngay tõ ®Çu n¨m häc.
- ViÖc båi dìng häc sinh giái ®îc tiÕn hµnh trong c¸c tiÕt d¹y.
- ViÖc båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc
trong vµo thø b¶y hµng tuÇn.

2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn
- X©y dùng kÕ ho¹ch båi dìng häc sinh n¨...
PHÒNG GD-ĐT TÂN PHƯỚC
TRƯỜNG TH PHÚ MỸ A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
kÕ ho¹ch båi dìng häC SINH giái
vµ häC SINH n¨ng khiÕu
n¨m häc 2011 - 2012
-----------------&----------------
- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện Tân Phước về việc
thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012;
- Căn cứ kế hoạch chuyên mônm học 2011- 2012của trường Tiểu học
Phú Mỹ A;
- Căn cứ vào tình hình khảo sát đầu năm học 2011- 2012 của 2 lớp Bốn 1,
Bốn 2 Trường Tiểu học Phú Mỹ A;
Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và HS năng khiếu năm học
2011- 2012 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lí, nâng cao chất
lượng giáo dục”.
- Bồi dưỡng HS giỏi và HS năng khiếu
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
II. Đặc điểm tình hình:
Tổng số học sinh của 2 lớp : 70 – Nữ: 26
Tổng số học sinh năng khiếu (qua khảo sát đầu năm):
Giỏi TV: 24
Kể chuyện: 3
Viết đúng - viết đẹp:
III. Những thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi:
- Công tác bồi dưỡng học sinh n¨ng khiÕu đã thành truyền thống và được
BGH nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh quan tâm tạo điều kiện tổ
chức bồi dưỡng.
- HS tích cực trong học tập và có năng khiếu.
b. Khã kh¨n:
- Điều kiện kinh tế một số gia đình còn khó khăn nên phụ huynh ít quan
tâm đến việc học của các em.
- Mét sè häc sinh nhµ xa trêng nªn viÖc ®i, vÒ häc gÆp khã kh¨n.
- Trong nh÷ng n¨m qua, tØ lÖ HS giái và HS năng khiếu cña nhµ trêng còn
thấp so với một số trường trong huyÖn.
1
Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi - Người đăng: mythanhpma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi 9 10 227