Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Huyền Ngọc Trần
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015- 2016
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Hải Lý; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin
Chức vụ, tổ chuyên môn: Tổ trưởng tổ Tự nhiên.
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Toán khối 7; Toán lớp 9 2.
I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng
lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX;
năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo
dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
* Nội dung bồi dưỡng 1:
Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/năm học/giáo viên):
- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông.
*Nội dung bồi dưỡng 2 :
Căn cứ công văn số 1744/SGDĐT-TCCB V/V : Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên năm học
2015-2016 ngày 24 tháng 08 năm 2015 của sở GD&ĐT ;
Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX năm học 20152016 ngày 03 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;
Căn cứ kế hoạch số 21/2015/BDTX của trường THCS Thanh Thạch ;
Xét nhu cầu của bản thân trong công tác tự học, tự bồi dưỡng. Tôi đăng ký được bồi dưỡng nội
dung 2 như sau:
Thời gian học tập
Thời gian trung (tiết)
TT
Nội dung bồi dưỡng
tự học (tiết)
Lý thuyết Thực hành
1
Một số phần mềm hỗ trợ đổi mới phương pháp
15
5
10
dạy học
* Nội dung bồi dưỡng 3:
Căn cứ chương trình BDTX của cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 31 ngày 08/8/2011
của Bộ GD&ĐT) ;
Căn cứ công văn số 23...
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015- 2016
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Hải Lý; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin
Chức vụ, tổ chuyên môn: Tổ trưởng tổ Tự nhiên.
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Toán khối 7; Toán lớp 9
2
.
I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng
lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX;
năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo
dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
* Nội dung bồi dưỡng 1:
Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/năm học/giáo viên):
- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông.
*Nội dung bồi dưỡng 2 :
Căn cứ công văn số 1744/SGDĐT-TCCB V/V : Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên năm học
2015-2016 ngày 24 tháng 08 năm 2015 của sở GD&ĐT ;
Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2015-
2016 ngày 03 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;
Căn cứ kế hoạch số 21/2015/BDTX của trường THCS Thanh Thạch ;
Xét nhu cầu của bản thân trong công tác tự học, tự bồi dưỡng. Tôi đăng ký được bồi dưỡng nội
dung 2 như sau:
TT Nội dung bồi dưỡng
Thời gian
tự học (tiết)
Thời gian học tập
trung (tiết)
Lý thuyết Thực hành
1 Một số phần mềm hỗ trợ đổi mới phương pháp
dạy học
15 5 10
* Nội dung bồi dưỡng 3:
Căn cứ chương trình BDTX của cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 31 ngày 08/8/2011
của Bộ GD&ĐT) ;
Căn cứ công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014- 2015; Công văn số
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Huyền Ngọc Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 411