Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi letam0099
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 7 lần
dùng cho giáo viên THCS
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên: LỘC QUANG THUẬN
Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1979 Năm vào ngành: 2001
Chức vụ: Giáo viên tổ tự nhiên
Trình độ chuyên môn: Đại học , chuyên ngành toán
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Dạy lý khối 6,7,8,9. Công nghệ 8.
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ Thông số 31/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành chương trình
BDTX giáo viên THCS;
Căn cứ thông số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX)
giáo viên mầm non, phổ thông; Công văn số 1094/SGD&ĐT-TCCB ngày 21/10/2013 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về khai
thác tài liệu BDTX trên mạng In-ter-net;
Thực hiện Kế hoạch số 433/KH-PGD&ĐT ngày 25/9/2014 của phòng GD&ĐT Võ Nhai về kế hoạch BDTX cho giáo
viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2014 - 2015;
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên của trường THCS Cúc Đường năm học 2014 - 2015.
II. Mục đích của bồi dường thường xuyên
1
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: letam0099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 38