Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN

Được đăng lên bởi c1minhtanb-px-hanoiedu-vn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Xuyên, ngày 28 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ, Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên mầm non, phổ thông
Trường tiểu học Minh tân B xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau :
I. Mục đích bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng
lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu
phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng
giáo dục; chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục
tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu
phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học.
II. Nội dung bồi dưỡng:
1. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
cấp tiểu học áp dụng trong cả nước : Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng
năm học; các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục
tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo
dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
2. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
Thời
gian

Nội dung bồi dưỡng

Hình thức

- Quy trình điều tra phổ cập,
Tháng
8/2013
Tháng
9/2013

Nghe, xem mẫu, thực
hành lập phiếu, ghi các
loại sổ sách.
- Kỹ năng Lập kế hoạch công tác Nghe, thảo luận, thực
hành lập kế hoạch
GVCN
- Triển khai nhiệm vụ năm học :
+ Của bộ GD&ĐT
+ Của Sở GD&ĐT
1

Nghe, đọc tài liệu, thảo
luận

Số
tiết

4

4

2
2

+ Chỉ thi của UBND huyện
+ Của Phòng GD&ĐT

2
2

- Chuyên đề Quy định tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng GD và quy
Tháng trình chu kỳ KĐCLGD cơ sở GD
10/201 phổ thông.
- Triển khai kế hoạch KĐCL, phân
3
công trách nhiệm cho các thành
viên Hội đồng tự đánh giá.
1. Các hình thức tổ chức thư viện
trường học thân thiện.
Tháng 2. Xây dựng thư viện thân thiện
11/2013 trong trường tiểu học.

Nghe, xem tài liệu, thảo 4
luận

- Tập huấn công tác phòng cháy
Tháng chữa cháy.
12/2013
- Diễn tập phòng cháy chữa cháy
- Triển k...
PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN B
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Xuyên, ngày 28 tháng 8 năm 2013
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2013-2014
Căn cứ, Thông số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ
trưởng Bộ giáo dục Đào tạo; về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên mầm non, phổ thông
Trường tiểu học Minh tân B xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau :
I. Mục đích bồi dưỡng:
- Bồi ỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng
lực dạy học, năng lực giáo dục những năng lực khác theo yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ m học, cấp học, yêu cầu
phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng
giáo dục; chính ch phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục
tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đ đáp ng với yêu cầu
phát triển giáo dục tiểu học yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học.
II. Nội dung bồi dưỡng:
1. Nội dung bồi ỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
cấp tiểu học áp dụng trong cả nước : Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng
năm học; các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục
tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo
dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
2. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
Thời
gian
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức Số
tiết
Tháng
8/2013
- Quy trình điều tra phổ cập,
- Kỹ năng Lập kế hoạch công tác
GVCN
Nghe, xem mẫu, thực
hành lập phiếu, ghi các
loại sổ sách.
Nghe, thảo luận, thực
hành lập kế hoạch
4
4
Tháng
9/2013
- Triển khai nhiệm vụ năm học :
+ Của bộ GD&ĐT
+ Của Sở GD&ĐT
Nghe, đọc tài liệu, thảo
luận
2
2
1
KẾ HOẠCH BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN - Trang 2
KẾ HOẠCH BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN - Người đăng: c1minhtanb-px-hanoiedu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN 9 10 408