Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dường thường xuyên 2014 2015

Được đăng lên bởi Phuong Bac Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH & THCS BẾ VĂN ĐÀN
Tổ: TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
B’ Lá, ngày 5 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẮC. Giới tính: NỮ
Ngày tháng năm sinh: 20/ 10/ 1986. Năm vào ngành: 2008
Trình độ chuyên môn: CĐSP. Tổ chuyên môn: Tổ TỰ NHIÊN.
Môn dạy: TOÁN – TIN. Chức vụ: GIÁO VIÊN.
Thực hiện kế hoạch BDTX số 51 /KH-THCS của trường (trung tâm) TH &
THCS Bế Văn Đàn và kế hoạch BDTX của tổ Tự nhiên cá nhân tôi xây dựng kế
hoạch tự BDTX năm học 2014-2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính
trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển
năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát
triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh
giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học,
tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt;
nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của BGH nhà trường,
của phòng GD&ĐT Bảo Lâm
- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, BGH nhà trường, phòng GD&ĐT kết quả thực
hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã
học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
III. Nội dung, thời lượng, thời gian bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 bậc THCS.
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung:
+ Bồi dưỡng chính trị:

 Nghị quyết Số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và
toàn diện về giáo dục và đào tạo.
 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sữa đổi 2013
 Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vứng đất nước.
 Tình hình An ninh biển đảo và công tác đấu tranh bảo vệ chủ
quyền biển đảo Việt Nam.
+ Nội dung bồi dưỡng chuyên môn (Thực hiện tháng 8,9):
 Đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá ở trường THCS theo định
hướng phát triển năng lực học sinh.
 Khóa học bồi dưỡng về ‘DẠY HỌC DỰ ÁN’ và hướng dẫn nghiên
cứu khoa học.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo...
TRƯỜNG TH & THCS BẾ VĂN ĐÀN
Tổ: TỰ NHIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
B’ Lá, ngày 5 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẮC. Giới tính: NỮ
Ngày tháng năm sinh: 20/ 10/ 1986. Năm vào ngành: 2008
Trình độ chuyên môn: CĐSP. Tổ chuyên môn: Tổ TỰ NHIÊN.
Môn dạy: TOÁN – TIN. Chức vụ: GIÁO VIÊN.
Thực hiện kế hoạch BDTX số 51 /KH-THCS của trường (trung tâm) TH &
THCS Bế Văn Đàn và kế hoạch BDTX của tổ Tự nhiên nhân tôi xây dựng kế
hoạch tự BDTX năm học 2014-2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính
trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển
năng lực dạy học, năng lực giáo dục những năng lực khác theo yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát
triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh
giá hiệu qu bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quảnhoạt động tự học,
tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ.
-y dựng hoàn thành kế hoạch BDTX của nhân đã được phê duyệt;
nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của BGH nhà trường,
của phòng GD&ĐT Bảo Lâm
-o cáo nhóm, tổ bộ môn, BGH nhà trường, phòng GD&ĐT kết quả thực
hiện kế hoạch BDTX của nhân việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã
học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
III. Nội dung, thời lượng, thời gian bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 bậc THCS.
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung:
+ Bồi dưỡng chính trị:
Kế hoạch bồi dường thường xuyên 2014 2015 - Trang 2
Kế hoạch bồi dường thường xuyên 2014 2015 - Người đăng: Phuong Bac Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch bồi dường thường xuyên 2014 2015 9 10 193