Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2015-2016

Được đăng lên bởi mynhan768
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ba đồn, ngày 15 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

Họ và tên giáo viên:
Trình độ chuyên môn:

Đoàn Thị Trà My
Cử nhân Toán -Lý

Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên, Tổ Toán- Tin
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy Toán lớp 10A2;
10A3; 10A7
I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Về kiến thức
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Tự nghiên cứu, tìm hiểu về những kiến thức kĩ năng theo nội dung tự bồi dưỡng
thường xuyên theo kế hoạch chung của trường, của Sở.
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương
theo năm học theo quy định.
2. Về kĩ năng
Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học 2015-2016, cấp
THPT, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.
3. Về thái độ
Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trau dồi, tự bồi dưỡng một
cách thường xuyên liên tục.
1

II.NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/ năm/ GV): Thực hiện theo kế hoạch của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của
Sở Giáo dục và Đào tạo.
-Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày
28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông; Quyết định số 404/ QĐ- TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/ năm /GV): Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu
cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
T

Môn

T

học

Tên chuyên đề

Mục tiêu

Thời

Thời gian học

gian

tập Trung

tự
học
1

Toán

Ứng dụng các phầm

Bồi dưỡng nâng cao năng 15

học

mềm dạy học phát

lực ứng dụng CNTT cho đội

triển tư duy sáng tạo

ngũ GV trong việc rèn luyện

cho học sinh

khả năng tư duy sáng tạo

Lý

thu...
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ba đồn, ngày 15 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
Họ và tên giáo viên: Đoàn Thị Trà My
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán -Lý
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên, Tổ Toán- Tin
Công việc chuyên môn kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy Toán lớp 10A2;
10A3; 10A7
I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Về kiến thức
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Tự nghiên cứu, tìm hiểu v những kiến thức năng theo nội dung t bồi ỡng
thường xuyên theo kế hoạch chung của trường, của Sở.
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương
theo năm học theo quy định.
2. Về kĩ năng
Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục các năng lực khác theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học 2015-2016, cấp
THPT, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.
3. Về thái độ
Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trau dồi, tự bồi dưỡng một
cách thường xuyên liên tục.
1
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2015-2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2015-2016 - Người đăng: mynhan768
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2015-2016 9 10 541