Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân (2014 - 2015)

Được đăng lên bởi Năm Trần
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4860 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG MN TẢ PHÌN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tả Phìn, ngày

tháng

năm 2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên giáo viên và tên: Trần thị năm
Sinh ngày 03 tháng 4 năm 1984
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chuyên ngành: Mầm non
Tổ chuyên môn: Mẫu giáo
Chức vụ công tác: Giáo viên
Căn cứ vào kế hoạch /KH-PGD&ĐT ngày / /2014 kế hoạch Bồi dưỡng
hè 2014 cán bộ quản lí và giáo viên mầm non;
Căn cứ vào tình hình thực tế lớp, bản thân, tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá
nhân năm học 2014 – 2015 như sau:
I. Đặc điểm tình hình.
1. Đặc điểm tình chung của lớp
- Tổng số trẻ trong lớp là 20 cháu. Trong đó: Nữ 7; nam: 13
2. Thuận lợi:
Được BGH nhà trường và chính quyền địa phương thường xuyên quan
tâm về mọi mặt trong các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Bản thân luôn nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Cơ sở vật chất của trường, lớp tương đối đảm bảo cho hoạt động dạy và
học.
3. Khó khăn:
Số trẻ trong lớp đông, thời tiết thường xuyên rét đậm rét hại kéo dài ảnh
hưởng không nhỏ đến tỷ lệ chuyên cần của lớp cũng như chất lượng dạy học.
I. Mục tiêu:
1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học,
năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, yêu
cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

1

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá; năng lực tổ chức,
quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
3. Từng bước nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu
cầu phát triển giáo dục và yêu cầu về nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non.
II. Nhiệm vụ.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê
duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà
trường.
- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế
hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập
BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
III. Hình thức
1. Học tập trung tại PGD & ĐT Sa Pa, trường Mầm Non Tả Phìn.
2. Cá nhân tự học.
IV. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian
Từ ngày 01 tháng 08 năm 2014 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2015.
2. Địa điểm : Tại trường mầm non Tả Phìn.
V. Tổ chức thực hiện
Cán bộ quản lý và giáo viên xây dựng kế hoạc...
TRƯỜNG MN TẢ PHÌN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tả Phìn, ngày tháng năm 2014
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên giáo viên và tên: Trần thị năm
Sinh ngày 03 tháng 4 năm 1984
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chuyên ngành: Mầm non
Tổ chuyên môn: Mẫu giáo
Chức vụ công tác: Giáo viên
Căn cứ vào kế hoạch /KH-PGD&ĐT ngày / /2014 kế hoạch Bồi dưỡng
2014 cán bộ quảnvà giáo viên mầm non;
Căn c vào tình hình thc tế lp, bn thân, i xây dựng kế hoạch BDTX cá
nhân năm học 2014 – 2015 như sau:
I. Đặc điểm tình hình.
1. Đặc điểm tình chung của lớp
- Tổng số trẻ trong lớp là 20 cháu. Trong đó: Nữ 7; nam: 13
2. Thuận lợi:
Được BGH nhà trường chính quyền địa phương thường xuyên quan
tâm về mọi mặt trong các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Bản thân luôn nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Nhà trường tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
sở vật chất của trường, lớp tương đối đảm bảo cho hoạt động dạy và
học.
3. Khó khăn:
Số trẻ trong lớp đông, thời tiết thường xuyên rét đậm rét hại kéo dài ảnh
hưởng không nhỏ đến tỷ lệ chuyên cần của lớp cũng như chất lượng dạy học.
I. Mục tiêu:
1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế -hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học,
năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, yêu
cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
1
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân (2014 - 2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân (2014 - 2015) - Người đăng: Năm Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân (2014 - 2015) 9 10 655