Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm 2014- 2015

Được đăng lên bởi kabongxjh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
Tiên Lữ, ngày 28 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên giáo viên

: VŨ THỊ THU THẢO

Sinh ngày

: 28 tháng 02 năm 1989

Ngày vào ngành

: Ngày 19 tháng 9 năm 2014

Trình độ chuyên môn : Đại Học
Chuyên ngành

: SP - Hóa

Tổ chuyên môn

: Khoa học Tự nhiên

Chức vụ công tác

: Giáo viên

Nhiệm vụ được giao : Gảng dạy các lớp 11A, 11B, 10A, 10B.

Căn cứ Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011của
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT
ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban
hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên.
Căn cứ thực tế của trung tâm GDTX Tiên Lữ và năng lực của bản thân, cá
nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2014 –
2015 như sau :

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
I. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách phát
triển giáo dục GDTX, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt
động giáo dục thuộc chương trình giáo dục GDTX.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao mức độ đáp
ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên.
- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 20142015 cho giáo viên.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá
hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/ năm học
a. Nội dung bồi dưỡng 1 (Khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết) :
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và
của Tỉnh Hưng Yên trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại
hội của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã
hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 20122015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014-2015 (đối với mỗi
ngành, cấp, bậc học) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
b.Nội dung bồi dưỡng 2 (Khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Bồi dưỡng đáp ứ...
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
Tiên Lữ, ngy 28 thng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên giáo viên 
Sinh ngày 
Ngày vào ngành 
Trình độ chuyên môn 
Chuyên ngành  !"#$
Tổ chuyên môn %&$'(
Chức vụ công tác )&*(
Nhiệm vụ được giao )+,-./01210123
456789::;;"2)<=$
2>?7@2>&,A*&&*B*C2$47D?EFG,7H
7IJK(&*(&,A7IJK(L6789M;;"2)<
N=$2>?7@2>&,A*&&*B*C2$
OKPFG,7H7IJK(&*(Q&1/R6*&,A
7IJK(3
45'P=$?KS)<T(UV*-'=$F+S1
S6JS,'WP&FG,7H7IJK(SX
Y78$K
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm 2014- 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm 2014- 2015 - Người đăng: kabongxjh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm 2014- 2015 9 10 352