Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN,

Được đăng lên bởi Tài Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 9565 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG TH AROÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN MÔN: ĐẶC THÙ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN,
NĂM HỌC: 2014-2015
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 05/06/1989
Năm vào ngành giáo dục: 2013
3. Trình độ học vấn: 12/12.
4. Tổ chuyên môn: Đặc thù
Môn dạy: Giáo viên Tin học
5. Trình độ ngoại ngữ: Anh B.
Trình độ tin học: Cử nhân
6. Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghệ thông tin.
7. Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên; các văn bản quy định về chương trình BDTX giáo viên mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công
văn số 2389/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng
dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2014 – 2015. Công văn số 1382/KH-SGDĐTGDCNTX ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về kế hoạch bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học
2014 – 2015.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên của Trường Tiểu học
ARoàng năm học 2014-2015.
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu, các đoàn thể và tổ chuyên môn nhà trường
luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân trong công tác giảng dạy và các hoạt
động tự học tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư, trang bị tương đối đầy đủ góp phần phục vụ
công tác dạy và học đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác, luôn có tinh thần ham học hỏi.
2. Khó khăn:
Ngoài hoạt động giảng dạy, giáo viên còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như công
tác điều tra phổ cập, các hoạt động phong trào,…ảnh hưởng đến thời gian tự học, tự bồi
dưỡng thường xuyên.
III. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên:
1. Mục tiêu:
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục
và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm

vụ năm học, cấp học, phát triển giáo dục của tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo
dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả BDTX; năng lực tổ chứ...
TRƯỜNG TH AROÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN MÔN: ĐẶC THÙ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN,
NĂM HỌC: 2014-2015
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 05/06/1989 Năm vào ngành giáo dục: 2013
3. Trình độ học vấn: 12/12.
4. Tổ chuyên môn: Đặc thù Môn dạy: Giáo viên Tin học
5. Trình độ ngoại ngữ: Anh B. Trình độ tin học: Cử nhân
6. Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghệ thông tin.
7. Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ Thông số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên; các văn bản quy định v chương trình BDTX giáo viên mầm
non, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công
văn số 2389/BGDĐT NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng
dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2014 2015. Công văn số 1382/KH-SGDĐT-
GDCNTX ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về kế hoạch bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên năm học
2014 – 2015.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên của Trường Tiểu học
ARoàng năm học 2014-2015.
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu, các đoàn thể t chuyên môn nhà trường
luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân trong công tác giảng dạy và các hoạt
động tự học tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư, trang bị tương đối đầy đủ góp phần phục vụ
công tác dạy và học đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác, luôn có tinh thần ham học hỏi.
2. Khó khăn:
Ngoài hoạt động giảng dạy, giáo viên còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như công
tác điều tra phổ cập, các hoạt động phong trào,…ảnh hưởng đến thời gian tự học, tự bồi
dưỡng thường xuyên.
III. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên:
1. Mục tiêu:
- Giáo viên học tập BDTX để cp nhật kiến thức v chính trị, kinh tế, hi bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển ng lực dạy học, giáo dục
những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN, - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN, - Người đăng: Tài Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN, 9 10 598