Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2015 - 2016

Được đăng lên bởi Van Thái Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
TRƯỜNG THCS PHONG ĐIỀN

Số: /KH-CM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phong Điền, ngày 19 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học 2015-2016

Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo
dục thường xuyên;
Căn cứ kế hoạch số 638/KH-PGD&ĐT ngày 3/7/2015 của phòng Giáo dục và đào tạo
về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015-2016.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế đội ngũ của trường
THCS Phong Điền năm học 2015-2016.
Trường THCS Phong Điền xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học
2015-2016 như sau:
I. Mục đích và yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên.
1. Mục đích:
- Qua việc thực hiện công tác BDTX, giáo viên cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu
năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục ở địa
phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự
đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo
viên của các tổ chuyên môn ở nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều tham gia bồi dưỡng thường xuyên với ý thức tự
giác, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc theo thời gian bồi dưỡng.
- Các tổ chuyên môn chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình
thức như tập trung, cá nhân tự học, học tập theo nhóm giáo viên. Kịp thời rút kinh nghiệm
sau mỗi mô đun được bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của BDTX, đồng thời vận
dụng kiến thức và kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động giảng dạy và giáo dục hàng
ngày.
- Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTXcuar Bộ GD&ĐT ban hành.
Tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn mà giáo viên trong tổ chuyên môn
đang gặp khó khăn.
- Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá kết quả BDTX phải khách quan, chính xác.

II. Đối tượng bồi dưỡng thường xuyên.
1. Đối tượng bắt buộc:
Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác thiết bị
ở các tổ chuyên môn.
2. Đối tượng miễn, giảm bồi dưỡng thường xuyên:
- Giáo viên nữ nghỉ chế độ thay sản.
- Giáo viên yếu sức khỏe đi điều trị từ 3 tháng trở lên có giấy xác nhận của bệnh ...
PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG ĐIỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-CM Phong Điền, ngày 19 tháng 7 năm 2015
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học 2015-2016
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo
dục thường xuyên;
Căn cứ kế hoạch số 638/KH-PGD&ĐT ngày 3/7/2015 của phòng Giáo dục và đào tạo
về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015-2016.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế đội ngũ của trường
THCS Phong Điền năm học 2015-2016.
Trường THCS Phong Điền xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học
2015-2016 như sau:
I. Mục đích và yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên.
1. Mục đích:
- Qua việc thực hiện công tác BDTX, giáo viên cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu
năng lực dạy học, năng lực giáo dục những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa
phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự
đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo
viên của các tổ chuyên môn ở nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều tham gia bồi dưỡng thường xuyên với ý thức tự
giác, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc theo thời gian bồi dưỡng.
- Các tổ chuyên môn chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình
thức như tập trung, cá nhân tự học, học tập theo nhóm giáo viên. Kịp thời rút kinh nghiệm
sau mỗi mô đun được bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của BDTX, đồng thời vận
dụng kiến thức và kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động giảng dạy và giáo dục hàng
ngày.
- Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTXcuar Bộ GD&ĐT ban hành.
Tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn mà giáo viên trong tổ chuyên môn
đang gặp khó khăn.
- Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá kết quả BDTX phải khách quan, chính xác.
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2015 - 2016 - Trang 2
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2015 - 2016 - Người đăng: Van Thái Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2015 - 2016 9 10 227