Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC TRÀ MY
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Số: 13 /KH- PGDĐT

Bắc Trà My, ngày 28 tháng 7năm 2015

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
Giai đoạn 2013-2015
Căn cứ Quyết định số 77/QĐ- BGDĐT ngày 07/01/2013 của Bộ Trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL
và GVMN giai đoạn 2013-2015; Công văn hướng dẫn số 967/SGDĐT-GDMN
ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc
hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GVMN giai đoạn
2013-2015;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Bắc Trà My xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và
GVMN trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015 như sau:
1. Mục đích bồi dưỡng
Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN;
Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần
trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp;
Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ
năm học.
2. Đối tượng bồi dưỡng
Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non hiện đang công tác tại các cơ sở
GDMN trên địa bàn huyện.
3. Nội dung bồi dưỡng
2.1. Đối với CBQL: Bồi dưỡng 04 mô đun (12 CBQL tham gia học tại
Phòng GD&ĐT huyện Tiên Phước theo QĐ số 2181/QĐ-UBND ngày
19/6/2015)
a. Mô đun 1: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm;
b. Mô đun 2: Dinh dưỡng và tổ chức bữa ăn cho trẻ;
c. Mô đun 3: Phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và
trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
d. Mô đun 4: Hợp tác với cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ.
2.2. Đối với giáo viên mầm non: Bồi dưỡng 06 mô đun
a. Mô đun 1: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm;
b. Mô đun 2: Giáo dục phát triển ngôn ngữ;
c. Mô đun 3: Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội;

d. Mô đun 4: Giáo dục phát triển nhận thức;
e. Mô đun 5: Phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và
trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
g. Mô đun 6: Hợp tác với cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ.
2. 3. Hình thức, thời gian, địa điểm bồi dưỡng
a. Bồi dưỡng tập trung:
Bồi dưỡng thông qua lớp tập huấn, hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu, hệ
thống lại kiến thức, giải đáp thắc mắc và những nội dung khó đối với giáo viên;
Hoạt động theo nhóm, tổ, thảo luận trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và
luyện tập kỹ năng.
b. Thời lượng bồi dưỡng
Thời gian bồi dưỡng 3 ngày/lớp;
* Đối với cán bộ quản lý: 12 Hiệu trưởng MN, MG tham gia học tại
Phòng GD&ĐT huyện Tiên Phướ...
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC TRÀ MY
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Số: 13 /KH- PGDĐT Bắc Trà My, ngày 28 tháng 7năm 2015
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
Giai đoạn 2013-2015
Căn cứ Quyết định số 77/QĐ- BGDĐT ngày 07/01/2013 của Bộ Trưởng
Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL
GVMN giai đoạn 2013-2015; Công văn hướng dẫn số 967/SGDĐT-GDMN
ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc
hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GVMN giai đoạn
2013-2015;
Căn cứ tình hình thực tế của đa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo
huyện Bắc Trà My xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL
GVMN trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015 như sau:
1. Mục đích bồi dưỡng
Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN;
Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đ nâng cao tinh thần
trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp;
Nâng cao nhận thức, k năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ
năm học.
2. Đối tượng bồi dưỡng
Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non hiện đang công tác tại các s
GDMN trên địa bàn huyện.
3. Nội dung bồi dưỡng
2.1. Đối với CBQL: Bồi dưỡng 04 đun (12 CBQL tham gia học tại
Phòng GD&ĐT huyện Tiên Phước theo số 2181/QĐ-UBND ngày
19/6/2015)
a. Mô đun 1: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm;
b. Mô đun 2: Dinh dưỡng và tổ chức bữa ăn cho trẻ;
c. Mô đun 3: Phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ dân tộc thiểu s
trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
d. Mô đun 4: Hợp tác với cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ.
2.2. Đối với giáo viên mầm non: Bồi dưỡng 06 mô đun
a. Mô đun 1: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm;
b. Mô đun 2: Giáo dục phát triển ngôn ngữ;
c. Mô đun 3: Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội;
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non - Trang 2
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non 9 10 394