Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi nguyenoanh1146
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN PHÚ HƯỜNG
TỔ: HÓA- SINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoà Tiến, ngày 101 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
Năm học 2014-2015
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 335/PGDĐT-TCCB ngày 29/05/2014 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Hòa Vang về Báo cáo công tác BDTX năm học 2013-2014 và triển khai công tác
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015;
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Trường THCS Nguyễn Phú Hường
năm học 2014-2015;
Căn cứ tình hình thực tế, nay tổ Hóa- Sinh xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên THCS năm học 2014-2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ :
1. Thuận lợi:
Các thành viên trong tổ nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực, có trách nhiệm, luôn ý
thức tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Các thành viên đều có năng lực chuyên môn trên chuẩn.
Nề nếp dạy học ổn định. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ luôn được duy trì
tốt.
Nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao
chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyên đề nhằm nâng cao
chất lượng dạy học.
2. Khó khăn:
Ngoài hoạt động dạy học, còn nhiều hoạt động giáo dục, phong trào khác đã ảnh
hưởng đến thời lượng tự BDTX của giáo viên.
II. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức
về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển
1

năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của
trường, của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự
đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự
bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
III. NGUYÊN TẮC BỒI DƯỠNG
1. Đảm bảo cho tất cả các giáo viên trong tổ được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi
dưỡng bám sát chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Bồi d...




 !"#$$%
Hoà Tiến, ngày 101 tháng 9 năm 2014
&'(
)*+ ,-#./$,0#.1234#.+5!6+4#
78$9:;<=:;<>
 !" #$%&'(") ) !"*+$,-./012'&'/
3/242-56+'7896:-0;<=>(?-./2-?@
!A !"! #$%&'(" B !"!*+$,-./012'&'/
3/242-56+'C>(D6:-0;<=>(?-./2-?EFE/GHI2'
-./01<=>(?@
2J %&#$'(!K "J !"L*+M-./012'
&'/3/M+N+24$././.$%OEP!"#!"L2'8-QR+-.
6:-0;<=>(?-./2-?EP!"L#!"J@
RD/36:-0;<=>(?*+8<>(ST<
EP!"L#!"J@
99UDG+(IV+#-=W(0UXD/3$:-0;<
=>(?-./2-?EP!"L#!"J+>Y
?@ABB
<?$2#C+
.'2-?8/I-59GWE>(DGVZUGV8.-5EGZ>[
U6:-0;\QW+/89\,>(?E-5H21]
.'2-?\4>VZU>(?E8?>^]
4DH03(PI\_]-F\/'RD`8/,-6,Z>\a0>(89
]
'8<b>+WE3/EP-\-4>R-5\Q-./2-?UPGU6:-0;W+/
>(?EG-5H21@=W(0URD/32'IU-5>(?\4cEW+/
`Za03(P]
:?&$DE$7#
/'-/3\,03(PGM-4>/3\,-./01GH/8'/R.\de
f\D<-ZaU$%O*+-./2-?]
?FG)HIJKJLMNO
<?.6,b>eZ[G-./2-?PgH6:-0;<=>(?\QgHgR-D
24h8_GR-D#=d,-G6:-0;H^E`h8_G\3/\4-5HGH.8-Q
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: nguyenoanh1146
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 991