Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi vuhainam-tn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014
Hä vµ tªn:

VŨ HẢI NAM

Chuyªn ngµnh ®µo t¹o:
Tr×nh ®é:

Thể Dục Thể Thao
§¹i häc

Tæ:

Xã Hội

N¨m vµo ngµnh gi¸o dôc:

01/ 09/2011

NhiÖm vô ®îc ph©n c«ng trong n¨m häc 2013- 2014.
+) D¹y m«n Thể Dục c¸c líp: 11 A1, 11 A2, 11 A3 ; 11 A4
+) Kiêm nhiệm: Phó bí thư đoàn trường
I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Căn cứ vào chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Thái
Nguyên và các cấp quản lý:
- Căn cứ chỉ thị số: 3004/ CT - BGDĐT ngày 15 / 8/ 2013 của Bộ GD ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục thường , giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 -2014.
- Căn cứ công văn số 5466/ BGDĐT - GDTrH ngày 07/ 8/ 2013 của Bộ
GD- ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013 –
2014.
- Căn cứ quyết định số: 1123/ QĐ - UBND ngày 17 / 6/ 2013 của
UBND tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của
Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên
- Căn cứ công văn số 836/ SGDĐT - GDTrH ngày 19/8/2013 về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013 2014.

- Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Trường THPT Trần
Quốc Tuấn.
- Hướng dẫn thực hiện PPCT THPT của Sở GD&DT Thái Nguyên
- Các văn bản chỉ đạo của GD&DT Thái Nguyên về công tác chuyên
môn.
- Kế hoạch hoạt động của tổ xã hội năm học 2013- 2014
2. Đặc điểm tình hình bản thân và công việc
Thuận lợi:
- Nhà trường có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, các phương
tiện, công cụ dạy học để phục vụ cho giảng dạy.
- Được sự quan tâm của BGH, các tổ chức, Hội cha mẹ học sinh, Hội
khuyến học thường xuyên động viên giáo viên, học sinh trong quá trình dạy
và học.
- Có môi trường giáo dục lành mạnh, có nhiều hoạt động chuyên đề,
ngoại khoá thu hút được học sinh
- Có tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm
nhà giáo, tận tuỵ với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội qui của
nhà trường và của Ngành…
Khó khăn:
- Điều kiện sân bãi còn chưa đảm bảo, dụng cụ còn thiếu thốn nên
chưa đủ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
- Học sinh đầu vào còn thấp, nhận thức yếu, không đều nên sử dụng
phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.
3. Các danh hiệu thi đua hằng năm và đăng ký năm học mới
Năm học 2011-2012 : Hoàn thành nhiệm vụ
Năm học 2012-2013 : lao động tiên tiến
Năm học 2013-2014 : lao động tiên tiến

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
A-Yêu cầ...
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014
Hä vµ tªn: VŨ HẢI NAM
Chuyªn ngµnh ®µo t¹o: Thể Dục Thể Thao
Tr×nh ®é: §¹i häc
Tæ: Xã Hội
N¨m vµo ngµnh gi¸o dôc: 01/ 09/2011
NhiÖm vô ®îc ph©n c«ng trong n¨m häc 2013- 2014.
+) D¹y m«n Thể Dục c¸c líp: 11 A
1
, 11 A
2
, 11 A
3
; 11 A
4
+) Kiêm nhiệm: Phó bí thư đoàn trường
I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Căn cứ vào chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Thái
Nguyên và các cấp quản lý:
- Căn cứ chỉ thị số: 3004/ CT - BGDĐT ngày 15 / 8/ 2013 của Bộ GD -
ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục thường , giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 -2014.
- Căn cứ công văn số 5466/ BGDĐT - GDTrH ngày 07/ 8/ 2013 của Bộ
GD- ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013
2014.
- Căn cứ quyết định số: 1123/ - UBND ngày 17 / 6/ 2013 của
UBND tỉnh Thái Nguyên v kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của
Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên
- Căn cứ công văn s 836/ SGDĐT - GDTrH ngày 19/8/2013 v việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013 -
2014.
kế hoạch cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch cá nhân - Người đăng: vuhainam-tn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kế hoạch cá nhân 9 10 967