Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi phanduclinh149
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT BẢO LÂM

C ỘNG H ÒA X Ã H ỘI CH Ủ NGH ĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTCS ĐỨC HẠNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2014 - 2015
Họ và tên giáo viên: Phan Đức Linh. Tháng, năm vào ngành: 12/2009.
Đơn vị công tác:

Tổ Tự nhiên khối THCS.
Trường: Phổ thông cơ sở Đức Hạnh.
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn: Toán, Vật lý, Công nghệ.
Lớp dạy: Dạy Toán: Lớp 8A,B. Dạy Vật lý: Lớp 7. Dạy Công nghệ lớp 8B.
Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn; thư ký hội đồng.
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Điều kiện:
a) Thuận lợi:
- Giáo viên trong tổ 11 đ/c đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Bản thân đạt chuẩn về chuyên môn.
- Được Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo sát sao, phân công
chuyên môn hợp lí phù hợp với năng lực sở trường đúng chuyên môn đào tạo
của giáo viên.
- Giáo viên trong tổ có đời sống tương đối ổn định. Ý thức trách nhiệm
cao, có năng lực chuyên môn, đoàn kết và nhất trí cao trong mọi hoạt động.
- Nhìn chung, học sinh ngoan, có ý thức học tập, môi trường giáo dục
lành mạnh.
- Cơ sở vật chất của nhà trường tốt so với điều kiện địa phương.
b) Khó khăn:
- Đa số giáo viên còn trẻ ít kinh nghiệm.
- Số giáo viên thành thạo về tin học còn hạn chế.
- Trường còn thiếu giáo viên môn công nghệ, nhạc, họa nên 1 số giáo viên
phải dạy những môn trái chuyên nghành.
- Trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất.
- Thiết bị dạy học còn thiếu và hỏng nhiều.
- Điều kiện sinh hoạt của giáo viên còn thiếu thốn.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con
em, phó mặc cho nhà trường công tác xã hội hoá giáo dục phát triển chưa sâu
1

rộng, việc phối kết hợp giữa 3 môi trường giáo dục gia đình - nhà trường - xã
hội chưa thường xuyên.
- Đa số học sinh là dân tộc thiểu số nên còn khó khăn trong quá trình tiếp
thu kiến thức.
- Do nhà xa trường nên việc đi học của các em còn gặp nhiều khó khăn
dẫn đế một số học sinh đi học không đều. Tình trạng học sinh bỏ học còn diễn
ra.
2. Nhiệm vụ của trường và tổ chuyên môn:
- Nhiệm vụ 1: Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Nhiệm vụ 2: Thực hiện kế hoạch giáo dục và quy chế chuyên môn.
- Nhiệm vụ 3: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.
- Nhiệm vụ 5: Nâng cao chất lượng học sinh giỏi.
- Nhiệm vụ 6: Nâng cao chất lượng thi giáo viên dạy giỏi.
II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NHIÊM VỤ NĂM HỌC
1. Mục tiêu 1: RÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, chÝnh trÞ n©ng cao tr×nh ®é
chuyªn m«n nghiÖp vô.
* C¸c chØ tiªu:
- Thùc hiÖn tèt ®êng l...
PHÒNG GD&ĐT BẢO LÂM
TRƯỜNG PTCS ĐỨC HẠNH
C ỘNG H ÒA X Ã H ỘI CH Ủ NGH ĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2014 - 2015
Họ và tên giáo viên: Phan Đức Linh. Tháng, năm vào ngành: 12/2009.
Đơn vị công tác: Tổ Tự nhiên khối THCS.
Trường: Phổ thông cơ sở Đức Hạnh.
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn: Toán, Vật lý, Công nghệ.
Lớp dạy: Dạy Toán: Lớp 8A,B. Dạy Vật lý: Lớp 7. Dạy Công nghệ lớp 8B.
Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn; thư ký hội đồng.
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Điều kiện:
a) Thuận lợi:
- Giáo viên trong tổ 11 đ/c đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Bản thân đạt chuẩn về chuyên môn.
- Được Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo sát sao, phân công
chuyên môn hợp phù hợp với năng lực sở trường đúng chuyên môn đào tạo
của giáo viên.
- Giáo viên trong tổ đời sống tương đối ổn định. Ý thức trách nhiệm
cao, có năng lực chuyên môn, đoàn kết và nhất trí cao trong mọi hoạt động.
- Nhìn chung, học sinh ngoan, có ý thức học tập, môi trường giáo dục
lành mạnh.
- Cơ sở vật chất của nhà trường tốt so với điều kiện địa phương.
b) Khó khăn:
- Đa số giáo viên còn trẻ ít kinh nghiệm.
- Số giáo viên thành thạo về tin học còn hạn chế.
- Trường còn thiếu giáo viên môn công nghệ, nhạc, họa nên 1 số giáo viên
phải dạy những môn trái chuyên nghành.
- Trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất.
- Thiết bị dạy học còn thiếu và hỏng nhiều.
- Điều kiện sinh hoạt của giáo viên còn thiếu thốn.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con
em, phó mặc cho n trường công tác hội hoá giáo dục phát triển chưa sâu
1
Kế hoạch cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch cá nhân - Người đăng: phanduclinh149
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân 9 10 283