Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2012 2013

Được đăng lên bởi sonthuy-net
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y



Trêng THPT CÈm Lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT CẨM LÝ

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2012 - 2013

Giáo viên: Trần Văn Nghĩa
Tổ

: Toán - Tin

Cẩm Lý, tháng 10 năm 2012
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
1
Gi¸o viªn: TrÇn V¨n NghÜa

M«n: Tin häc

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y

Trêng THPT CÈm Lý



TRƯỜNG THPT CẨM LÝ

SỔ GHI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
VÀ GHI CHÉP CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2012 - 2013
(Gồm các nội dung: Kế hoạch giảng dạy - Ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn nhóm,
tổ, trường, cụm trường - Nội dung bồi dưỡng và tự bồi dưỡng)

Họ và tên giáo viên: Trần Văn Nghĩa
Tổ: Toán - Tin

Số ĐT Liên lạc: 0987.244.133
Môn: Tin học

PHÊ DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Kí và ghi rõ họ, tên)

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Trần Văn Nghĩa

Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Gi¸o viªn: TrÇn V¨n NghÜa

2
M«n: Tin häc

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y

Trêng THPT CÈm Lý



1. Thông tin về cá nhân
- Họ tên: Trần Văn Nghĩa
Tuổi: 28
- Chỗ ở: Yên Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
SĐT liên lạc: 0987.244.133
- Số năm công tác, giảng dạy: 6 năm
- Trình độ chuyên môn đào tạo: Đại Học
- Là giáo viên giỏi
+ Cấp trường các năm: 2010
+ Cấp huyện các năm: Không
+ Cấp tỉnh các năm: Không
- Đã có SKKN, Đề tài KH, ĐDDH cấp trường, huyện: Không
Cấp ngành trở lên: Không
2. Các nhiệm vụ được giao trong năm học 2012 - 2013
- Giảng dạy lớp: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 11A6
- Kết quả năm học 2011 - 2012 và kết quả khảo sát đầu năm học của các lớp được phân
công giảng dạy:
Xếp loại học lực qua khảo sát năm học 2011 - 2012

Lớp

Sĩ số

Giỏi (%)

Khá (%)

TB (%)

Yếu (%)

Kém (%)

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10A1

49

0

0.00%

27

55.10%

22

44.90%

0

0.00%

0

0.00%

10A2

50

0

0.00%

20

40.00%

30

60.00%

0

0.00%

0

0.00%

10A3

49

0

0.00%

25

51.02%

24

48.98%

0

0.00%

0

0.00%

10A4

50

0

0.00%

22

44.00%

28

56.00%

0

0.00%

0

0.00%

10A5

49

0

0.00%

18

36.73%

31

63.27%

0

0.00%

0

0.00%

10A6

48

0

0.00%

15

31.25%

33

68.75%

0

0.00%

0

0.00%

11A6

37

0

0.00%

12

32.43%

25

67.57%

0

0.00%

0

0.00%

Chung

332

0

0.00%

139

41.87%

193

58.13%

0

0.00%

0

0.00%

3
Gi¸o viªn: TrÇn V¨n NghÜa

M«n: Tin häc

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y

Trêng THPT CÈm Lý



Khảo sát đầu năm học 2012 - 2013

Lớp

Sĩ số

Giỏi (%)

Khá (%)

TB (%)

Yếu (%)

Kém (%)

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10A1

49

2

4.08%

27

55.10%

23

46.94%

-3

-6.12%

0

0.00%

10A2

50

0

0.00%

21

42.00%

29

58.00%

0

0.00%

0

0.00%

10A3

...
1
KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y  Trêng THPT CÈm Lý
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT CẨM LÝ
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2012 - 2013
Giáo viên: Trần Văn Nghĩa
Tổ : Toán - Tin
Cẩm Lý, tháng 10 năm 2012
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
Gi¸o viªn: TrÇn V¨n NghÜa M«n: Tin häc
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2012 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2012 2013 - Người đăng: sonthuy-net
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2012 2013 9 10 848