Ktl-icon-tai-lieu

ke hoạch cá nhân môn tin thpt

Được đăng lên bởi tranhuongit
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§ç ThÞ Hång GV THPT Quúnh C«i - KÕ Ho¹ch C¸ Nh©n
KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y c¸ nh©n n¨m häc
2014 - 2015
I. Mét sè th«ng tin c¸ nh©n
1. Hä vµ tªn : §ç ThÞ Hång
2. Chuyªn nghµnh ®µo t¹o : To¸n tin øng dông
3. Trêng ®µo t¹o : §HKH Tù nhiªn - §HQGHN
4. Tæ chuyªn m«n : To¸n tin
5. N¨m vµo nghµnh GD&§T: 2008
6. KÕt qu¶ thi ®ua n¨m häc tríc: L§TT
7. Tù ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc: Lu«n hoµn thµnh tèt c«ng
viÖc ®îc giao
8. Nhiªm vô gi¶ng d¹y ®îc ph©n c«ng n¨m 2014 - 2015
a. D¹y m«n tin: Khèi 10(A1,A2,A9)
Khèi 11(A2,A10,A11)
Khèi 12(A1,A2,A3)
b. Kiªm nhiÖm: Kh«ng
9. Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña c¸ nh©n khi thùc hiÖn c«ng viÖc:
a. ThuËn lîi
- §îc ®µo tao chuyªn m«n tèt
- Cã ý thøc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô
- BiÕt s¾p xÕp tèt thêi gian ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc tèt nhÊt
b. Khã kh¨n
- Nhµ trêng cã 05 gi¸o viªn trÎ nªn trao ®æi chuyªn m«n khã
kh¨n
- Trang thiÕt bÞ gi¶ng d¹y cßn thiÕu
- Sè gií d¹y nhiÒu, mçi ngêi d¹y c¶ 3 khèi nªn nhiÒu gi¸o ¸n,
nhiÒu bµi kiÓm tra.
II PhÇn thø nhÊt: kÕ ho¹ch chung
nh÷ng c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch
1. C¸c v¨n b¶n chØ ®¹o
- C¨n cø vµo chñ tr¬ng, ®êng lèi, quan ®iÓm gi¸o dôc cña §¶ng vµ nhµ níc,
luËt gi¸o dôc, nghÞ quyÕt Quèc Héi vÒ GD&§T, môc tiªu gi¸o dôc cña cÊp
häc THPT;
- C¨n cø v¨n b¶n chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2014 - 2015
- C¸c v¨n b¶n chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña Së GD&§T Th¸i
B×nh
- KÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ trêng, cña tæ chuyªn m«n.
2. Môc tiªu cña m«n häc
- Ph¸t triÓn t duy, trÝ tuÖ cho häc sinh, chØ ra ®îc øng dông cña Tin häc trong
cuéc sèng thùc tÕ.
- HiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, sù cËp nhËt th«ng tin míi phï hîp víi bé
m«n, biÕt ®îc nh÷ng øng dông cña Tin häc trong cuéc sèng thùc tÕ.
3. §Æc ®iÓm chung cña nhµ trêng
a. ThuËn lîi
- M«i trêng ®Þa ph¬ng tèt, ®iÒu kiÖn kinh tÕ æn ®Þnh
b. Khã kh¨n
- Sè lîng phßng m¸y cßn Ýt
- HiÓu biÕt cña häc sinh vÒ m«n häc cßn cha ®óng, kh«ng ®ång ®Òu
1
ke hoạch cá nhân môn tin thpt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ke hoạch cá nhân môn tin thpt - Người đăng: tranhuongit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ke hoạch cá nhân môn tin thpt 9 10 28