Ktl-icon-tai-lieu

Kê hoạch chăm sóc giáo dự trẻ lớp 5 tuổi

Được đăng lên bởi thientam1976
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÕ ho¹ch ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ
LỚP 5 tuæi (khu viÖt phó)
®Æc ®iÓm t×nh h×nh líp

+ Gi¸o viªn: Lê ThÞ Thu Huyền
-Tæng sè trÎ:12.Trong ®ã:-Nam:7
-N÷:5
-TrÎ n¬i kh¸c : 0
-D©n téc:-Kinh: 7
- Mêng: 3
- Tày : 1
- Dao : 1
- §Þa ®iÓm : Khu Việt Phu -X· §Þch Qu¶.
a.ThuËn lîi
-§îc sù quan t©m gióp ®ì cña BGH nhµ trêng,cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng.
-Häc sinh 100% ®· häc qua líp 4-5 tuæi nªn rÊt thuËn lîi,c¸c ch¸u ngoan,nhËn
thøc tèt.
-Lµ líp khu lÎ nªn häc sinh gÇn líp häc.
-Phô huynh nhiÖt t×nh víi viÖc häc cña con,mua s¾m ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp
phôc vô cho c¸c ch¸u.
-Gi¸o viªn cã tr×nh ®é trung cÊp,cã n¨ng lùc s ph¹m,søc kháe tèt.
- Gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý häc sinh
nhất là học sinh 5 tuổi .N¾m b¾t t¬ng ®èi tèt vÒ ch¬ng tr×nh GDMN míi.
b.Khã kh¨n
-Líp khu lÎ häc nhê nhµ v¨n hãa cña khu
-NhËn thøc cña trÎ trong líp kh«ng ®ång ®Òu, mét sè ch¸u nhËn thøc chËm cha
tiÕp cËn ®îc víi ch¬ng tr×nh GDMN míi hiÖn nay.
-Häc sinh cã 1 ch¸u bÞ ngäng nªn viÖc häc vµ ph¸t ng«n gÆp nhiÒu khã kh¨n.
-§å dïng ®å ch¬i phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc cßn thiÕu.Chñ yÕu lµ ®å dïng do
gi¸o viªn tù lµm.
-Phô huynh chñ yÕu lµm n«ng nghiÖp,®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn ít
cã ®iÒu kiÖn ®Ó quan t©m ch¨m sãc con c¸i.

Më chñ ®Ò
TRƯỜNG MẦM NON

Trò chơi đánh trống mua lân mừng năm học mới. Bé trai mua lân, bé hái
vẫy cờ hoa hát bài “Ngày vui của bé”, “Trường chóng ch¸u là trường mầm
non”.Giáo viên phát biểu khai mạc ngày hội đến trường, mời các bé làm quen
bạn mới, giới thiệu cùng nhau về các hoạt động, về những người trong trường,
lớp, về các khu vực trong trường, lớp ...
- Trường các bạn tên gì ?, nằm ở đâu ?.
- Bạn học lớp nào ?, bạn có biết tên và công việc của các cô giáo trong
trường, lớp bạn không ?.
Giáo viên có thể giới thiệu sơ nét về ngôi trường MÇm non §Þch Qña.
Cô cháu cùng tìm hiểu, khám phá về ngôi trường với các cô giáo thân yêu đã
nuôi dạy cháu trong 2 năm qua. Giáo viên đề nghị trẻ về nhà xin ba mẹ các
nguyên vật liệu như ống but, que kem, hộp sữa, hộp thuốc, họa báo ... để thiết kế
sơ đồ “Mô hình trường Mầm non của bé”, tạo môi trường học tập với chủ đề Trêng MÇm Non
1

CHỦ ĐIỂM : TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU CỦA BE (3 TUẦN)

Thùc hiÖn tõ ngµy 06/09 -> 23/09/2010.
A. MỤC TIÊU:

1.Phát triển thể chất:
- Trẻ biết được một số món ăn thông thường ở trường mầm non.
- Sử dụng thành thạo các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non: Khăn, bàn
chải đánh răng, cốc uống nước, bát ăn cơm, thìa xuc cơm.
- Có thói quen vệ sinh, thực ...
KÕ ho¹ch ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ
 tuæi (khu viÖt phó)
®Æc ®iÓm t×nh h×nh líp
+ Gi¸o viªn: ThÞ Thu 
-Tæng sè trÎ:12.Trong ®ã:-Nam:7
-N÷:5
-TrÎ n¬i kh¸c : 0
-D©n téc:-Kinh: 7
- Mêng: 3


- §Þa ®iÓm : Khu  -X· §Þch Qu¶.
a.ThuËn lîi
-§îc sù quan t©m gióp ®ì cña BGH nhµ trêng,cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng.
-Häc sinh 100% ®· häc qua líp 4-5 tuæi nªn rÊt thuËn lîi,c¸c ch¸u ngoan,nhËn
thøc tèt.
-Lµ líp khu lÎ nªn häc sinh gÇn líp häc.
-Phô huynh nhiÖt t×nh víi viÖc häc cña con,mua s¾m ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp
phôc vô cho c¸c ch¸u.
-Gi¸o viªn cã tr×nh ®é trung cÊp,cã n¨ng lùc s ph¹m,søc kháe tèt.
- Gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý häc sinh
 .N¾m b¾t t¬ng ®èi tèt vÒ ch¬ng tr×nh GDMN míi.
b.Khã kh¨n
-Líp khu lÎ häc nhê nhµ v¨n hãa cña khu
NhËn thøc cña t trong líp kh«ng ®ång ®Òu, mét ch¸u nhËn thøc chËm cha
tiÕp cËn ®îc víi ch¬ng tr×nh GDMN míi hiÖn nay.
-Häc sinh cã 1 ch¸u bÞ ngäng nªn viÖc häc vµ ph¸t ng«n gÆp nhiÒu khã kh¨n.
-§å dïng ®å ch¬i phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc cßn thiÕu.Chñ yÕu lµ ®å dïng do
gi¸o viªn tù lµm.
-Phô huynh chñ yÕu lµm n«ng nghiÖp,®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn 
cã ®iÒu kiÖn ®Ó quan t©m ch¨m sãc con c¸i.
Më chñ ®Ò

 !"#$$%#&$$'()*$+,*!
-./!,“Ngày vui của bé”, “Trường chóng ch¸u trường mầm
non”(0!-1!,23$4#5 67/#+$/!,*$89
,4$'+#':;#-<!4 5#+-<=##7/#7/#+
'1+-<!3->#7/#+'1(((
- Trường các bạn tên gì ?, nằm ở đâu ?.
- Bạn học lớp nào ?, bạn biết tên công việc của các giáo trong
trường, lớp bạn không ?.
0!-?2#':*-<#@7/#AB$CDEF(
G@!;#H$2+3!$1!-<#@7/#-'!@#! I
@J4!#K&$8(0!- <#LM-<N,$O!
#-P:7"#,+8939$+51=+51"+,!((( 2636
 Q“Mô hình trường Mầm non của bé”+4$@7/#P1-'R <Tr-
êng MÇm Non
Kê hoạch chăm sóc giáo dự trẻ lớp 5 tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kê hoạch chăm sóc giáo dự trẻ lớp 5 tuổi - Người đăng: thientam1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Kê hoạch chăm sóc giáo dự trẻ lớp 5 tuổi 9 10 417