Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chăm sóc giáo dục

Được đăng lên bởi trasua7691
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KEÁ HOAÏCH CHAÊM SOÙC GIAÙO DUÏC
Chuû ñeà nhaùnh : Tuaàn 5
CÔN TRÙNG
(Töø ngaøy 01/12 ñeán ngaøy 05/12/2014)
b{a
Ñoùn Treû:
_ Vệ sinh lớp.
_ Troø chuyeän vôùi phụ huynh v những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống , học
tập của trẻ
_ Đàm thoại với trẻ về công việc các cô, các hoạt động của lớp, đồ dùng, đồ chơi.
_ Cho trẻ xem tranh chủ đề, chơi tự do.
_ Trao đổi phuï huynh hoã trôï nguyeân vaät lieäu laøm ñoà chôi cho treû .
Theå Duïc Saùng:
I .Yeâu caàu:
Treû bieát taäp caùc ñoäng taùc theå duïc saùng .
Treû taäp ñuùng ñoäng taùc, hít thôû nhòp nhaøng .
Giaùo duïc treû yù thöùc toå chöùc kyû luaät,coù thoùi quen taäp theå duïc saùng.
II. Chuaån bò:
Lôùp saïch, nô, nhaïc.
III. Höôùng daãn:
a) Khôûi ñoäng: Cho treû ñi töï do, ñi chaïy caùc kieåu veà haøng doïc, daõn haøng
b) Troïng ñoäng: Treû vận độg theo bài hát “Nắng sớm”.
- Thôû 5: (4 laàn) Hai tay dang laøm ñoäng taùc maùy bay bay keâu uø uø…
“ uø…uø…uø”
Ñoäng taùc 1: “Mở cửa ra...múa vòng
Hai tay song song phía tröôùc ñoàng thôøi chaân traùi böôùc sang ngang. Hai tay ñöa
leân cao loøng baøn tay höôùng vaøo nhau.
Kế hoạch chăm sóc giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chăm sóc giáo dục - Người đăng: trasua7691
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kế hoạch chăm sóc giáo dục 9 10 844