Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chỉ đạo công tác thiết bị trường học

Được đăng lên bởi Snow Tuyet
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phßng gd&®t l¹c s¬n
trêng th cs vâ thÞ s¸u

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè : 06 /KH – tbdh

L¹c S¬n, ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2012

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

kÕ ho¹ch
ChØ ®¹o c«ng t¸c thiÕt bÞ trêng häc
N¨m häc 2012- 2013
C«ng v¨n sè 1538 /SGD§T-GDTrH ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2012 cña Së GD§T
vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc Trung häc n¨m häc 2012-2013.
C¨n cø c«ng v¨n Sè: 254 /PGD&§T-THCS , ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2012 cña
Phßng GD &§T L¹c S¬n vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc THCS n¨m
häc 2012-2013.
C¨n cø KÕ ho¹ch ph¸t triÓn toµn diÖn cña nhµ trêng .
I .§Æc ®iÓm t×nh h×nh
- Sè phßng thiÕt bÞ : 01 (01 Phßng häc bé m«n )
- DiÖn tÝch : 53,4 m 2
- Tñ ®ùng thiÕt bÞ : 06
- Gi¸ treo b¶n ®å : 04
- C¸n bé phô tr¸ch : 01 ( Cha qua ®µo t¹o )
1. Sè lîng thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn cã:
HiÖn t¹i nhµ trêng cã 8 bé ®å dïng thiÕt bÞ d¹y häc ®ång bé.( Khèi 6 : 2 bé;
Khèi 7 : 01 bé; Khèi 8 : 01 bé; Khèi 9 : 02 bé ) ngoµi ra cßn cã mét sè lîng t¬ng ®èi
lín lµ thiÕt bÞ cò cã tõ tríc khi thù hiÖn ch¬ng t×nh c¶i c¸ch gi¸o dôc. ®a sè ®ã lµ
tranh ¶nh, b¶n ®å vµ c¸c dông cô phôc vô d¹y häc vµ tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao.
Trêng cã 22 bé m¸y vi tÝnh cã thÓ phôc vô cho viÖc d¹y häc m«n tin häc.
Trêng cã 1 m¸y chiÕu qua ®Çu vµ 1 m¸y tÝnh s¸ch tay pgôc vô cho d¹y vµ häc.
Ngoµi ra c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô d¹y häc cßn cã hÖ thèng phãng thanh, vµ c¸c nh¹c
cô phôc vô m«n ©m nh¹c vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸.
2. Phong trµo sö dông vµ tù lµm ®å dïng d¹y häc
C¸n bé, gi¸o viªn nhµ trêng ®· cã ý thøc sö dông ph¬ng tiÖn d¹y häc vµo qu¸
tr×nh d¹y häc vµ sö dông cã hiÖu qu¶. tuy vËy míi chØ sö dông ®îc nh÷ng thiÕt bÞ ®¬n
gi¶n mµ cha sö dông thµnh th¹o c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh m¸y chiÕu vµ tù lµm gi¸o
¸n ®iÖn tö.
3. ®å dïng häc tËp cña häc sinh.
Häc sinh c¬ b¶n cã ®å dïng häc tËp, tuy vËy c¸ biÖt vÉn cßn mét sè em cha
®ñ. thiÕu thíc kÎ, mµu vÏ, bót ch×… ¶nh hëng ®Õn viÖc häc tËp.
II. KÕ ho¹ch chØ ®¹o c«ng t¸c thiÕt bÞ trêng häc
1. nhËn thøc
Gióp c¸n bé, gi¸o viªn cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ tÇm quan träng cña thiÕt bÞ d¹y
häc trong viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc nãi chung, chÊt lîng d¹y häc nãi riªng.
thiÕt bÞ d¹y häc lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho qu¸ tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y
häc theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. gãp phÇn n©ng cao chÊt
lîng gi¸o dôc nãi chung.
2. ChØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸n bé phô tr¸ch thiÕt bÞ trong trêng häc
Båi dìng vÒ nghiÖp vô cho c¸n bé phô tr¸ch c«ng t¸c thiÕt bÞ vÒ ®¨ng kÝ, ph©n
lo¹i, s¾p xÕp thiÕt bÞ trong kho sao cho dÔ thÊy, dÔ lÊy, a...
phßng gd&®t l¹c s¬n
trêng th cs vâ thÞ s¸u
Sè : 06 /KH – tbdh
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc
L¹c S¬n, ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2012
kÕ ho¹ch
ChØ ®¹o c«ng t¸c thiÕt bÞ trêng häc
N¨m häc 2012- 2013
C«ng v¨n sè 1538 /SGD§T-GDTrH ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2012 cña Së GD§T
vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc Trung häc n¨m häc 2012-2013.
C¨n cø c«ng v¨n Sè: 254 /PGD&§T-THCS , ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2012 cña
Phßng GD &§T L¹c S¬n vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc THCS n¨m
häc 2012-2013.
C¨n cø KÕ ho¹ch ph¸t triÓn toµn diÖn cña nhµ trêng .
I .§Æc ®iÓm t×nh h×nh
- Sè phßng thiÕt bÞ : 01 (01 Phßng häc bé m«n )
- DiÖn tÝch : 53,4 m
2
- Tñ ®ùng thiÕt bÞ : 06
- Gi¸ treo b¶n ®å : 04
- C¸n bé phô tr¸ch : 01 ( Cha qua ®µo t¹o )
1. Sè lîng thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn cã:
HiÖn t¹i nhµ trêng 8 ®å dïng thiÕt d¹y häc ®ång bé.( Khèi 6 : 2 bé;
Khèi 7 : 01 bé; Khèi 8 : 01 bé; Khèi 9 : 02 bé ) ngoµi ra cßn cã mét sè lîng t¬ng ®èi
lín thiÕt cò tríc khi thù hiÖn ch¬ng t×nh c¶i c¸ch gi¸o dôc. ®a ®ã
tranh ¶nh, b¶n ®å vµ c¸c dông cô phôc vô d¹y häc vµ tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao.
Trêng 22 m¸y vi tÝnh thÓ phôc cho viÖc d¹y häc m«n tin häc.
Trêng cã 1 m¸y chiÕu qua ®Çu 1 m¸y tÝnh s¸ch tay pgôc vô cho d¹y häc.
Ngoµi ra c¸c ph¬ng tiÖn phôc d¹y häc cßn thèng phãng thanh, c¸c nh¹c
cô phôc vô m«n ©m nh¹c vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸.
2. Phong trµo sö dông vµ tù lµm ®å dïng d¹y häc
C¸n bé, gi¸o viªn nhµ trêng ®· ý thøc dông ph¬ng tiÖn d¹y häc vµo qu¸
tr×nh d¹y häc vµ sö dông cã hiÖu qu¶. tuy vËy míi chØ sö dông ®îc nh÷ng thiÕt bÞ ®¬n
gi¶n mµ cha sö dông thµnh th¹o c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh m¸y chiÕu vµ tù lµm gi¸o
¸n ®iÖn tö.
3. ®å dïng häc tËp cña häc sinh.
Häc sinh c¬ b¶n cã ®å dïng häc tËp, tuy vËy biÖt n cßn mét em cha
®ñ. thiÕu thíc kÎ, mµu vÏ, bót ch×… ¶nh hëng ®Õn viÖc häc tËp.
II. KÕ ho¹ch chØ ®¹o c«ng t¸c thiÕt bÞ trêng häc
1. nhËn thøc
Gióp c¸n bé, gi¸o viªn nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ tÇm quan träng cña thiÕtd¹y
häc trong viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc nãi chung, chÊt lîng d¹y häc nãi riªng.
thiÕt d¹y häc c«ng cô ®¾c lùc phôc cho qu¸ tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y
häc theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. gãp phÇn n©ng cao chÊt
lîng gi¸o dôc nãi chung.
2. ChØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸n bé phô tr¸ch thiÕt bÞ trong trêng häc
Båi dìng nghiÖp cho c¸n phô tr¸ch c«ng t¸c thiÕt ®¨ng kÝ, ph©n
lo¹i, s¾p xÕp thiÕt trong kho sao cho thÊy, lÊy, an toµn. b¶o qu¶n thiÕt
trong kho, tr¸nh Èm mèc, mèi mät, chuét... ®¶m b¶o thiÕt bÞ bÒn ®Ñp, sö dông ®îc l©u
dµi.
Tæ chøc më cöa theo lÞch, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn mîn dÔ dµng.
Båi dìng cho gi¸o viªn n¨ng dông thiÕt d¹y häc phï hîp víi tõng lo¹i
sao cho ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ cña thiÕt bÞ d¹y häc.
XÐt viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cña gi¸o viªn lµm c¨n cø thi ®ua.
Cïng c¸n phô tr¸ch híng dÉn gi¸o viªn c¸ch dông thiÕt cho hiÖu qu¶.
híng dÉn gi¸o viªn tù lµm thiÕt bÞ d¹y häc.
3. chØ ®¹o viÖc mîn vµ sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ®èi víi c¸n bé, gi¸o viªn
Kế hoạch chỉ đạo công tác thiết bị trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chỉ đạo công tác thiết bị trường học - Người đăng: Snow Tuyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế hoạch chỉ đạo công tác thiết bị trường học 9 10 384