Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chủ đề : Trường mầm non

Được đăng lên bởi pephamkute2k1
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KÕ ho¹ch chñ ®Ò : Trêng mÇm non
Thêi gian thùc hiÖn 3 tuÇn ( Tõ 7/9 ®Õn 25/ 19/2015 )
I. môc tiªu
1.Ph¸t triÓn thÓ chÊt
a. Dinh dìng søc kháe .
- BiÕt mét sè mãn ¨n Ých lîi cña chóng ®èi víi søc kháe cña con ngêi
+ Nãi tªn mét sè mãn ¨n hµng ngµy trÎ ¨n t¹i trêng vµ c¸ch chÕ biÕn ®¬n gi¶n c¸c mãn : canh cua, c¬m
+ BiÕt ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n, ¨n chÝn uèng s«i ®Ó khoÎ m¹nh .
+ BiÕt mét sè mãn ¨n ®Æc trng cña ngµy tÕt trung thu .
- BiÕt mét sè nguy c¬ kh«ng an toµn vµ c¸ch phßng tr¸nh
+ TrÎ biÕt c¸c khu vùc nguy hiÓm trong trêng : BÓ níc
+ TrÎ biÕt c¸ch ch¬i an toµn c¸c ®å ch¬i trªn s©n trêng
+ TrÎ biÕt c¸ch lùa chän vµ ch¬i nh÷ng ®å ch¬i an toµn trong ngµy tÕt trung thu
b. VËn ®éng
- TrÎ tËp ®îc c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc s¸ng, thÓ dôc theo hiÖu lÖnh, nhÞp.
- TrÎ biÕt thÓ hiÖn c¸c kÜ n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n
- Phèi hîp c¸c cö ®éng bµn tay, ngãn tay, m¾t trong mét sè ho¹t ®éng: vÏ h×nh, tù cµi, cëi cóc
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc
a. Kh¸m ph¸ khoa häc- x· héi :
- NhËn biÕt mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc trng cña trêng mÇm non:
+TrÎ biÕt tß mß, t×m tßi kh¸m ph¸ vÒ trêng líp mÇm non
+Phèi hîp c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t, xem xÐt vµ th¶o luËn vÒ trêng líp mÇm non
+ NhËn biÕt c¸c khu vùc , gi¸o, nh©n viªn ,b¹n trong trêng mÇm non qua : §Æc ®iÓm,c«ng viÖc, mèi quan gi÷a c¸c
thµnh viªn trong trêng
- ThÓ hiÖn hiÓu biÕt vÒ trêng mÇm non qua c¸c c¸ch kh¸c nhau :
+ TrÎ biÕt nhËn xÐt , th¶o luËn vÒ : ®å dïng ®å ch¬i, c¸c khu vùc trong trêng, c¸c ho¹t ®éng cña trÎ t¹i trêng mÇm non
+ Thu thËp th«ng tin vÒ nghÒ b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
+TrÎ ph©n lo¹i ®îc c¸c ®å dïng , ®å ch¬i, c¸c khu vùc trong trêng mÇm non qua c¸c dÊu hiÖu kh¸c nhau c¸c dÊu hiÖu kh¸c nhau(
c«ng viÖc, dông cô , s¶n phÈm, Ých lîi ).
- TrÎ cã hiÓu biÕt vÒ ngµy lÔ trung thu : ®Æc ®iÓm, c¸c ho¹t ®éng , thêi gian diÔn ra
b. Lµm quen víi mét sè kh¸i niÖm s¬ ®¼ng vÒ to¸n.
- TrÎ biÕt chia nhãm ph¹m vi 5
- NhËn biÕt sè 6 ®Õm theo kh¶ n¨ng.
- TrÎ biÕt ®îc c¸c con sè tîng trng cho c¸c khu vùc cña trêng, líp häc.
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷
- BiÕt l¾ng nghe vµ hiÓu lêi nãi trong giao tiÕp hµng ngµy
Kế hoạch chủ đề : Trường mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chủ đề : Trường mầm non - Người đăng: pephamkute2k1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Kế hoạch chủ đề : Trường mầm non 9 10 652