Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chủ nhiệm

Được đăng lên bởi lethiloantn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD - ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT THĂNG LONG
Số: 01/ KH – TCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Ban, ngày 05 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM – LỚP 11B2
NĂM HỌC 2014 -2015
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2014-2015 của sở GDĐT Lâm Đồng.
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Trường THPT Thăng Long
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của tổ chủ nhiệm.
GVCN lớp 11B2 lên kế hoạch tổ chức hoạt động năm học 2014-2015 như sau:
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA LỚP
1.1 .Tình hình chung vào đầu năm học .
* Sĩ số HS 39
Nữ 20
- Dân tộc: 0.
- Lưu ban: 0
- Trường khác chuyển đến: 0
- Bỏ học trở lại lớp: 0
- Đoàn viên: 09
Nữ: 05
- Con thương binh, bệnh binh: 0
- HS khuyết tật: 0
- Con hộ nghèo: 01
Nữ: 0
- HS mồ côi cha (mẹ): 03
Nữ: 02
* Phân tích độ tuổi (ghi từ nhỏ đến lớn)
- Sinh năm: 1997
08 HS
tỉ lệ: 20,5 %
Trong đó nữ: 04
- Sinh năm: 1998
31 HS
tỉ lệ: 79,5 %
Trong đó nữ: 16
1.2. Thuận lợi:
* Về phía học sinh:
– Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập.
– Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm chú ý của phụ huynh.
– Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.
– Đa số HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp.
* Về phía nhà trường và giáo viên:
– Ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp laõnh ñaïo Ñaûng, cuûa Chính quyeàn ñòa phöông, cuûa ngaønh giaùo duïc trang bò
töông ñoái ñaày ñuû veà cô sôû vaät chaát ñeå phuïc vụ daïy vaø hoïc cho nhaø tröôøng.
– Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS.
– GVBM quan tâm đén việc hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được
động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà,
chuẩn bị dụng cụ học tập, có tinh thần thi đua học tốt.
– Nhà trường tổ chức nhiều phong trào bổ ích cho học sinh.
1.3. Khó khăn:
* Về phía học sinh:
– Trong lớp còn có học sinh có lực học yếu, các em còn thụ động trong quá trình học tập, cũng như tiếp thu tri thức.
– Một số thành viên trong ban cán sự lớp chưa thực sự nhiệt tình trong công việc được giao, chưa có ký năng làm
việc khoa học và hiệu quả.
– Có một số học sinh ý thức thực hiện nội quy trường, lớp còn chưa tốt.
– Một số em chưa xác định được mục đích học tập, còn lơ là việc học, ham c...

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Ban, ngày 05 tháng 10 năm 2014
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM – LỚP 11B2
NĂM HỌC 2014 -2015
 !"!#$!#$%&'#()'*%!+,-,./0123%45
&6)7!8!!#$%&'%!+,-,./09:*!)
;<!)=!!)= >?%!+,-,./0 @!/!#$%5
AB7C,BD;<!)=! @!!)= >?%!+,-,.!10E
15ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA LỚP
1.1 .Tình hình chung vào đầu năm học .
FG1HI J, 3 ?5
EK0 9:;!(!ELM><
CN!+ 92B=#B7  )6&#DI J.
) !8K#!OK$!K#! ;!EL<  P 
)!?!Q) J %4R#!0S%TUH J,
F*!3 V!>? E@#S!# W!N><BU
#!%IIXY  ZB$,O.[ 9)>\J-
#!%IIYH  ZB$XIO.[ 9)>\J]
1.2. Thuận lợi:
* Về phía học sinh:
+1#!\>^L>/''!+ P75
? 1\>?8!+ P7  O>_1"`E0 3%!ab/07!'!EL!5
P7 !MB7>)6;< O\ #! !^#a7>cB!0E 9)!+ P75
01 !"!#$>a (7!);!#><B75
* Về phía nhà trường và giáo viên:
Ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp laõnh ñaïo Ñaûng, cuûa Chính quyeàn ñòa phöông, cuûa ngaønh giaùo duïc trang
töông ñoái ñaày ñuû veà cô sôû vaät chaát ñeå phuïc v' daïy vaø hoïc cho nhaø tröôøng.
_1"`E0 3%!Z>=)O!/0C!6 9:OABER !d)e#13E1( >< W># _5
AC`E0 3%>f&#$!7!87!(7!+ P7K?%R!)(d%O>01(d%>gh(>i!>_
>?8!+ P7>a>jD\!#kEj 9)!+ P7`E0&#$!ElKiK6#%#&6!+K6#m2!6O
!ElKi''!+ P7O\ #! !^ !#>E0!+  5
!6 9: @!!#kE7!) 96)K@V!!)!+1#!5
1.3. Khó khăn:
* Về phía học sinh:
9)B7n\!+1#!\B"!+L<EO(d%n !'>? 9)`E( 9o!!+ P7Om! #<7 !E 9# !5
? 1 !6!&#D 9)K0(1"B7!0 !"1"!#$  o! 9)R&#$>_#0)O!0\;bB6%
&#$;!)0!+&6!#$E`Ep5
\%? 1!+1#!b ! !"!#$?#`EL 9:OB7n!0  5
? 1d%!0h(>i!>_%'>V!!+ P7OnB8B6&#$!+O!0%!8#5
!#kE!+1#!&!0 !"1"1R#@#On!a !(  9)( #< !+5
qE0!;!E&" 9:!+\!#kE`E(# d9d Dp!!29r !#kE><!+ P7&6b !/0!+1#!5
9)!6 9:&n\ o! 9=K=)B"!+>:5
^E!< !+1#! 9)B7 !E?#$;#! <#0>o!C!)s;!\;!D&#$>^E !))d%!+ 9)&6
)6#!6 9:n!=!<5
01!+1#! !E?(>i0K6 8>#7! =7O!6h0D/p!!2B><`E( 9o!!+ P7&6;!\
;! 9)&#$>#B=#&6 90)>@#&#*5
? 1d%\K%T2h0D !#<E1"`E0 3%O!j!2;i7 !:#
>0 9)#0#>)= !M!#$Kp !3D>R#;!# "!)%o!B6>aO !V! !M!#$Ob ! P7 !MO>)6
;< O&6!r7!6!(`EL>i!OLDE^E/0!6 9:O#()&#D!00)5
* Về phía nhà trường và giáo viên:
6A 9tD;#!!#$%!/!#$%n)L<EO^ !D% !:##0>^E O o%!#ME!#kE5
812&P !r !6 9:n !#<EO 9:7!p#!+,0Ds7;!\;! 9)&#$ !"!#$(K#$7!(7
30)!r B_#()' )6#$!+1#!5
1
Kế hoạch chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chủ nhiệm - Người đăng: lethiloantn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch chủ nhiệm 9 10 118