Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch chủ nhiệm

Được đăng lên bởi hoandhsptn93
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
LỚP 11A9
(Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 09/10/2014)

GV hướng dẫn chủ nhiệm : Lương Thị Kim Dung
Nhóm giáo sinh thực tập

: Hồ Tuấn Hưng
Võ Mạnh Hùng
Nguyễn Thu Phương
Phạm Tiến Anh
Bùi Thị Thu Phương
Trần Thị Loan
Lê Thị Nga
Lăng Thị Thiện

Thái Nguyên, Tháng 10, Năm 2014
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH PHỔ
THÔNG TRUNG HỌC
A. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây
1.1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học;
soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm; kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm,
ghi học bạ đầy đủ; lên lớp đúng giờ; không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; quản lý
học sinh trong các hoạt động do nhà trường tổ chức; Coi thi, chấm thi: thi học
kỳ, thi lên lớp, thi tuyển vào lớp đầu cấp, thi tốt nghiệp ... Tham gia các họat
động sinh hoạt chuyên môn: Họp hội đồng giáo dục, họp tổ chuyên môn, dự giờ,
rút kinh nghiệm giáo dục và giảng dạy học sinh.
1.2. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tại địa phương
1.3. Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để
nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
1.4. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà
trừơng; thực hiện quyết định của hiệu trưởng; chịu sự kiểm ta của hiệu trưởng và
của các cấp quản lý giáo dục.
1.5. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;
thương yêu, tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh; bảo vệ các quyền
lợi và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp.
1.6. Phối hợp với GVCN, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục.
1.7.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Giáo viên chủ nhiệm
Ngoài các nhiệm vụ của giáo viên, còn có những nhiệm vụ sau đây:
2.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ
chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp.
2.2. Công tác chặt chẽ với phụ huynh học sinh; chủ động phối hợp với các giáo
viên bộ môn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong
hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.
2.3. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị
khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề xuất danh sách học sinh được lên lớp thẳng,
phải thi lại, rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp; hoàn thiện
việc g...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
LỚP 11A9
(Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 09/10/2014)
GV hướng dẫn chủ nhiệm : Lương Thị Kim Dung
Nhóm giáo sinh thực tập : Hồ Tuấn Hưng
Võ Mạnh Hùng
Nguyễn Thu Phương
Phạm Tiến Anh
Bùi Thị Thu Phương
Trần Thị Loan
Lê Thị Nga
Lăng Thị Thiện
kế hoạch chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch chủ nhiệm - Người đăng: hoandhsptn93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
kế hoạch chủ nhiệm 9 10 959