Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 7

Được đăng lên bởi lechimuoi242
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 7

Năm học: 2011 – 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------Hưng Mỹ, ngày 25 tháng 8 năm 2011

KEÁ HOAÏCH CHUÛ NHIEÄM
NAÊM HOÏC : 2011 – 2012
Thực hiện nghị quyết đại hội XI của ban bí thư,tiếp tục thực hiện các cuộc vận
động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và
“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức ,tự học và sáng tạo”, để tiếp tục tăng
cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, Bộ giáo dục và
đào tạo phát động phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai
đoạn 2008 – 2013.Là giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm tôi ý thức cao về trách
nhiệm của mình là giáo dục các em một cách toàn diện ,phải đi sâu đi sát các em. Chính
vì thế để làm tốt công tác chủ nhiệm tốt hơn tôi đã xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp
năm học 2011 – 2012 như sau:
A – ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH :

* Toång soá hoïc sinh : 29 – Nöõ : 15 - Daân toäc : không
* số HS nghèo : 09
* Số HS cận nghèo: 03

I – Thuaän lôïi :

- Đội ngũ cán sự lớp năng động ,sáng tạo và tích cực trong các hoạt động của trường của
lớp.
- Đội ngũ cán sự lớp đều có học lực từ khá trở lên và hạnh kiểm tốt.
- Cha meï hoïc sinh coù söï chuyeån bieán tích cöïc veà nhaän thöùc giaùo duïc con em .
- Hoïc sinh ñeàu laø con em noâng daân cho neân caùc em ñeàu ngoan, hieàn, leã pheùp ,chaêm
hoïc ,chòu khoù vöôn leân trong hoïc taäp, tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng do nhaø tröôøng vaø caùc
ñoaøn theå toå chöùc .
II- Khoù khaên :
- Maëc duø coù nhöõng thuaän lôïi cô baûn treân nhöng böôùc vaøo naêm hoïc 2011-2012,lớp 7/1
coøn gaëp nhöõng khoù khaên nhaát ñònh seõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng giaùo duïc, ñoù laø :
- Ñôøi soáng kinh teá cuûa PHHS treân ñòa baøn xaõ coøn gaëp nhieàu khoù khaên,do đó gia đình
còn làm nghề phụ như đan nát do đó các em cũng phụ gia đình nên thời gian học ở nhà của
các em không có.
- Còn một số em quá năng động chơi một số trò chơi hơi mạnh,lực học còn ở mức trung
bình yếu.
- còn học sinh chơi và nghiện game chưa có ý thức trong việc tự học.
- Gia đình một số học sinh còn khó khăn về kinh tế,cha mẹ đi làm ăn xa, không có người
kèm gặp và dạy bảo.
Giáo viên chủ nhiệm: Lã Anh Tuấn

Trang 1

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 7

Năm học: 2011 – 2012

- có 02HS lên lớp sau khi thi lại.
- Đường xá đi học của một số em còn phải qua kênh rạch đi phải lội ghe.
III-Tình hình hoïc sinh :
Khoái
lôùp

TS
lôùp

HSDT

Nöõ

7/1

29

0
...
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 7 Năm học: 2011 – 2012


Hưng Mỹ, ngày 25 tháng 8 năm 2011
KEÁ HOAÏCH CHUÛ NHIEÄM
NAÊM HOÏC : 2011 – 2012
Thực hiện nghị quyết đại hội XI của ban bí thư,tiếp tục thực hiện các cuộc vận
động “!"#$%&'"(")*(+%(",&-./(-(0(+%%"1 23
4"(56$%"1-7((87%9:%;;<=(>&-?1%(3= để tiếp tục tăng
cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, Bộ giáo dục và
đào tạo phát động phong trào thi đua
@6%(+9A%>(@("/>?"(03trong các trường phổ thông giai
đoạn 2008 – 2013.Là giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm tôi ý thức cao về trách
nhiệm của mình là giáo dục các em một cách toàn diện ,phải đi sâu đi sát các em. Chính
vì thế để làm tốt công tác chủ nhiệm tốt hơn tôi đã xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp
năm học 2011 – 2012 như sau:
A – ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH :
* Toång soá hoïc sinh : 29 – Nöõ : 15 - Daân toäc : không
* số HS nghèo : 09
* Số HS cận nghèo: 03
I – Thuaän lôïi :
- Đội ngũ cán sự lớp năng động ,sáng tạo tích cực trong các hoạt động của trường của
lớp.
- Đội ngũ cán sự lớp đều có học lực từ khá trở lên và hạnh kiểm tốt.
- Cha meï hoïc sinh coù söï chuyeån bieán tích cöïc veà nhaän thöùc giaùo duïc con em .
- Hoïc sinh ñeàu laø con em noâng daân cho neân caùc em ñeàu ngoan, hieàn, leã pheùp ,chaêm
hoïc ,chòu khoù vöôn leân trong hoïc taäp, tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng do nhaø tröôøng vaø caùc
ñoaøn theå toå chöùc .
II- Khoù khaên :
- Maëc duø coù nhöõng thuaän lôïi cô baûn treân nhöng böôùc vaøo naêm hoïc 2011-2012,lớp 7/1
coøn gaëp nhöõng khoù khaên nhaát ñònh seõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng giaùo duïc, ñoù laø :
- Ñôøi soáng kinh teá cuûa PHHS treân ñòa baøn xaõ coøn gaëp nhieàu khoù khaên,do đó gia đình
còn m nghề phụ như đan t do đó các em cũng phụ gia đình nên thời gian học nhà của
các em không có.
- Còn một số em quá năng động chơi một số trò chơi hơi mạnh,lực học còn mức trung
bình yếu.
- còn học sinh chơi và nghiện game chưa có ý thức trong việc tự học.
- Gia đình một số học sinh còn khó khăn về kinh tế,cha mẹ đi làm ăn xa, không có người
kèm gặp và dạy bảo.
Giáo viên chủ nhiệm: Lã Anh Tuấn
Trang 1
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 7 - Người đăng: lechimuoi242
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 7 9 10 478