Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Được đăng lên bởi Sim Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/KH-THCS

Vô Tranh, ngày 17 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Năm học 2015 - 2016
Căn cứ Công văn 945/SGDĐT-TTr ngày 27/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn ngành và
kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016;
Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-PGD ngày 14/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Lục Nam về triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015-2016;
Trên cơ sở nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường THCS Vô Tranh triển khai kế
hoạch kiểm tra nội bộ như sau:
PHẦN I
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
I. Xây dựng Ban kiểm tra nội bộ trường học:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân sát đúng tình hình,
đúng qui chế về Pháp lệnh thanh tra, giải quyeát vuï vieäc ñuùng trình tự khieáu naïi, toá caùo
theo qui ñònh. Báo cáo kịp thời cho thanh tra cấp trên.
- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm 11 thành viên do Hiệu trưởng
làm trưởng ban. Việc kiểm tra tiến hành đều đặn, thường xuyên, công khai dân chủ và
ghi nhận đầy đủ bằng văn bản, lưu trữ hồ sơ đúng qui định.
II. Các hoạt động kiểm tra Năm học 2015- 2016:
1. Kiểm tra chuyên ngành giáo dục
Căn cứ vào Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo
dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác
và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo”; Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên
mầm non và giáo viên phổ thông công lập (ban hành kèm theo Quyết định số
06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Hướng dẫn số
3040/BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc
Hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo
viên phổ thông công lập”; các văn bản hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá ở các bậc học,
cấp học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm
học 2015 - 2016 của ngành giáo dục và đào tạo huyện.
1.1. Kiểm tra toàn diện tổ chuyên môn
Năm học 2015-2016 thực hiện kiểm tra toàn diện 100% số tổ chuyên môn. Nội
dung kiểm tra toàn diện Tổ chuyên môn gồm:

a) Về tổ chức của tổ chuyên môn
- Kiểm tra về số lượng, chất lượng giáo viên, đối chiếu với định mức quy định tại
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
- Trình độ đào tạo về chuyên môn, đạt chuẩn, trên chuẩn, chưa đạt chuẩn; trình độ
ngoại ngữ, tin học của giáo viên trong tổ.
- Việc quả...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC NAM
TRƯỜNG THCS VÔ TRANH
Số: /KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vô Tranh, ngày 17 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Năm học 2015 - 2016
Căn cứ Công văn 945/SGDĐT-TTr ngày 27/8/2015 của Sở Giáo dục Đào tạo
tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn ngành
kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016;
Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-PGD ngày 14/9/2015 của Phòng Giáo dục Đào
tạo huyện Lục Nam về triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015-2016;
Trên sở nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường THCS Tranh triển khai kế
hoạch kiểm tra nội bộ như sau:
PHẦN I
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
I. Xây dựng Ban kiểm tra nội bộ trường học:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân sát đúng tình hình,
đúng qui chế về Pháp lệnh thanh tra, giải quyeát vuï vieäc ñuùng trình tự khieáu naïi, toá caùo
theo qui ñònh. Báo cáo kịp thời cho thanh tra cấp trên.
- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm 11 thành viên do Hiệu trưởng
làm trưởng ban. Việc kiểm tra tiến hành đều đặn, thường xuyên, công khai dân chủ
ghi nhận đầy đủ bằng văn bản, lưu trữ hồ sơ đúng qui định.
II. Các hoạt động kiểm tra Năm học 2015- 2016:
1. Kiểm tra chuyên ngành giáo dục
Căn cứ vào Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo
dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác
thanh tra hoạt động phạm của nhà giáo”; Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên
mầm non giáo viên phổ thông công lập (ban hành kèm theo Quyết định số
06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Hướng dẫn số
3040/BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của B trưởng Bộ giáo dục Đào tạo về việc
Hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo
viên phổ thông công lập”; các văn bản hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá các bậc học,
cấp học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm
học 2015 - 2016 của ngành giáo dục và đào tạo huyện.
1.1. Kiểm tra toàn diện tổ chuyên môn
Năm học 2015-2016 thực hiện kiểm tra toàn diện 100% số tổ chuyên môn. Nội
dung kiểm tra toàn diện Tổ chuyên môn gồm:
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC - Người đăng: Sim Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 9 10 103