Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TĂNG THỜI LƯỢNG

Được đăng lên bởi trandung226
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NG.T.M KHAI

Số: 05/KH-DTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH
DẠY HƠN 6 BUỔI TRONG TUẦN
NĂM HỌC 2012-2013

Triển khai Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ
GDĐT “V/v: Hướng dẫn dạy học 2buổi/ngày và hơn 6buổi/tuần đối với trường
trung học”; Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT-GDTrH ngày 16/05/2012; Công văn
số 979/SGDĐT-GDTrH “V/v hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ giáo dục trung
học đầu năm 2012-2013.
Căn cứ yêu cầu của phụ huynh học sinh về việc dạy học theo đối tượng
ngày 26 tháng 5 năm 2012.
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.
Nay trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch dạy hơn 6
buổi/tuần năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc dạy học hơn 6 buổi/tuần nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc
quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định ở
các nhà riêng; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức dạy học hơn 6 buổi/tuần chỉ được thực hiện ở những học sinh có nhu
cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện cho con em tham gia học tập; được sự đồng ý của cấp trên có
thẩm quyền quản lý trực tiếp của ngành giáo dục và địa phương.
- Chỉ được tổ chức vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7); không gây “quá
tải” đối với học sinh.
- Về cơ sở vật chất: Trường phải có đủ phòng học thông thường.
- Về thu chi tài chính: Phải đảm bảo công khai, minh bạch trong thu, chi để phục vụ
cho việc tổ chức học tập (quạt, điện, nước uống, phương tiện, ….)
II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC HƠN 6BUỔI/TUẦN
1. Nội dung
Nội dung dạy học hơn 6 buổi/tuần thực hiện theo định hướng sau:
- Bám sát nội dung chương trình, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức, kỹ
năng và thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thực hiện các giải pháp tăng thời gian dạy học các nội dung khó, học sinh tự học
có hướng dẫn của giáo viên; tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá giỏi
phù hợp từng đối tượng học sinh; dạy học các môn tự chọn và phát huy khả năng của học
sinh theo các nội dung tự chọn.

1

2. Kế hoạch dạy học
Xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho các môn học, căn cứ vào phân phối
chương trình để bố trí hợp lý thời gian biểu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc: Buổi sáng dạy
không quá 4 tiết, buổi chiều không quá 3 tiết.
3. Hình thức tổ chức...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NG.T.M KHAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/KH-DTT Tây Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2012
KẾ HOẠCH
DẠY HƠN 6 BUỔI TRONG TUẦN
NĂM HỌC 2012-2013
Triển khai Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ
GDĐT “V/v: Hướng dẫn dạy học 2buổi/ngày hơn 6buổi/tuần đối với trường
trung học”; Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT-GDTrH ngày 16/05/2012; Công văn
số 979/SGDĐT-GDTrH “V/v hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ giáo dục trung
học đầu năm 2012-2013.
Căn cứ yêu cầu của phụ huynh học sinh về việc dạy học theo đối tượng
ngày 26 tháng 5 năm 2012.
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.
Nay trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch dạy hơn 6
buổi/tuần năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc dạy học hơn 6 buổi/tuần nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình xã hội trong việc
quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định ở
các nhà riêng; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
2. Yêu cầu
- Vic tổ chc dy hc n 6 buổi/tuần chđưc thực hin nhng học sinh có nhu
cu, cha mẹ hc sinh tự nguyn cho con em tham gia hc tp; đưc sự đng ý ca cp trên có
thẩm quyn quản lý trực tiếp của ngành giáo dục và đa phương.
- Chỉ được tổ chức vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7); không y “quá
tải” đối với học sinh.
- Về cơ sở vật chất: Trường phải có đủ phòng học thông thường.
- Về thu chi tài chính: Phải đảm bảo công khai, minh bạch trong thu, chi để phục vụ
cho việc tổ chức học tập (quạt, điện, nước uống, phương tiện, ….)
II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC HƠN 6BUỔI/TUẦN
1. Nội dung
Ni dung dạy hc hơn 6 bui/tuần thc hiện theo đnh hưng sau:
- Bám sát nội dung chương trình, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức, kỹ
năng và thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thực hiệnc giải pháp tăng thời gian dạy học các nội dung khó, học sinh tự học
hướng dẫn của giáo viên; tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá giỏi
phù hợp từng đốiợng học sinh; dạy học các môn tự chọn phát huy khả năng của học
sinh theo các nội dung tự chọn.
1
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TĂNG THỜI LƯỢNG - Trang 2
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TĂNG THỜI LƯỢNG - Người đăng: trandung226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TĂNG THỜI LƯỢNG 9 10 365