Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch dạy thêm

Được đăng lên bởi phuongmath
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU GIANG
TRƯỜNG THPT LONG MY

KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY PHỤ ĐẠO THEO
YÊU CẦU CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH.
Năm học: 2012-2013.
--------------

- Giáo viên: Phan Thạch Đa
- Bộ môn: Toán.
- Lớp dạy: khối 10,11
A.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
Đặc điểm, tình hình: Đa số học sinh bị mất căn bản và tự nguyện đăng kí học để rèn luyện kiến
thức
1. Mục tiêu
a) Kiến thức: Làm cho học sinh hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản của chương trình.
b) Kĩ năng: Tăng cường rèn luyện kĩ năng giải toán. Thông qua việc rèn luyện đó, học sinh được củng cố
một số kiến thức đã học trong chương trình.
c) Thái độ: Giúp học sinh học tốt môn Toán.
2. Lịch và học phí .
- Dạy từ 17 giờ 10 đến 19 giờ 40 phút vào các ngày : Thứ ba , thứ năm , thứ bảy
- Dạy từ 17 giờ 10 đến 18 giờ 25 phút vào các ngày : Thứ hai , thứ tư

, sáu

- Học Phí 300000 đồng ( Ba trăm ngàn đồng)/ 1 học sinh/ 1 khoá
B. CHƯƠNG TRÌNH DẠY :

* KHỐI 12 :
1. Tháng 8-9 năm 2012. ( Từ ngày 17/08/2012 đến ngày 27/ 09/2012 ).
1.
2.
a)
b)




c)

Chương I . HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Hàm số lượng giác
Nêu rõ các tính chất và đồ thị của các hàm số lượng giác
Tìm tập xác định của một hàm số lượng giác bất kỳ
Tìm chu kỳ của một hàm số lượng giác
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số lượng giác
Phương trình lượng giác
Phương trình lượng giác cơ bản
Dạy rõ , kỹ các phương trình lượng giác cơ bản
Từng loại phương trình luyện tập nhiều bài toán để hs nhớ các công thức nghiệm
Một số phương trình lượng giác thường gặp
Dạy kỹ các loại pt :
Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác
Phương trình cổ điển
Phương trình bậc hai đối với sinx và cosx
Phương trình đối xứng , phản đối xứng
Từng loại phương trình luyện tập nhiều bài toán
Một số phương trình lượng giác khác

Luyện tập một số phương trình về ứng dụng các công thức lượng giác , các phép biến đổi .

2. Tháng 10 năm 2012. ( Từ ngày 28/09/2012 đến ngày 31/ 10/2012 ).
Chương II. TỔ HỢP VÀ XÁC XUẤT
Luyện giải các bài tập theo các mảng kiến thức :
- Quy tắc cộng, quy tắc nhân
- Hoán vị
- Tổ hợp
- Chỉnh hợp
- Nhị thức niutơn
3. Tháng 11 năm 2012. ( Từ ngày 02/11/2012 đến ngày 28/ 11/2012).
- Hình học: Chương II. ĐẠI CƯƠNG VỀ
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG
KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG
Luyện giải các bài tập theo các mảng kiến thức :
- Xác xuất
- Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Giải các bài tập tổng hợp
- Hai đường thẳng song song
- Đường thẳng song song với mặt phẳng
- Hai mặt phẳng song song
4. Tháng 12 năm 2012. (...


 !"#$%&'(&)&'(*
))))))))))))))
)+,-.+/0%"10"2$"1
 )34!50%Ton
)67892:%;"<+('=((
>?%
@$A+B!=CD0""D0"%Đa số học sinh bị mất căn bản và tự nguyện đăng kí học để rèn luyện kiến
thức
 (EF$C+/G
a) Kiến thức: Làm cho học sinh hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản của chương trình.
b) Kĩ năng: Tăng cường rèn luyện kĩ năng giải toán. Thông qua việc rèn luyện đó, học sinh được củng cố
một số kiến thức đã học trong chương trình.
c) Thi độ: Giúp học sinh học tốt môn Toán.
&6H$".I"#$8"J
- Dạy từ 17 giờ 10 đến 19 giờ 40 phút vào các ngày : Thứ ba , thứ năm , thứ bảy
- Dạy từ 17 giờ 10 đến 18 giờ 25 phút vào các ngày : Thứ hai , thứ tư , sáu
- Học Phí 300000 đồng ( Ba trăm ngàn đồng)/ 1 học sinh/ 1 khoá
3%
KL(&%
(. ",0MN)O0 !&'(&. ( Từ ngày 17/08/2012 đến ngày 27/ 09/2012 ).
- Chương I . HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
1. Hàm số lượng giác
- Nêu rõ các tính chất và đồ thị của các hàm số lượng giác
- Tìm tập xác định của một hàm số lượng giác bất kỳ
- Tìm chu kỳ của một hàm số lượng giác
- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số lượng giác
2. Phương trình lượng giác
a) Phương trình lượng giác cơ bản
- Dạy rõ , kỹ các phương trình lượng giác cơ bản
- Từng loại phương trình luyện tập nhiều bài toán để hs nhớ các công thức nghiệm
b) Một số phương trình lượng giác thường gặp
- Dạy kỹ các loại pt :
Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác
Phương trình cổ điển
Phương trình bậc hai đối với sinx và cosx
Phương trình đối xứng , phản đối xứng
- Từng loại phương trình luyện tập nhiều bài toán
c) Một số phương trình lượng giác khác
Luyện tập một số phương trình về ứng dụng các công thức lượng giác , các phép biến đổi .
PQR
S6ET
kế hoạch dạy thêm - Trang 2
kế hoạch dạy thêm - Người đăng: phuongmath
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kế hoạch dạy thêm 9 10 81