Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch dạy thêm

Được đăng lên bởi hchongtc2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KẾ HOẠCH DẠY THÊM MÔN HÓA 10 NC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Buổi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

12

13
14
15
16
17
18
19

13
14
15
16
17
18
19

Chủ đề
Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử

Chủ đề 2: Phương pháp giải
toán hóa

Chủ đề 3: Bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học

Chủ đề 4: Liên kết hóa học
Chủ đề 5: Phản ứng oxi hóa
khử

Hạ hòa, Ngày
tháng 8 năm 2014
Hiệu trưởng

Nội dung
Ghi chú
Lý thuyết cấu tạo nguyên tử
Dạng 1: Tìm số lượng các loại hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử
Dạng 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị
Dạng 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị (tiếp)
Dạng 3: Viết cấu hình electron nguyên tử, ion. Xác định tính chất của nguyên tố
Giai bài toán theo phương pháp bảo toàn khối lượng
Giai bài toán theo phương pháp trung bình và sơ đồ đường chéo
Kiểm tra 90 phút + Chữa
Hệ số 2
Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Dạng 1: Từ cấu hình electron suy ra vị trí trong BTH
Dạng 2: So sánh tính kim loại phi kim tinh axit bazo. Công thức oxit cao nhất và
hợp chất với hidro
Dạng 2: So sánh tính kim loại phi kim tinh axit bazo. Công thức oxit cao nhất và Kiểm tra
hợp chất với hidro (tiếp)
Hệ số 1
Lý thuyết về liên kết hóa học
Bài tập về liên kết hóa học
Lý thuyết về phản ứng oxi hóa khử
Cân bằng phương trình oxi hóa khử
Giai bài toán hóa theo phương pháp bảo toàn electron
Bài tập về phản ứng oxi hóa khử
Kiểm tra học kỳ I

Người lập kế hoạch

Cù Thị Thúy Hồng

KẾ HOẠCH DẠY THÊM MÔN HÓA 12 KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Buổi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

11

11

12

12

13
14
15
16
17
18
19

13
14
15
16
17
18
19

Chủ đề
Chủ đề 1: este chất béo

Chủ đề2:
cacbohidrat

Chủ đề 3:
Amin

Chủ đề 4:
Aminoaxit
Chủ đề 5: Peptit protein và polime

Hạ hòa, Ngày
tháng 8 năm 2014
Hiệu trưởng

Nội dung
Ghi chú
Lý thuyết trọng tâm este
Bài tập lý thuyết trọng tâm este
Phương pháp giải bài tập este đơn chức, đa chức
Lý thuyết và bài tập chất béo
Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat
Bài tập lý thuyết trọng tâm cacbohidrat
Phương pháp giải bài tập cacbohidrat
Kiểm tra 90 phút
Lấy hệ số 2
Lý thuyết amin: công thức, đồng phân, danh pháp,
tính chất hóa học
Lý thuyết amin: củng cố các vấn đề về điều chế,
nhận biết.
Phương pháp giải bài tập amin: xác định công thức
phân tử
Phương pháp giải bài tập amin: phản ứng trung hòa
amin
Phương pháp giải bài tập amin: bài tập muối amin
Kiểm tra hệ số 1
Lý thuyết aminoaxit
Phương pháp giải bài tập aminoaxit (t1)
Phương pháp giải bài tập aminoaxit (t1)
Lý thuyết peptit và ...
KẾ HOẠCH DẠY THÊM MÔN HÓA 10 NC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Tuần Buổi Chủ đề Nội dung Ghi chú
1 1 Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử Lý thuyết cấu tạo nguyên tử
2 2 Dạng 1: Tìm số lượng các loại hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử
3 3 Dạng 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị
4 4 Dạng 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị (tiếp)
5 5 Dạng 3: Viết cấu hình electron nguyên tử, ion. Xác định tính chất của nguyên tố
6 6 Chủ đề 2: Phương pháp giải
toán hóa
Giai bài toán theo phương pháp bảo toàn khối lượng
7 7 Giai bài toán theo phương pháp trung bình và sơ đồ đường chéo
8 8 Kiểm tra 90 phút + Chữa Hệ số 2
9 9
Chủ đề 3: Bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học
Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
10 10 Dạng 1: Từ cấu hình electron suy ra vị trí trong BTH
11 11 Dạng 2: So sánh tính kim loại phi kim tinh axit bazo. Công thức oxit cao nhất
hợp chất với hidro
12 12 Dạng 2: So sánh tính kim loại phi kim tinh axit bazo. Công thức oxit cao nhất
hợp chất với hidro (tiếp)
Kiểm tra
Hệ số 1
13 13 Chủ đề 4: Liên kết hóa học Lý thuyết về liên kết hóa học
14 14 Bài tập về liên kết hóa học
15 15 Chủ đề 5: Phản ứng oxi hóa
khử
Lý thuyết về phản ứng oxi hóa khử
16 16 Cân bằng phương trình oxi hóa khử
17 17 Giai bài toán hóa theo phương pháp bảo toàn electron
18 18 Bài tập về phản ứng oxi hóa khử
19 19 Kiểm tra học kỳ I
Hạ hòa, Ngày tháng 8 năm 2014 Người lập kế hoạch
Hiệu trưởng
Cù Thị Thúy Hồng
Kế hoạch dạy thêm - Trang 2
Kế hoạch dạy thêm - Người đăng: hchongtc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch dạy thêm 9 10 7