Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012

Được đăng lên bởi Mai Sam
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LÂM HẢI
TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4&5
***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2011-2012

I.

CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

- Căn cứ chuẩn kiến thức – kỹ năng các môn học lớp 5 được quy định tại
chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành theo quyết định số
16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học ở lớp 5 ban hành theo
CV số 9832/ BGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2006 và tài liệu hướng dẫn thực hiện
chuẩn kiến thức – kỹ năng các môn học ở lớp 5;
- Căn cứ công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày
01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và
công văn số 1617/SGDÐT-GDTH của Sở GD&ĐT Cà Mau ngày 08/9/2011 về việc
hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông;
- Căn cứ kế hoạch số 379/KH-PGDĐT-TH ngày 01/9/2011 của Phòng Giáo
dục & Đào tạo Huyện Năm Căn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011–
2012 cấp tiểu học;
- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Năm học 2011 – 2012 của Hiệu trưởng
và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bộ phận chuyên môn nhà trường.
- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn
học trong năm học 2010 – 2011;
- Năm học 2011-2012 được xác định là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý
và nâng cao chất lượng giáo dục” . Tổ trưởng Tổ chuyên môn Khối 4&5 Trường
Tiểu học xã Lâm Hải xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học của khối lớp 5
năm học 2011- 2012 như sau :
II.

CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN :

1. Thống kê học lực môn cuối năm học trước:
Lớp
(Số
HS)

Loại
Giỏi
+

(A )
Khá
52

(A)
TB
Yếu
(B)

Toán
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

Tiếng
Việt

Khoa
học

LS&
ĐL

Đạo
đức

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

Kĩ
thuật

Thể
dục

19

20

25

19

25

21

19

38.46

48.08

17
32.69

20

36.54

38.46

36.54

48.08

40.38

36.54

19

21

18

26

32

33

27

31

33

36.54

40.38

34.62

50.00

61.54

63.46

51.92

59.62

63.46

14

11

9

9

26.92

21.15

17.31

17.31

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm học :
Kế hoạch giảng dạy Khối lớp 5 Năm học 2011-2012

Trang 1

Xếp loại điểm KT môn Toán
Giỏi
Khá
TB
Yếu

Số
HS

SL %
9

52

SL %

17.30

19

SL %

36.53

13

25.00

Xếp loại điểm KT môn Tiếng Việt
Giỏi
Khá
TB
Yếu

SL %

SL %

21.15

11

14

26.92

SL %

SL %

36.53

19

18

SL %

34.61

01

1.92

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, tận tình của Hiệu trưởng nhà trườn...
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LÂM HẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4&5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
***
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – KHỐI LỚP 5
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2011-2012
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :
- Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học lớp 5 được quy định tại
chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành theo quyết định số
16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học ở lớp 5 ban hành theo
CV s 9832/ BGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2006 và i liệu hướng dẫn thực hiện
chuẩn kiến thức – kỹ năng các môn học ở lớp 5;
- Căn cứ công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày
01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông
công văn số 1617/SGDÐT-GDTH của Sở GD&ĐT Cà Mau ngày 08/9/2011 về việc
hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông;
- Căn cứ kế hoạch số 379/KH-PGDĐT-TH ngày 01/9/2011 của Phòng Giáo
dục & Đào tạo Huyện Năm Căn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011–
2012 cấp tiểu học;
- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Năm học 2011 2012 của Hiệu trưởng
và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bộ phận chuyên môn nhà trường.
- Căn cứ tình hình thực tế kết quả thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn
học trong năm học 2010 – 2011;
- Năm học 2011-2012 được xác định Năm học tiếp tục đổi mới quản
nâng cao chất lượng giáo dục . Tổ trưởng Tổ chuyên môn Khối 4&5 Trường
Tiểu học Lâm Hải xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học của khối lớp 5
năm học 2011- 2012 như sau :
II. CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN :
1. Thống kê học lực môn cuối năm học trước:
Lớp
(Số
HS)
Loại Toán
Tiếng
Việt
Khoa
học
LS&
ĐL
Đạo
đức
Âm
nhạc
Mỹ
thuật
thuật
Thể
dục
52
Giỏi
(A
+
)
SL
19 20 25
17
20 19 25 21 19
%
36.54 38.46 48.08 32.69 38.46 36.54 48.08 40.38 36.54
Khá
(A)
SL
19 21 18 26 32 33 27 31 33
%
36.54 40.38 34.62 50.00 61.54 63.46 51.92 59.62 63.46
TB
SL
14 11 9 9
%
26.92 21.15 17.31 17.31
Yếu
(B)
SL
0 0 0 0
%
0.00 0.00 0.00 0.00
2. Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm học :
Kế hoạch giảng dạy Khối lớp 5 Năm học 2011-2012 Trang 1
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012 - Người đăng: Mai Sam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012 9 10 725