Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 9

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Giang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : Công nghệ 9
Cả năm học : 35 tuần – 35 tiết
Học ki I : 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kì II : 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết

HỌC KỲ I
Tuần

1

Tiết

1

2,3

4,5

1

Tên bài

Mục tiêu của bài

Kiến thức trọng tâm

Đồ dùng dạy học

Bài 1: Giới
thiệu nghề
điện dân
dụng

- BiÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß
cña nghÒ ®iÖn d©n dông
®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi
sèng.
- BiÕt ®îc mét sè th«ng
tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn
d©n dông.
- Cã ý thøc t×m hiÓu
nghÒ nh»m gióp cho
viÖc ®Þnh híng nghÒ
nghiÖp sau nµy.

- BiÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß
cña nghÒ ®iÖn d©n
dông ®èi víi s¶n xuÊt
vµ ®êi sèng.
- BiÕt ®îc mét sè
th«ng tin c¬ b¶n vÒ
nghÒ ®iÖn d©n dông.

1, Giáo viên:
- Soạn giáo án, tìm hiểu
trước một số mô hình
hướng nghiệp có ở địa
phương, một số cơ sở
dạy nghề điện.
2, Học sinh:
-Đọc trước bài 1 SGK,
tìm hiểu, tham quan
trước một số mô hình
hướng nghiệp có ở địa
phương.

- BiÕt ®îc mét sè vËt
liÖu ®iÖn thêng dïng
trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn
trong
nhµ.
- BiÕt ®îc c¸ch sö dông
mét sè vËt liÖu ®iÖn
th«ng dông

- BiÕt ®îc mét sè vËt
liÖu ®iÖn thêng dïng
trong l¾p ®Æt m¹ng
®iÖn trong nhµ.

2,3

Bài 2:Vật
liêu dùng
trong lắp
mạch điện
trong nhà

4,5

Bài
3:Dụng cụ
dùng trong
lắp mạch
điện

1, Giáo viên:
-Soạn giáo án, tìm
hiểu trước cấu tạo.
Chuẩn bị tranh phóng
to hình 2-1 (SGK).
Chuẩn bị một số mẫu
dây dẫn điện.
2, Học sinh: Đọc
trước bài 2 SGK, tìm
hiểu trước cấu tạo
một số loại dây dẫn
điện có ở gia đình,
phạm vi sử dụng của
chúng.
- BiÕt ph©n lo¹i, c«ng - BiÕt ph©n lo¹i, c«ng 1, Giáo viên:
dông cña mét sè ®ång dông cña mét sè ®ång
-Soạn giáo án,tìm
hå ®o ®iÖn
hå ®o ®iÖn
- BiÕt c«ng dông cña
- BiÕt c«ng dông cña hiểu trước công dụng,
mét sè dông cô c¬ khÝ mét sè dông cô c¬ khÝ cấu tạo,
dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn
dïng trong l¾p ®Æt
-Chuẩn bị các loại
®iÖn
đồng hồ như: Am pe
kế, Vôn kế...
2, Học sinh:
- Đọc trước mục I
bài 3 SGK,
-Tìm hiểu trước cấu
tạo của một số loại
đồng hồ điện có ở gia
đình.

Ghi
chú

Tuần

6

Tiết

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

2

Tên bài

Mục tiêu của bài

Bài 4:Thực
hành sử
dụng đồng
hồ điện
Bài 4:Thực
hành sử
dụng đồng
hồ điện
Bài 4:
Thực hành
sử dụng
đồng hồ
điện
Bài 5:Thực
hành nối
dây điện
Bài 5:
Thực hành
nối dây
điện

- BiÕt ®îc chøc n¨ng

Bài 5:
Thực hành
nối dây
điện

cña mét sè ®ång hå ®o
®iÖn (tiÕt 1)
- BiÕt sö dông mét sè
®ång hå ®o ®iÖn th«ng
dông (tiÕt 2).

Kiến thức trọng tâm
- BiÕt ®îc chøc n¨ng
cña mét sè ®ång hå ®o
®iÖn (tiÕt 1)
- BiÕt sö dông mét sè
®ång hå ®o ®iÖn th«ng
dông (tiÕt 2).

- §o ®îc ®iÖn tr...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : Công nghệ 9
Cả năm học : 35 tuần – 35 tiết
Học ki I : 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kì II : 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết
HỌC KỲ I
Tuần Tiết Tên bài Mục tiêu của bài Kiến thức trọng tâm Đồ dùng dạy học
Ghi
chú
1 1
Bài 1: Giới
thiệu nghề
điện dân
dụng
- BiÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß
cña nghÒ ®iÖn d©n dông
®èi víi s¶n xuÊt ®êi
sèng.
- BiÕt ®îc mét th«ng
tin c¬ b¶n nghÒ ®iÖn
d©n dông.
- ý thøc t×m hiÓu
nghÒ nh»m gióp cho
viÖc ®Þnh híng nghÒ
nghiÖp sau nµy.
- BiÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß
cña nghÒ ®iÖn d©n
dông ®èi víi s¶n xuÊt
vµ ®êi sèng.
- BiÕt ®îc mét
th«ng tin b¶n
nghÒ ®iÖn d©n dông.
1, Giáo viên:
- Soạn giáo án, tìm hiểu
trước một số mô hình
hướng nghiệp có ở địa
phương, một số cơ sở
dạy nghề điện.
2, Học sinh:
-Đọc trước bài 1 SGK,
tìm hiểu, tham quan
trước một số mô hình
hướng nghiệp có ở địa
phương.
2,3 2,3
Bài 2:Vật
liêu dùng
trong lắp
mạch điện
trong nhà
- BiÕt ®îc mét vËt
liÖu ®iÖn thêng dïng
trong p ®Æt m¹ng ®iÖn
trong nhµ.
- BiÕt ®îc c¸ch dông
mét sè vËt liÖu ®iÖn
th«ng dông
- BiÕt ®îc mét sè vËt
liÖu ®iÖn thêng dïng
trong l¾p ®Æt m¹ng
®iÖn trong nhµ.
1, Giáo viên:
-Soạn giáo án, tìm
hiểu trước cấu tạo.
Chuẩn bị tranh phóng
to hình 2-1 (SGK).
Chuẩn bị một số mẫu
dây dẫn điện.
2, Học sinh: Đọc
trước bài 2 SGK, tìm
hiểu trước cấu tạo
một số loại dây dẫn
điện có ở gia đình,
phạm vi sử dụng của
chúng.
4,5 4,5
Bài
3:Dụng cụ
dùng trong
lắp mạch
điện
- BiÕt ph©n lo¹i, c«ng
dông cña mét ®ång
hå ®o ®iÖn
- BiÕt c«ng dông cña
mét sè dông cô c¬ khÝ
dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn
- BiÕt ph©n lo¹i, c«ng
dông cña mét ®ång
hå ®o ®iÖn
- BiÕt c«ng dông cña
mét sè dông cô c¬ khÝ
dïng trong l¾p ®Æt
®iÖn
1, Giáo viên:
-Soạn giáo án,tìm
hiểu trước công dụng,
cấu tạo,
-Chuẩn bị các loại
đồng hồ như: Am pe
kế, Vôn kế...
2, Học sinh:
- Đọc trước mục I
bài 3 SGK,
-Tìm hiểu trước cấu
tạo của một số loại
đồng hồ điện có ở gia
đình.
1
Kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 9 - Người đăng: Nguyễn Trường Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 9 9 10 336