Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giảng dạy môn vật lý khối lớp 7

Được đăng lên bởi tuan0983779576
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 42 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOACH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 NĂM HỌC 2010-2011
TUAÀ
N

1

2

3

4

TIEÁ
T

1

4

BAØI TAÄP
REØN LUYEÄN

TROÏNG TAÂM BAØI

PHÖÔNG PHAÙP

CHÖÔNG I :
QUANG HOÏC
BAØI 1:
NHAÄN BIEÁT
AÙNH SAÙNGNGUOÀN
SAÙNG-VAÄT
SAÙNG
BAØI 2:
SÖÏ TRUYEÀN
AÙNH SAÙNG

* Nhaän bieát ñöôïc aùnh
saùng khi coù aùnh saùng
truyeàn tôùi maét
* Maét nhìn thaáy vaät khi
coù aùnh saùng truyeàn töø vaät
tôùi maét
* Phaân bieät ñöôïc nguoàn
saùng vaø vaät saùng
* TN ñôn giaûn ñeå xaùc
ñònh ñöôøng truyeàn aùnh
saùng
* Phaùt bieåu ñònh luaät veà
söï truyeàn aùnh saùng
* Vaän duïng ñònh luaät
truyeàn aùnh saùng ñeå ngaém
caùc vaät thaúng haøng
* Nhaän bieát ba loaïi chuøm
saùng
* Nhaän bieát boùng toái,
boùng nöûa toái vaø giaûi
thích.
* Giaûi thích vì sao laïi coù
nhaät thöïc, nguyeät thöïc

* Thöïc haønh
* Ñaøm thoaïi gôïi
môû
* Quan saùt, so
saùnh, nhaän xeùt
* Hoïc sinh laøm
vieäc nhoùm, caù
nhaân
* Thöïc haønh, thí
nghieäm
* Ñaøm thoaïi gôïi
môû .
* Quan saùt , so
saùnh nhaän xeùt .
* Hoïc sinh laøm
vieäc nhoùm , caù
nhaân

* 1 hoäp kín,
boùng ñeøn pin
ñöôïc
gaén
trong hoäp nhö
h 1,2a SGK
* Pin, daây noái,
coâng taùc

* C 1  C5
SGK
* BT 1.1 ->
1.5 SBT

* 1 ñeøn pin, 1
oáng truï
*3 maøng chaén
coù ñuïc loã

*C1C5
SGK
* BT 2.1 ->
2.4 SBT

* Thöïc haønh thí
nghieäm
* Ñaøm thoaïi gôïi
môû
* Quan saùt, so
saùnh, nhaän xeùt
* Hoïc sinh laøm
vieäc nhoùm, caù
nhaân
* Nghieân cöùu ñöôøng ñi * Ñaøm thoaïi gôïi
cuûa tia saùng
môû

* Ñeøn pin
* Boùng ñeøn
ñieän lôùn
* Vaät caûn
baèng bìa, maøn
chaén saùng
* hình veõ nhaät
thöïc, nguyeät
thöïc
* göông phaúng
coù giaù ñôõ

* C1,  C6
SGK
* Baøi taäp: 3.1
 3.4 SBT

2

3

CHUAÅN BÒ
ÑDDH

TEÂN BAØI DAÏY

BAØI 3:
ÖÙNG DUÏNG
ÑÒNH LUAÄT
TRUYEÀN
THAÚNG CUÛA
AÙNH SAÙNG

* C1  C4
SGK

TROÏNG TAÂM
CHÖÔNG

- Neâu ñöôïc moät
soá ví duï veà
nguoàn saùng
- Phaùt bieåu ñònh
luaät
veà
söï
truyeàn
thaúng
cuûa aùnh saùng
- Nhaän bieát
ñöôïc caùc loaïi
chuøm saùng: hoäi
tuï, phaân kyø,
song song
- Vaän duïng
ñònh luaät truyeàn
thaúng cuûa a’s’
ñeå giaûi thích
moät soá hieän
töôïng ñôn giaûn
- Phaùt bieåu ñònh
luaät Ñònh luaät
phaûn xaï aùnh
saùng
- Neâu ñöôïc caùc
ñaëc ñieåm cuûa
aûnh taïo bôûi
göông phaúng
- Vaän duïng
ñònh luaät phaûn
xaï a’s’ ñeå giaûi

TUAÀ
N

TIEÁ
T

TEÂN BAØI DAÏY

BAØI 4:
ÑÒNH LUAÄT
PHAÛN XAÏ
AÙNH SAÙNG

5

6

7

5

6

7

BAØI 5:
AÛNH CUÛA
MOÄT VAÄT
TAÏO BÔÛI
GÖÔNG
PHAÚNG

BAØI 6:
THÖÏC HAØNH
VAØ KIEÅM
TRA THÖÏC
HAØNH:
QUAN SAÙT
VAØ VEÕ AÛNH
CUÛA MOÄT
VAÄT TAÏO
BÔÛI GÖÔNG
PHAÚNG

CHUAÅN BÒ
ÑDDH

BAØI TAÄP
REØN LUYEÄN

TROÏNG TAÂM BAØI

...
KẾ HOACH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 NĂM HỌC 2010-2011
TUAÀ
N
TIEÁ
T
TEÂN BAØI DAÏY TROÏNG TAÂM BAØI PHÖÔNG PHAÙP
CHUAÅN BÒ
ÑDDH
BAØI TAÄP
REØN LUYEÄN
TROÏNG TAÂM
CHÖÔNG
1 1
CHÖÔNG I :
QUANG HOÏC
BAØI 1:
NHAÄN BIEÁT
AÙNH SAÙNG-
NGUOÀN
SAÙNG-VAÄT
SAÙNG
* Nhaän bieát ñöôïc aùnh
saùng khi coù aùnh saùng
truyeàn tôùi maét
* Maét nhìn thaáy vaät khi
coù aùnh saùng truyeàn töø vaät
tôùi maét
* Phaân bieät ñöôïc nguoàn
saùng vaø vaät saùng
* Thöïc haønh
* Ñaøm thoaïi gôïi
môû
* Quan saùt, so
saùnh, nhaän xeùt
* Hoïc sinh laøm
vieäc nhoùm, caù
nhaân
* 1 hoäp kín,
boùng ñeøn pin
ñöôïc gaén
trong hoäp n
h 1,2a SGK
* Pin, daây noái,
coâng taùc
* C 1 C5
SGK
* BT 1.1 ->
1.5 SBT
- Neâu ñöôïc moät
soá duï veà
nguoàn saùng
- Phaùt bieåu ñònh
luaät veà söï
truyeàn thaúng
cuûa aùnh saùng
- Nhaän bieát
ñöôïc caùc loaïi
chuøm saùng: hoäi
tuï, phaân kyø,
song song
- Vaän duïng
ñònh luaät truyeàn
thaúng cuûa a’s’
ñeå giaûi thích
moät s hieän
töôïng ñôn giaûn
- Phaùt bieåu ñònh
luaät Ñònh luaät
phaûn xaï aùnh
saùng
- Neâu ñöôïc caùc
ñaëc ñieåm cuûa
aûnh taïo bôûi
göông phaúng
- Vaän duïng
ñònh luaät phaûn
xaï a’s’ ñeå giaûi
2 2
BAØI 2:
SÖÏ TRUYEÀN
AÙNH SAÙNG
* TN ñôn giaûn ñ xaùc
ñònh ñöôøng truyeàn aùnh
saùng
* Phaùt bieåu ñònh luaät veà
söï truyeàn aùnh saùng
* Vaän duïng ñònh luaät
truyeàn aùnh saùng ñ ngaém
caùc vaät thaúng haøng
* Nhaän bieát ba loaïi chuøm
saùng
* Thöïc haønh, thí
nghieäm
* Ñaøm thoaïi gôïi
môû .
* Quan saùt , so
saùnh nhaän xeùt .
* Hoïc sinh laøm
vieäc nhoùm , caù
nhaân
* 1 ñeøn pin, 1
oáng truï
*3 maøng chaén
coù ñuïc loã
* C 1 C 5
SGK
* BT 2.1 ->
2.4 SBT
3 3
BAØI 3:
ÖÙNG DUÏNG
ÑÒNH LUAÄT
TRUYEÀN
THAÚNG CUÛA
AÙNH SAÙNG
* Nhaän bieát boùng toái,
boùng nöûa toái v giaûi
thích.
* Giaûi thích sao laïi coù
nhaät thöïc, nguyeät thöïc
* Thöïc haønh thí
nghieäm
* Ñaøm thoaïi gôïi
môû
* Quan saùt, so
saùnh, nhaän xeùt
* Hoïc sinh laøm
vieäc nhoùm, caù
nhaân
* Ñeøn pin
* Boùng ñeøn
ñieän lôùn
* Vaät caûn
baèng bìa, maøn
chaén saùng
* hình veõ nhaät
thöïc, nguyeät
thöïc
* C1, C6
SGK
* Baøi taäp: 3.1
3.4 SBT
4
4
* Nghieân cöùu ñöôøng ñi
cuûa tia saùng
* Ñaøm thoaïi gôïi
môû
* göông phaúng
coù giaù ñôõ
* C1 C4
SGK
Kế hoạch giảng dạy môn vật lý khối lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giảng dạy môn vật lý khối lớp 7 - Người đăng: tuan0983779576
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kế hoạch giảng dạy môn vật lý khối lớp 7 9 10 685