Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giảng dạy tin hoc 8

Được đăng lên bởi nghiapro2906
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2011-2012
Tuần

Tên bài

Bài 1:
Máy tính
và
chương
trình máy
tính.

Tiết

1

1

Bài 1:
Máy tính
và
chương
trình máy
tính. (tt)

2

Bài 2:
Làm quen
với
chương
trình máy
tính và
ngôn ngữ
lập trình

2

3

Mục tiêu bài dạy
Kiến thức:
- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính
thực hiện công việc thông qua lệnh
- Biết chương trình là cách để con người
chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều
công việc liên tiếp.
Kỹ năng:
- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để
thực hiện một công việc nào đó.
Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích
môn học.
Kiến thức:
- Biết được viết chương trình là viết các
lệnh chỉ dẫn máy tính thực hiện các công
việc hay giải một bài toán.- Biết ngôn
ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết
chương trình.
- Biết vai trò của chương trình dịch.
Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng viết chương trình đơn
giản.
Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích
viết chương trình để thực hiện một số
công việc
Kiến thức:
- Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành
phần cơ bản là bằng chữ cái và các quy
tắt để viết chương trình, câu lệnh.
Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng làm quen với các
chương trình đơn giản.
Thái độ:

Kiến thức trọng tâm

Phương pháp giảng dạy

Chuẩn bị của GV, HS

- Con người ra lệnh cho - Giảng giải.
- GV: chuẩn bị giáo án,
máy tính như thế nào?
- Gợi mở.
SGK, SGV, dụng cụ
- Ví dụ rô-bốt nhặt rác.
- Phát hiện và giải quyết (phấn, thước,…), tranh
vấn đề.
ảnh và ví dụ minh họa.
- HS: sách giáo khoa,
vở ghi chép, chuẩn bị
trước bài học.

- Biết chương trình là cách
để con người chỉ dẫn cho
máy tính thực hiện nhiều
công việc liên tiếp một
cách tự động.
- Viết chương trình – ra
lệnh cho máy tính làm
việc.
- Chương trình và ngôn
ngữ lập trình

- Giảng giải.
- GV: chuẩn bị giáo án,
- Gợi mở.
SGK, SGV, dụng cụ
- Phát hiện và giải quyết (phấn, thước,…), tranh
vấn đề.
ảnh và ví dụ minh họa.
- HS: sách giáo khoa,
vở ghi chép, chuẩn bị
trước bài học.

- Ví dụ về chương trình.
- Giảng giải.
- GV: chuẩn bị giáo án,
- Ngôn ngữ lập trình gồm - Gợi mở.
SGK, SGV, dụng cụ
những gì?
- Phát hiện và giải quyết (phấn, thước,…), tranh
vấn đề.
ảnh và ví dụ minh họa.
- HS: sách giáo khoa,
vở ghi chép, chuẩn bị
trước bài học.

Ghi
chú

Bài 2:
Làm quen
với
chương
trình máy
tính và
ngôn ngữ
lập trình
(tt)

4

3

Bài tập

5

Bài thực
hành 1:
Làm quen
với Turbo
Pascal.

6

- Nghiêm túc trong học tập, ham thích lập
trình.
Kiến thức:
- Biết ngôn ngữ lập trình gồm có tập hợp
các từ khoá dành riêng cho mục đích sử
dụng nhất định.
- Biết tên trong ngôn ngữ lập trình ...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2011-2012
Tuần Tên bài Tiết Mục tiêu bài dạy Kiến thức trọng tâm Phương pháp giảng dạy Chuẩn bị của GV, HS
Ghi
chú
1
Bài 1:
Máy tính
chương
trình máy
tính.
1
Kiến thức:
- Biết con người chỉ dẫn cho y tính
thực hiện công việc thông qua lệnh
- Biết chương trình ch để con người
chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều
công việc liên tiếp.
Kỹ năng:
- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để
thực hiện một công việc nào đó.
Thái độ:
- Thái đ học tập nghiêm túc, u thích
môn học.
- Con người ra lệnh cho
máy tính như thế nào?
- Ví dụ rô-bốt nhặt rác.
- Giảng giải.
- Gợi mở.
- Phát hiện giải quyết
vấn đề.
- GV: chuẩn bị giáo án,
SGK, SGV, dụng c
(phấn, thước,…), tranh
ảnh và ví dụ minh họa.
- HS: sách giáo khoa,
vở ghi chép, chuẩn bị
trước bài học.
Bài 1:
Máy tính
chương
trình máy
tính. (tt)
2
Kiến thức:
- Biết được viết chương trình viết các
lệnh chỉ dẫn máy tính thực hiện các công
việc hay giải một bài toán.- Biết ngôn
ngữ lập trình ngôn ngữ dùng đ viết
chương trình.
- Biết vai trò của chương trình dịch.
Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng viết chương trình đơn
giản.
Thái độ:
- Thái đ học tập nghiêm túc, u thích
viết chương trình để thực hiện một số
công việc
- Biết chương trình cách
để con người chỉ dẫn cho
máy tính thực hiện nhiều
công việc liên tiếp một
cách tự động.
- Viết chương trình ra
lệnh cho máy tính làm
việc.
- Chương trình ngôn
ngữ lập trình
- Giảng giải.
- Gợi mở.
- Phát hiện giải quyết
vấn đề.
- GV: chuẩn bị giáo án,
SGK, SGV, dụng c
(phấn, thước,…), tranh
ảnh và ví dụ minh họa.
- HS: sách giáo khoa,
vở ghi chép, chuẩn bị
trước bài học.
2 Bài 2:
Làm quen
với
chương
trình máy
tính và
ngôn ngữ
lập trình
3 Kiến thức:
- Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành
phần bản bằng chữ cái các quy
tắt để viết chương trình, câu lệnh.
Kỹ năng:
- Rèn luyện năng làm quen với c
chương trình đơn giản.
Thái độ:
- Ví dụ về chương trình.
- Ngôn ngữ lập trình gồm
những gì?
- Giảng giải.
- Gợi mở.
- Phát hiện giải quyết
vấn đề.
- GV: chuẩn bị giáo án,
SGK, SGV, dụng c
(phấn, thước,…), tranh
ảnh và ví dụ minh họa.
- HS: sách giáo khoa,
vở ghi chép, chuẩn bị
trước bài học.
Kế hoạch giảng dạy tin hoc 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giảng dạy tin hoc 8 - Người đăng: nghiapro2906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Kế hoạch giảng dạy tin hoc 8 9 10 959