Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giảng dạy Toán 11

Được đăng lên bởi dqchung84
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU GIANG
TRƯỜNG THPT PHÚ HỮU

--------------------



Kế hoạch giảng dạy môn toán
Lớp 11
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

Giáo viên: DƯƠNG QUỐC CHUNG
Tổ : TO¸N – Lý- TIN

1

KẾ HOẠCH MÔN TOÁN 11
(BAN CƠ BẢN)
Giáo viên: NHãM TO¸N
Nhiệm vụ giảng dạy các lớp:11A2, 11A3
I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ năm học :
+ ChØ thÞ 32 / 1999/ CT - BGD vµ §T
+ QuyÕt ®Þnh 28/ 2000/ Q§/ - BGD vµ §T.
+ C«ng v¨n 8592/ THPT ngµy 14/ 9/ 1999.
+ C¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ gi¶ng d¹y bé m«n: hîp chØnh SGK, gi¶m t¶i ch¬ng tr×nh, ®æi míi ph¬ng ph¸p,…
+ C¨n cø vµo ®Þnh møc, chØ tiªu mµ nhµ trêng ®· giao cho gi¸o viªn. C¨n cø vµo nhiÖm vô ngêi gi¸o viªn.
2. Đặc điểm tình hình:
Khái quát chung qua điều tra cơ bản về tình hình, chất lượng của học sinh: đa số học sinh chăm học, có ý thức và động cơ
học tập đúng đắn, ham học hỏi, chữ viết sáng sủa; có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập; có đủ khả năng tiếp cận
chương trình phân ban hiện tại. Song việc học tập của học sinh còn nặng về học thuộc, ít sáng tạo, khả năng tư duy còn hạn
chế, khả năng biến đổi tính toán còn rất chậm; chưa biết cách tự học tập, tìm tài liệu học, chưa tìm được phương pháp học
tập bộ môn.
 Thuận lợi:
+ Có sự chỉ đạo nhất quán, hợp lí của Ban giám hiệu;
+ Tổ chuyên môn hoạt động thường xuyên và hiệu quả, có sự đoàn kết, cố gắng của tất cả các thành viên trong tổ;
+ Môi trường sư phạm trong sáng, làm việc khoa học hiệu quả;
+ Trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ;
+ Giáo viên có đủ sách giáo khoa, sách tham khảo phong phú.
 Khó khăn:
+ Học sinh trong lớp không đồng đều, nhiều học sinh học tốt song còn một số em rỗng kiến thức cơ bản, tư duy chậm chạp,
máy móc. Tâm lý một số em sợ học môn toán;
+ Một số học sinh điều kiện học tập gặp nhiều khó khăn.
2

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
1. Giảng dạy lý thuyết: đúng đủ theo phân phối chương trình, cố gắng tìm tòi them các phương pháp truyền thụ mới phù hợp
với bài học để học sinh tiếp thu một cách hiệu quả.
2. Tổ chức giờ bài tập: chia bài tập thành các dạng các loại phong phú phù hợp mục tiêu bài giảng, cụ thể có: bài tập áp dụng
trực tiếp kiến thức, loại bài tập đòi hỏi tư duy tìm tòi. Các đưa ra các bài tập:
+ Dạng bài tập học sinh chữa trên lớp;
+ Dạng bài tập hướng dẫn học sinh giải;
+ Dạng bài tập chữa kĩ, phân tích tổng hợp;
+ Mở rộng các dạng bài tập tham khảo.
Trong giờ bài tập có thể sử dụng máy tính bỏ túi làm công cụ cho tính toán, sử dụng đồ dùng học ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO HẬU GIANG
TRƯỜNG THPT PHÚ HỮU
--------------------
Kế hoạch giảng dạy môn toán
Lớp 11
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
Giáo viên: DƯƠNG QUỐC CHUNG
Tổ : TO¸N Lý- TIN
1
Kế hoạch giảng dạy Toán 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giảng dạy Toán 11 - Người đăng: dqchung84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Kế hoạch giảng dạy Toán 11 9 10 523