Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giáo viên

Được đăng lên bởi thaodiu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2.1.2

TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ
KHOA/BỘ MÔN: ………….
KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN
Năm học:
BỐ TRÍ GIẢNG DẠY

TT
1

HỌ VÀ TÊN GV

2

Tháng
Tuần
Học phần, Mô đun
3

1
Lớp
4

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

2

3

...
5

...

25

26

SỐ GIỜ
GIẢNG
DẠY
6

Ngày
tháng năm
TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

223
Có thể tải mẫu này từ 

...
Mẫu 2.1.2
TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ
KHOA/BỘ MÔN: ………….
KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN
Năm học:
TT
HỌ VÀ TÊN GV
BỐ TRÍ GIẢNG DẠY
SỐ GIỜ
GIẢNG
DẠY
Tháng
Tuần 1 2 3 ... ... 25 26
Học phần, Mô đun Lớp
1 2 3 4 5 6
HIỆU TRƯỞNG Ngày tháng năm
(Ký tên, đóng dấu) TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN
223
Có thể tải mẫu này từ www.cuwc.edu.vn
Kế hoạch giáo viên - Người đăng: thaodiu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kế hoạch giáo viên 9 10 227