Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch giờ học chi tiết nga 20142015

Được đăng lên bởi minhhopmnts
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH GIỜ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIỜ HỌC
Chủ đề

Chủ
đề
nhánh
Trườn
g Mầm
non
của bé

Lớp
học
Trường thân
mầm
yêu
non
Một
ngày
của bé
ở
trường
mầm
non
Sinh
nhật bé
yêu

Bản
thân

Các bộ
phận
trên cơ
thể bé
Bé cần
gì để
lớn lên
và
khỏe
mạnh
Những
người
thân

ThÓ
chÊt
VĐ
-Bò thấp
chui qua
ống dài

Các mặt phát triển
Nhận thức
Ngôn ngữ
KPXH

- Lớp
học của
bé

TOÁN
- Đếm đến
5, nhận biết
nhóm có 5
đối tượng,
nhận biết
số 5.
- Thêm bớt
trong phạm
vi 5.

- Ném xa - Một
bằng
ngày của
một tay bé ở
trường
mầm
non

- Chia
nhóm có 5
đối tượng
làm 2 phần

- Bò
bằng bàn
tay và
bàn chân
4-5m

- Đếm đến
6, nhận biết
nhóm có 6
đối tượng,
nhận biết
số 6.
- Thêm bớt
trong phạm
vi 6.

- Tung
bóng lên
cao và
bắt bóng

- Bật xa
40-50
cm

- Những
điều thú
vị trên
cơ thể
bé.
- Bé cần
gì để lớn
lên và
khỏe
mạnh.
- Gia
đình của
bé.

VH

CC

TH
- Vẽ cô
giáo

- LQ
CC: o,
ô, ơ

- Nặn
đồ dùng
đồ chơi
trong
lớp

Truyện :
“ Món
quà của
cô giáo”.
- Thơ:
“ Tình
bạn”

- Tập
tô: o, ô,
ơ

Truyện:
“cậu bé
mũi dài”

- Thơ:
“Tay
ngoan”

- Thơ:
“Mẹ của
em”

ÂN
- HátVTTP:
Trường
mẫu giáo
yêu
thương.

- Hát
múa: Út
cưng

- Vẽ
bánh
sinh
nhật.

- HátVĐTN:
Em thêm
một tuổi.

- Vẽ
khuôn
mặt bạn
trai

- HátVĐTN:
Mời bạn
ăn.

LQCC:
a, ă, â

Truyện: - Tập
“Vì sao tô CC:
gấu bông a, ă, â
bị đau
bụng”
- Chia
nhóm có 6
đối tượng

Thẩm mỹ

- Hát
múa: “
Cho

của bé
Nhà
của bé
Gia
đình
Đồ
dùng
trong
gia
đình

Nghề
nghiệp

Thế
giới
động
vật

làm 2 phần
- Đi
chạy
thay đổi
theo tốc
độ
- Đi trên
ván kê
dốc

- Một số
vật liệu
làm nên
ngôi nhà.

LQCC: - Vẽ
e, ê
ngôi
nhà của
bé.

- Đếm đến
7, nhận biết
nhóm có 7
đối tượng,
nhận biết
số 7
Gia
- Nhu
- Thêm bớt
đình bé
cầu
trong phạm
cần gì?
trong gia vi 7.
đình.
Nghề
- Bố mẹ - Chia
nghiệp
làm nghề nhóm có 7
của bố
gì?
đối tượng
mẹ
làm 2 phần.
Ngày
- Bật
- Đếm đến
Nhà
tách
8, nhận biết
giáo
khép
nhóm có 8
Việt
chân qua
đối tượng,
Nam
7ô
nhận biết
số 8
Một số - Đi đổi - Sản
nghề
hướng
phẩm
phổ
zíc zắc
nghề
biến
theo hiệu nông.
lệnh
- Nghề
- Khối cầu,
thợ xây. khối trụ

Truyện:
“Bông
hoa cúc
trắng”

Gia
-Ném xa
đình bé bằng 2
nuôi
tay
con vật
gì?
Động

Truyện:
Hai anh
em gà
con.

- Khám

- Xác định
phía trái,
phía phải
của đối
tượng khác
- Thêm bớt

con”
- Hát
VTTP:
Bé quét
nhà.

- Vẽ ấm - Hátpha trà. VĐTN:
Bố là tất
cả.

- Thơ: “ - Tập
- Làm
Quạt cho tô CC : khuôn
bà ngủ” e, ê
mặt mẹ
Truyện:
Ba anh
em

LQCC: - Gấp
u,ư
quạt
giấy

- Thơ:
“Ngày
20-11”

Truyện :
“Thần
sắt”
- Thơ:
“Bé làm
bao
nhiêu
nghề”

- Làm
thiệp
tặng cô
nhân
ngày
20-11.
- Tập
tô CC :
u, ư

- Hát
VĐTN:
Cô g...
KẾ HOẠCH GIỜ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIỜ HỌC
Chủ đề Chủ
đề
nhánh
Các mặt phát triển
ThÓ
chÊt
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
KPXH TOÁN VH CC TH ÂN
Trường
mầm
non
Trườn
g Mầm
non
của bé
-Bò thấp
chui qua
ống dài
- Đếm đến
5, nhận biết
nhóm có 5
đối tượng,
nhận biết
số 5.
-
Truyện :
“ Món
quà của
cô giáo”.
- Vẽ cô
giáo
- Hát-
VTTP:
Trường
mẫu giáo
yêu
thương.
Lớp
học
thân
yêu
- Lớp
học của
- Thêm bớt
trong phạm
vi 5.
- Thơ:
“ Tình
bạn”
- LQ
CC: o,
ô, ơ
- Nặn
đồ dùng
đồ chơi
trong
lớp
Một
ngày
của bé
trường
mầm
non
- Ném xa
bằng
một tay
- Một
ngày của
bé ở
trường
mầm
non
- Chia
nhóm có 5
đối tượng
làm 2 phần
- Tập
tô: o, ô,
ơ
- Hát
múa: Út
cưng
Bản
thân
Sinh
nhật bé
yêu
- Bò
bằng bàn
tay và
bàn chân
4-5m
- Đếm đến
6, nhận biết
nhóm có 6
đối tượng,
nhận biết
số 6.
Truyện:
“cậu bé
mũi dài”
- Vẽ
bánh
sinh
nhật.
- Hát-
VĐTN:
Em thêm
một tuổi.
Các bộ
phận
trên cơ
thể bé
- Tung
bóng lên
cao và
bắt bóng
- Những
điều thú
vị trên
cơ thể
bé.
- Thêm bớt
trong phạm
vi 6.
- Thơ:
“Tay
ngoan”
LQCC:
a, ă, â
Bé cần
gì để
lớn lên
khỏe
mạnh
- Bé cần
gì để lớn
lên và
khỏe
mạnh.
Truyện:
“Vì sao
gấu bông
bị đau
bụng”
- Tập
tô CC:
a, ă, â
- Vẽ
khuôn
mặt bạn
trai
- Hát-
VĐTN:
Mời bạn
ăn.
Những
người
thân
- Bật xa
40-50
cm
- Gia
đình của
bé.
- Chia
nhóm có 6
đối tượng
- Thơ:
“Mẹ của
em”
- Hát
múa: “
Cho
kế hoạch giờ học chi tiết nga 20142015 - Trang 2
kế hoạch giờ học chi tiết nga 20142015 - Người đăng: minhhopmnts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kế hoạch giờ học chi tiết nga 20142015 9 10 37