Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC CHI TIẾT

Được đăng lên bởi minhhopmnts
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH GIỜ HỌC
Chủ
đề

ThÓ chÊt
VĐ
Trường -Ném xa
mầm
bằng 1
nontay.
Tết
- Đi thay
Trung đổi tốc độ.
thu
(8/920/9)

Bản
Thân
(23/912/10)

- Tung
bóng lên
cao và bắt
bóng.
- Bò bằng
bàn tay và
bàn chân
4-5m

Gia
đình
(14/1010/11)

- Đi trên
ván kê
dốc.
- Bật xa
40-50 cm
- Bò chui
qua ống
1,5mx0,6

Các mặt phát triển
Nhận thức
Ngôn ngữ
KPXH
TOÁN
VH
CC
- Trường - Đếm
- Thơ: “
- LQ CC:
mầm non đến 5,
Tình bạn”
o, ô, ơ
Trung
nhận biết - Truyện :
- Tập tô:
Sơn của
nhóm có “Gà tơ đi
o, ô, ơ
bé.
5 đối
hoc”
- Đồ
tượng,
dùng học nhận biết
tập của
số 5.
bé.
- Thêm
bớt trong
phạm vi
5.
- Chia
nhóm có
5 đối
tượng làm
2 phần.
- Cơ thể
- Đếm
- Thơ: “Tay - LQCC:
bé và
đến 6,
ngoan”
a, ă, â
những
nhận biết - Truyện:
- Tập tô
điều kỳ
nhóm có “Vì sao gấu CC: a, ă, â
diệu.
6 đối
bông bị đau
- Bé cần tượng,
bụng”
gì để lớn nhận biết
lên và
số 6.
khỏe
- Thêm
mạnh.
bớt trong
phạm vi
6.
- Gia
đình của
bé.
-Gia đình
bé cần gì.
-Ngôi
nhà kỳ
diệu.

- Chia
nhóm có
6 đối
tượng làm
2 phần.
- Đếm
đến 7,
nhận biết

- Thơ: “Làm -LQCC:
anh”
e, ê
- Thơ: “
- Tập tô
Quạt cho bà CC : e, ê
ngủ”
- Truyện:
“Ba cô gái”

Thẩm mỹ
TH
ÂN
- Vẽ
- Háttrường
VTTP: Em
mầm
đi mẫu
non.
giáo.
-Cắt, dán - Hát múa:
hình tam Cô tiên của
giác,
bé.
hình chữ
nhật.

- Vẽ bạn
trai, bạn
gái.
- Nặn đồ
dùng của
bé.
- Đồ bàn
tay.

- HátVĐTN:
Tôi bị ốm.
- HátVĐTN:
Mời bạn
ăn.

- Cắt dán
ngôi nhà.
- Vẽ ấm
pha trà.
- Nặn đồ
dùng gia
đình.

- Hát múa:
“ Cho con”
- Hát
VTTP: Bé
quét nhà.
- HátVĐTN: Bố
là tất cả.

m.

nhóm có
7 đối
tượng,
nhận biết
số 7
- Thêm
bớt trong
phạm vi
7.
Nghề
- Đi đổi
- Nghề
- Chia
nghiệp hướng zíc nghiệp
nhóm có
Ngày
zắc theo
của bố
7 đối
20-11
hiệu lệnh. mẹ bé.
tượng làm
(14/11- - Bật tách - Công
2 phần.
7/12)
khép chân việc của - Đếm
qua 7 ô
nghề làm đến 8,
ruộng.
nhận biết
- Bé biết nhóm có
gì về
8 đối
nghề thợ tượng,
xây.
nhận biết
số 8
- Khối
cầu, khối
trụ
Thế
-Ném xa
-Chú bò
- Thêm
giới
bằng 2 tay khỏe
bớt trong
động
-Ném
mạnh.
phạm vi
vật(
trúng đích - Khám
8.
bằng 1 tay phá con
- Chia
-Tung
cá.
nhóm có
,đập bắt
- Chú khỉ 8 đối
bóng tại
tinh
tượng làm
chổ.
nghịch.
2 phần.
-Con ong - Xác
chăm chỉ. định phía
trái, phía
phải của
đối tượng
khác.
- Gọi tên
các ngày
trong tuần

- Thơ:
“Ngày 2011”
- Thơ: “Bé
làm bao
nhiêu nghề”
- Truyện :
“Thần sắt”

- LQCC:
u,ư
- Tập tô
CC : u, ư
- LQCC: I,
t, c

- Làm
thiệp
tặng cô .
- Cắt dán
hình ảnh
về một số
nghề.
-Vẽ một
số đồ
dùng
dụng cụ
của nghề
thợ xây.

- Hát
VĐTN: Cô
giáo em.
- Hát
+VTTN:
Cháu yêu
cô thợ dệt.
- Hát
VTTTTPH
: Lớn lên
cháu lái
máy cày....
KẾ HOẠCH GIỜ HỌC
Chủ
đề
Các mặt phát triển
ThÓ chÊt
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
KPXH TOÁN VH CC TH ÂN
Trường
mầm
non-
Tết
Trung
thu
(8/9-
20/9)
-Ném xa
bằng 1
tay.
- Đi thay
đổi tốc độ.
- Trường
mầm non
Trung
Sơn của
bé.
- Đồ
dùng học
tập của
bé.
- Đếm
đến 5,
nhận biết
nhóm có
5 đối
tượng,
nhận biết
số 5.
- Thêm
bớt trong
phạm vi
5.
- Chia
nhóm có
5 đối
tượng làm
2 phần.
- Thơ: “
Tình bạn”
- Truyện :
“Gà tơ đi
hoc”
- LQ CC:
o, ô, ơ
- Tập tô:
o, ô, ơ
- Vẽ
trường
mầm
non.
-Cắt, dán
hình tam
giác,
hình chữ
nhật.
- Hát-
VTTP: Em
đi mẫu
giáo.
- Hát múa:
Cô tiên của
bé.
Bản
Thân
(23/9-
12/10)
- Tung
bóng lên
cao và bắt
bóng.
- Bò bằng
bàn tay và
bàn chân
4-5m
- Cơ thể
bé và
những
điều kỳ
diệu.
- Bé cần
gì để lớn
lên và
khỏe
mạnh.
- Đếm
đến 6,
nhận biết
nhóm có
6 đối
tượng,
nhận biết
số 6.
- Thêm
bớt trong
phạm vi
6.
- Thơ: “Tay
ngoan”
- Truyện:
“Vì sao gấu
bông bị đau
bụng”
- LQCC:
a, ă, â
- Tập tô
CC: a, ă, â
- Vẽ bạn
trai, bạn
gái.
- Nặn đồ
dùng của
bé.
- Đồ bàn
tay.
- Hát-
VĐTN:
Tôi bị ốm.
- Hát-
VĐTN:
Mời bạn
ăn.
Gia
đình
(14/10-
10/11)
- Đi trên
ván kê
dốc.
- Bật xa
40-50 cm
- Bò chui
qua ống
1,5mx0,6
- Gia
đình của
bé.
-Gia đình
bé cần gì.
-Ngôi
nhà kỳ
diệu.
- Chia
nhóm có
6 đối
tượng làm
2 phần.
- Đếm
đến 7,
nhận biết
- Thơ: “Làm
anh”
- Thơ: “
Quạt cho bà
ngủ”
- Truyện:
“Ba cô gái”
-LQCC:
e, ê
- Tập tô
CC : e, ê
- Cắt dán
ngôi nhà.
- Vẽ ấm
pha trà.
- Nặn đồ
dùng gia
đình.
- Hát múa:
“ Cho con”
- Hát
VTTP: Bé
quét nhà.
- Hát-
VĐTN: Bố
là tất cả.
KẾ HOẠCH GIỜ HỌC CHI TIẾT - Trang 2
KẾ HOẠCH GIỜ HỌC CHI TIẾT - Người đăng: minhhopmnts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KẾ HOẠCH GIỜ HỌC CHI TIẾT 9 10 282